Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikami przebywającymi na zwolnieniach chorobowych, jeżeli w zakładzie dochodzi do likwidacji kilku stanowisk pracy?

articleImage: Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikami przebywającymi na zwolnieniach chorobowych, jeżeli w zakładzie dochodzi do likwidacji kilku stanowisk pracy? fot. Thinkstock

W zakładzie nastąpi likwidacja kilku stanowisk pracy na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników art. 10 ust. 1 - zwolnienia indywidualne. Wśród pracowników, których stanowiska mają być zlikwidowane są: pracownicy przebywający na zwolnieniach chorobowych. W grupie tej znajdują się również zwolnienia chorobowe z tytułu ciąży.
Czy ww. osobom można definitywnie wypowiedzieć umowy o pracę i jakie należy zastosować procedury, aby skutecznie i zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę?
Czy można tym pracownikom wysłać wypowiedzenia umów o pracę z przyczyn ekonomicznych listem poleconym za potwierdzeniem odbioru?


W przypadku pracowników nieobecnych w pracy z powodu niezdolności do pracy, rozwiązanie z nimi umów o pracę będzie możliwe dopiero, gdy upłynie okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, a w przypadku kobiet w ciąży możliwe jest jedynie wypowiedzenie im dotychczasowych warunków pracy i płacy.
Wypowiedzenia umów o pracę mogą zostać doręczone pracownikom listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p., przewidują szczególną ochronę dla osób, które z przyczyn usprawiedliwionych są nieobecne w pracy. Zgodnie z art. 41 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Uregulowanie to znajduje zastosowanie m.in. w odniesieniu do pracowników, którzy przebywają na zwolnieniach z powodu niezdolności do pracy.

Jeszcze szersza ochrona zatrudnienia została przewidziana dla pracownic będących w ciąży. Z art. 177 § 1 k.p. wynika bowiem, iż pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Jak wynika z treści pytania, jesteście Państwo pracodawcą, do którego znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz. U. z Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) - dalej u.s.z.r.

Jak wynika z art. 10 ust. 1 i 2 u.s.z.r., pracodawca może rozwiązać stosunki pracy w drodze wypowiedzenia z pracownikami, których zatrudnienie podlega z mocy odrębnych przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem i wobec których jest dopuszczalne wypowiedzenie w ramach grupowego zwolnienia pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację związkową w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu. Jeżeli zostanie wniesiony sprzeciw, to pracodawcy przysługuje jedynie prawo do wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy z zastosowaniem art. 38 k.p.

Pracownicy, o których mowa w treści pytania, bez wątpienia podlegają szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Jednak aby rozwiązanie z nimi stosunków pracy było możliwe, wobec nich musi być dopuszczalne wypowiedzenie umowy w ramach zwolnienia grupowego.
Jak wynika z art. 5 ust. 1 u.s.z.r., przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie stosuje się art. 38 i 41 k.p., z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2-4 u.s.z.r., a także przepisów odrębnych dotyczących szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 5 u.s.z.r.

Jak wskazał ustawodawca w art. 5 ust. 3 u.s.z.r., wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy w sytuacjach, o których mowa w art. 41 k.p., jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jednocześnie, jak wynika z art. 5 ust. 5 pkt 1 u.s.z.r., w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39 i 177 k.p., czyli m.in. pracownicy w ciąży.
Podsumowując, w przypadku pracowników nieobecnych w pracy z powodu niezdolności do pracy, rozwiązanie z nimi umów o pracę będzie możliwe dopiero, gdy upłynie okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (zob. art. 53 k.p.), a w przypadku kobiet w ciąży możliwe jest jedynie wypowiedzenie im dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Jeśli chodzi o sposób doręczenia pracownikom wypowiedzeń umów o pracę, to dopuszczalna jest każda forma pisemna wypowiedzenia, o ile pozwoli pracownikowi w sposób skuteczny zapoznać się z treścią wypowiedzenia. Jak wynika z orzecznictwa SN, "Wypowiedzenie pracownikowi warunków umowy o pracę jest dokonane w momencie, w którym doszło ono do niego w sposób pozwalający zapoznać się z treścią oświadczenia pracodawcy, choćby pracownik odmówił zapoznania się z nim (art. 61 KC w związku z art. 300 KP). Od tej chwili biegnie termin określony w art. 264 § 1 KP." (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 1998 r., I PKN 501/97, OSNP 1999, nr 1, poz. 15).
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikami przebywającymi na zwolnieniach chorobowych, jeżeli w zakładzie dochodzi do likwidacji kilku stanowisk pracy?

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Obrazek do artykułu: Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Od 2015 r. kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed urodzeniem dziecka krótko podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Obrazek do artykułu: Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Obrazek do artykułu: Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy. Czy w związku z powyższym zakład pracy jest zobowiązany wypłacić pracownicy jakąś odprawę lub odszkodowanie? Kiedy to powinno... Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora