Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy ochrona przedemerytalna chroni przed wypowiedzeniem w ramach zwolnień grupowych?

Czy ochrona przedemerytalna chroni przed wypowiedzeniem w ramach zwolnień grupowych?

08.10.10
articleImage: Czy ochrona przedemerytalna chroni przed wypowiedzeniem w ramach zwolnień grupowych? fot. Thinkstock
 

Pracownik (mężczyzna) urodzony przed 1 stycznia 1949 r. (grudzień 1948 r.) na dzień 31 grudnia 2008 r. miał staż pracy 35 lat i ukończone 60 lat życia. Według informacji z ZUS ma on prawo do wcześniejszej emerytury. Nie złożył w ZUS wniosku i nie ma decyzji o przyznaniu emerytury.
Czy można wypowiedzieć mu w tej sytuacji umowę o pracę w ramach zwolnień grupowych?
Obecnie pracodawca zmniejsza zatrudnienie wg tych przepisów. Pracownik twierdzi, że jest w okresie "ochronnym"(do 65-go roku życia).


 

Pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną nie można wypowiedzieć umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych.


 

"Okres ochronny" dla pracowników w wieku przedemerytalnym wynika z art. 39 Kodeksu pracy - dalej k.p. Według literalnego brzmienia tego przepisu: "pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku". Przepis ten wprowadza 2 warunki ochrony: czas do osiągnięcia wieku emerytalnego i okres pracy związany z prawem do emerytury. Wprowadzono od niego wyjątki w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40 k.p.) oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 41 k.p.).
Z treści pytania wynika, że pracownik osiągnął już okres zatrudnienia umożliwiający nabycie prawa do emerytury wcześniejszej. Jest więc w sytuacji, że "okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku" (końcowa część powyższego przepisu). Dlatego wątpliwości może budzić określenie, czy osobie tej "brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego". Dlatego odpowiedź na pytanie zależy od pojęcia "wiek emerytalny".
Należy rozróżnić sytuacje, gdy pracownikom przysługuje prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego (powszechnego lub obniżonego w związku z pracą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze) oraz gdy pracownik nabywa prawo do tzw. wcześniejszej emerytury przed osiągnięciem wieku emerytalnego - np. kobieta po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nie składkowy (na podstawie art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.; dalej jako: u.e.r.). W pierwszych przypadkach przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS posługują się pojęciem "wiek emerytalny" i określają, że emerytura przysługuje po osiągnięciu "wieku emerytalnego". Zakładam, że chodzi o pracownika, który nie jest zatrudniony w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze.
Wiek emerytalny osiąga pracownik po ukończeniu 60 lat (kobiet) lub 65 lat (mężczyzna) -na podstawie art. 27 u.e.r. oraz osoby, które spełniają warunku do uzyskania emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Przepis art. 32 ust. 4 u.e.r. stanowi, że wiek emerytalny, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie których osobom zatrudnionym w szczególnych warunkach przysługuje prawo do emerytury, ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych. Oznacza to, że pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku wskazanego w tych przepisach (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.) podlega już szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę.
Tzw. wcześniejsza emerytura przysługuje przed osiągnięciem wieku emerytalnego, gdyż według art. 29 u.e.r. ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego odpowiednio dla kobiet - 60 a dla mężczyzn - 65 lat (określonego w art. 27 pkt 1 u.e.r.), mogą przejść na emeryturę w wieku 55 lub 60 lat pod dodatkowymi warunkami i na swój wniosek. Przepisy u.e.r. nie określają wieku 55/60 lat terminem "wiek emerytalny", należy więc uznać, że jest to szczególne uprawnienie przysługujące przed osiągnięciem wieku emerytalnego, a więc nie jest z nim związana ochrona zapewniana przez art. 39 k.p.
Również w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) - dalej u.e.p. wieku uprawniającego do emerytury wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn nie nazywa się wiekiem emerytalnym (art. 4 pkt 3 u.e.p.), a wręcz definicje pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (art. 3 ust. 3 i 4 u.e.p.) wskazują, że chodzi o prace których możliwość należytego wykonywania zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
A zatem należy przyjąć, że pracownik nie osiągnął wieku emerytalnego określanego w stosunku do mężczyzn w u.e.r. na 65 lat. W konsekwencji okres ochronny wskazany w art. 39 k.p. powinno się liczyć od wieku emerytalnego określonego dla mężczyzn - 65 lat i mężczyzna jest w trakcie okresu ochronnego.
Według art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) - dalej u.z.r.s. w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39 k.p. Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje, do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z k.p. Tym samym pracownikowi nie można wypowiedzieć umowy o pracę nawet w trakcie zwolnień grupowych, można mu jedynie wręczyć wypowiedzenie zmieniające (przenieść na inne stanowisko pracy jeżeli dotychczasowe jest objęte restrukturyzacją).

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Ze stanowisk kierowniczych odejdą byli milicjanci

  Obrazek do artykułu: Ze stanowisk kierowniczych odejdą byli milicjanci

  Do końca roku ze stanowisk kierowniczych w policji odejdzie 474 funkcjonariuszy, którzy swoją służbę zaczynali w MO lub ZOMO. Jak mówi PAP nadzorujący tę formację wiceszef SWiA Jarosław Zieliński, będą oni mogli przejść na emeryturę lub dosłużyć na... Więcej

 • Nawet w trudnych czasach da się zwiększać efektywność HR-u

  Obrazek do artykułu: Nawet w trudnych czasach da się zwiększać efektywność HR-u

  Ponieważ we współczesnym zarządzaniu ogólnie respektowaną, podstawową regułą jest ta zakładająca uzależnienie wyników finansowych firmy od prowadzonej polityki personalnej, uwaga szefów firm kieruje się coraz częściej na działy HR. To od decyzji i... Więcej

 • Kadrowy nie musi rejestrować zbioru danych w GIODO

  Obrazek do artykułu: Kadrowy nie musi rejestrować zbioru danych w GIODO

  Ustawa o ochornie danych osobowych pozwala administratorowi danych (np. klientom biura rachunkowego) powierzyć innemu podmiotowi (biurze rachunkowemu), w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych. Umowa ta powinna określać zakres i cel... Więcej

 • Rekordowe inwestycje w software do zarządzania pracownikami

  Obrazek do artykułu: Rekordowe inwestycje w software do zarządzania pracownikami

  Jeszcze nigdy nie inwestowano tak dużych pieniędzy w oprogramowanie wspierające zarządzanie pracownikami. W ubiegłym roku spółki dostarczające takie rozwiązania pozyskały z rynku 2,4 miliarda dolarów. W tym roku może paść kolejny rekord. Tylko w I... Więcej

 • Liderzy kluczem do sukcesu organizacji

  Obrazek do artykułu: Liderzy kluczem do sukcesu organizacji

  Od liderów w organizacji zależy cała firma – przekonuje Agata Dulnik z Accenture. Współcześni liderzy tworzą długofalową strategię firm, która pozwoli przetrwać nawet przy niepewnej sytuacji zewnętrznej. Przywództwo powinno być budowane na każdym... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE