Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy pracodawca powinien naliczyć składki ZUS od nadwyżki, jeżeli wypłacił odprawę emerytalną wyższą niż przewiduje kodeks pracy?

Czy pracodawca powinien naliczyć składki ZUS od nadwyżki, jeżeli wypłacił odprawę emerytalną wyższą niż przewiduje kodeks pracy?

06.08.08
articleImage: Czy pracodawca powinien naliczyć składki ZUS od nadwyżki, jeżeli wypłacił odprawę emerytalną wyższą niż przewiduje kodeks pracy? fot. Thinkstock

Wypłaciliśmy odprawę emerytalną wyższą niż przewiduje kodeks pracy.
Czy od nadwyżki powinniśmy naliczyć składki ZUS?


Nie. Odprawa emerytalna, która została wypłacona pracownikowi w wysokości wyższej niż przewidziana przepisami kodeksu pracy, nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.) - dalej u.s.u.s., podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika nie stanowią jednak m.in. przychody ze stosunku pracy, które zostały wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.) - dalej r.sz.z.

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 2 r.sz.z. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę (tzw. odprawy emerytalne). Należy przy tym zwrócić uwagę, że § 2 ust. 1 pkt 2 r.sz.z. nie określa kwoty, do której odprawa emerytalna jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi odprawę emerytalną wyższą od przewidzianej przepisami kodeksu pracy, to w całości przedmiotowa odprawa jest wolna od składek na ubezpieczenia społeczne. Istotna dla przedmiotowego wyłączenia jest tylko okoliczność, iż prawo do tego rodzaju odprawy pracownik nabywa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

Powyższe dotyczy odpowiednio składek na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne pracowników stosuje się odpowiednio przepisy regulujące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Abc/Kadry 06.08.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
HR Directors Summit 2017
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Wiesław Trepka IP: *.*.* 13-12-2007
    Poruszona przez autora problematyka wydaje się być słusznie dostrzeżoną. Jednakże w treści artykułu trudno dostrzec nowatorskie przesłanie bowiem zjawisko opóżnienia regulacji prawnych wobec szeroko pojętego obrotu i jego ewolucji jest naturalne. Ponadto... ad vocem działanie polubowne jest działaniem prawnym /rozstrzygnięcie przed sądem polubownym nie podlega zaskarżeniu do sadu powszechnego/

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE