Czy zatrudnienie jednego niepełnosprawnego wiąże się z dotacjami?

articleImage: Czy zatrudnienie jednego niepełnosprawnego wiąże się z dotacjami? fot. Thinkstock
Spółka z o.o. nie posiadająca statusu zakładu pracy chronionej zatrudnia 5 osób, w tym jedną osobę niepełnosprawną. Czy można skorzystać z tego tytułu z ulg podatkowych lub na ubezpieczenie społeczne? Czy pracodawcy zatrudniającemu choć jednego niepełnosprawnego pracownika przysługują jakiekolwiek dotacje z tego tytułu?

Tak, możecie Państwo otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ubezpieczeń społecznych, gdyż procent osób niepełnosprawnych zatrudnionych przekracza 6%.

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą bowiem ubiegać się o dofinansowanie do ich wynagrodzeń, korzystając z regulacji prawnych zawartych w art. 26a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) - dalej u.r.z.s. Szczegółowe warunki i tryb przekazywania oraz rozliczania dofinansowania oraz wzór informacji i wniosku określa rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 232, poz. 2330 z późn. zm.).

Proszę zwrócić uwagę, iż pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników niepełnosprawnych, wypłacane raz na dwa miesiące, w kwocie:
1) 130% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
2) 110% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
3) 50% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości:
·70% kwot, o których mowa powyżej,
·90% kwot, o których mowa powyżej, w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.
·ponadto w zakładach pracy zatrudniających mniej niż 25 osób, w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności:
·część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne finansuje PFRON,
·część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy, finansuje budżet państwa.

Zaznaczyć należy także, iż pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy. Zwrot obliczany jest jako iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu.

Jeśli będziecie Państwo ubiegać się o dofinansowanie przed złożeniem pierwszych dokumentów niezbędne jest zarejestrowanie się w PFRON poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej PFRON, aby otrzymać identyfikator oraz hasło dostępu do systemu informatycznego.

Następnie będziecie Państwo zobligowani, zgodnie z art. 26c ust. 1 u.r.z.s. składać Zarządowi PFRON: miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy, wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dwa miesiące - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącach, których wniosek dotyczy, przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku.

Informacje i wnioski mają być składane w formie elektronicznej przez Internet. Jednakże wyjątek stanowią pracodawcy zatrudniający nie więcej niż 5 pracowników, którzy informacje i wnioski mogą składać w formie tradycyjnej (pisemnej) do właściwego terenowo oddziału Funduszu.
Michał Szalak 01.08.07
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
ZUS Ebook

Czy zatrudnienie jednego niepełnosprawnego wiąże się z dotacjami?

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Obrazek do artykułu: Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy. Czy w związku z powyższym zakład pracy jest zobowiązany wypłacić pracownicy jakąś odprawę lub odszkodowanie? Kiedy to powinno... Więcej

 • Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  Obrazek do artykułu: Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  W jaki sposób należy poprawnie wystawić zwolnienie lekarskie? Sprawa dotyczy różnic między datami wystawienia zwolnienia a okresem niezdolności do pracy. Ile dni wstecz i do przodu lekarz może wpisać (przykładowo jest wtorek - data wystawienia) - ile maksymalnie można się cofnąć i ile naprzód zapisać w zwolnieniu? Więcej

 • W 2015 roku pracownik odbierze dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  Obrazek do artykułu: W 2015 roku pracownik odbierze dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  W tym roku pracownicy będą mogli po raz drugi odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Pracodawcy zrekompensują podwładnym 2 dni świąteczne -15 sierpnia i 26 grudnia. Jest to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2012 r. Autorka Meritum Prawa Pracy radzi pracodawcom jak oddać dzień wolny zgodnie z przepisami. Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora

PIT 2014