Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi?

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi?

14.11.07
articleImage: Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi? fot. Thinkstock

Zatrudniamy pracownika na czas określony na okres 4 miesięcy na 1/4 etatu.
Ile urlopu przysługuje temu pracownikowi i jak to ująć w informacji art. 29 § 3 k.p.?
Zaznaczam, że pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu w ciągu roku.


Przedmiotowy pracownik będzie miał prawo do 1,66 dnia urlopu, jeśli jest to jego pierwsze zatrudnienie albo do 2 dni urlopu wypoczynkowego, jeśli pracownik jest uprawniony do kolejnego urlopu.
Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
Jak wskazaliście Państwo w treści pytania, przedmiotowemu pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 20 dni w roku kalendarzowym. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do ich wymiaru czasu pracy. Jeśli więc wymiar urlopu przysługującego pracownikowi za cały rok kalendarzowy wynosi 20 dni, należy te 20 dni pomnożyć przez 1/4. W ten sposób otrzymamy wymiar urlopu przysługującego za cały rok kalendarzowy pracownikowi zatrudnionemu na 1/4 etatu.
Z upływem każdego miesiąca pracy, pracownik będzie w takiej sytuacji uzyskiwał prawo do 1/12 z 5 dni urlopu, czyli do 0,41 dnia urlopu. Za 4 miesiące pracy uzyska więc łącznie prawo do 1,66 dnia urlopu.
Ustawodawca w regulacjach dotyczących wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi w pierwszym roku zatrudnienia nie wskazał wprost na możliwość/obowiązek zaokrąglania niepełnych dni urlopu w górę. W związku z tym należy stosować ogólny przepis art. 154 k.p. dotyczący godzinowego rozliczania urlopu i obliczać godziny przysługującego urlopu bez zaokrąglania do pełnego dnia. Jest jednak oczywistym, iż w zależności od konkretnych okoliczności taka sytuacja może dostarczać przy obliczaniu należnego urlopu wielu trudności (wynik może być wartością ułamkową). Dlatego też należy podkreślić, iż zgodnie ze stanowiskiem doktryny pracodawca ma zawsze prawo z korzyścią dla pracownika zaokrąglić w górę określony wymiar urlopu do pełnego dnia.
Jeśli jednak zatrudnienie w Waszej firmie nie jest pierwszym zatrudnieniem przedmiotowego pracownika i jest on uprawniony do kolejnego urlopu, znajdzie w tym przypadku zastosowanie art. 1551 § 1 k.p., zgodnie z którym w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:
1) u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,
2) u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:
a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.
Przepis dotyczące urlopu u kolejnego pracodawcy stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego pracę u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.
Oznacza to, że Państwa pracownik będzie miał prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym, a więc do 4/12 z 5 dni urlopu (wymiar urlopu przysługujący pracownikowi za cały rok kalendarzowy, pomniejszony proporcjonalnie w związku z zatrudnieniem w niepełnym wymiarze czasu pracy), a więc 1,66 dnia urlopu. Jak wynika z art. 1553 § 1 k.p., przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 k.p. niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Oznacza to więc, że przedmiotowy pracownik będzie miał prawo do 2 dni urlopu wypoczynkowego.
Zgodnie z postanowieniami art. 29 § 3 k.p., pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Informacja, o której mowa ma charakter indywidualny i musi stanowić odzwierciedlenie sytuacji konkretnego pracownika. Musicie więc państwo wskazać w niej wymiar urlopu, który przysługuje konkretnemu pracownikowi.
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • W 2015 roku pracownik odbierze dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  Obrazek do artykułu: W 2015 roku pracownik odbierze dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  W tym roku pracownicy będą mogli po raz drugi odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Pracodawcy zrekompensują podwładnym 2 dni świąteczne -15 sierpnia i 26 grudnia. Jest to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2012 r. Autorka Meritum Prawa Pracy radzi pracodawcom jak oddać dzień wolny zgodnie z przepisami. Więcej

 • Rewolucja w oskładkowaniu umów zleceń już w 2016 r.

  Obrazek do artykułu: Rewolucja w oskładkowaniu umów zleceń już w 2016 r.

  Od 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zleceń. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1831). Więcej

 • Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  Obrazek do artykułu: Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  W jaki sposób należy poprawnie wystawić zwolnienie lekarskie? Sprawa dotyczy różnic między datami wystawienia zwolnienia a okresem niezdolności do pracy. Ile dni wstecz i do przodu lekarz może wpisać (przykładowo jest wtorek - data wystawienia) - ile maksymalnie można się cofnąć i ile naprzód zapisać w zwolnieniu? Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy na oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE