Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jaki jest termin wypełnienia wniosku do ZUS o wypłatę zasiłku opiekuńczego?

Jaki jest termin wypełnienia wniosku do ZUS o wypłatę zasiłku opiekuńczego?

25.06.08
articleImage: Jaki jest termin wypełnienia wniosku do ZUS o wypłatę zasiłku opiekuńczego? fot. Thinkstock
Jaki jest termin wypełnienia wniosku do ZUS o wypłatę zasiłku opiekuńczego od dnia wystawienia przez lekarza L-4?
Proszę o odpowiedź w przypadku, gdy zakład samodzielnie wypłaca zasiłki i w przypadku, gdy ZUS wypłaca zasiłki bez pośrednictwa zakładu pracy.

Obowiązujące przepisy nie określają terminu złożenia przez ubezpieczonego wniosku do uzyskania zasiłku opiekuńczego (druk ZUS Z-15). Należy jednak pamiętać, że prawo do zasiłku opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek ten przysługuje.
Zasiłek opiekuńczy jest jednym ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego, do którego prawo regulują przepisy art. 32-35 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.) - dalej u.ś.p. Zgodnie z art. 32 ust. 1 u.ś.p. zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
c) pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,
2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,
3) innym chorym członkiem rodziny.
Z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 65, poz. 742 z późn. zm.) - dalej r.o.d., dokumentami stanowiącymi podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego stanowią:
w przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu:
nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko - oświadczenie ubezpieczonego w tym zakresie,
izolacji dziecka z uwagi na podejrzenie nosicielstwa zarazków choroby zakaźnej - decyzja właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację,
porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwiają małżonkowi sprawowanie opieki, albo pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej - zaświadczenie lekarskie,
w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny - zaświadczenie lekarskie.
Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony zobowiązany jest złożyć płatnikowi zasiłków (lub płatnikowi składek, jeżeli płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych) w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn zależnych od ubezpieczonego powoduje, że zasiłek opiekuńczy jest obniżany o 25% za okres od ósmego dnia niezdolności do pracy do dnia złożenia zaświadczenia lekarskiego.
Ubezpieczony ubiegający się o wypłatę zasiłku opiekuńczego poza którymś z ww. dokumentów, stanowiący podstawę jego wypłaty, zobowiązany jest złożyć wniosek o jego wypłatę na druku ZUS Z-15. Jeżeli płatnikiem zasiłku jest ZUS płatnik składek powinien również złożyć zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 (w przypadku pracownika) albo na druku ZUS Z-3a (w przypadku innego ubezpieczonego niż pracownik).
Obowiązujące przepisy nie określają terminu, w jakim wniosek ten powinien być złożony płatnikowi zasiłków, ale należy jednak przyjąć, że powinien być on złożony jednocześnie z dokumentem stanowiącym podstawę do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego (np. zaświadczeniem lekarskim). Okoliczność, iż obowiązujące przepisy nie regulują terminu złożenia tego wniosku wynika stąd, że ubezpieczony, jeżeli spełnia określone przepisami prawa warunki, ma prawo do uzyskania zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia chorobowego. Nie ma natomiast obowiązku wystąpienia o jego wypłatę. Istotną w zakresie ubiegania się o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłek opiekuńczy, jest okoliczność, że prawo do tych świadczeń - zgodnie z art. 67 ust. 1 u.ś.p. - przedawnia po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Jeżeli jednak niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło na skutek przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, termin przedawnienia biegnie od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie przedmiotowego roszczenia. Ponadto, jeżeli niewypłacenie ubezpieczonemu świadczenia w całości lub w części było następstwem błędu płatnika składek albo ZUS, roszczenie o jego wypłatę przedawnienia się po upływie 3 lat.
Piotr Kostrzewa 25.06.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • W 2015 roku pracownik odbierze dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  Obrazek do artykułu: W 2015 roku pracownik odbierze dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  W tym roku pracownicy będą mogli po raz drugi odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Pracodawcy zrekompensują podwładnym 2 dni świąteczne -15 sierpnia i 26 grudnia. Jest to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2012 r. Autorka Meritum Prawa Pracy radzi pracodawcom jak oddać dzień wolny zgodnie z przepisami. Więcej

 • Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  Obrazek do artykułu: Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  W jaki sposób należy poprawnie wystawić zwolnienie lekarskie? Sprawa dotyczy różnic między datami wystawienia zwolnienia a okresem niezdolności do pracy. Ile dni wstecz i do przodu lekarz może wpisać (przykładowo jest wtorek - data wystawienia) - ile maksymalnie można się cofnąć i ile naprzód zapisać w zwolnieniu? Więcej

 • Rewolucja w oskładkowaniu umów zleceń już w 2016 r.

  Obrazek do artykułu: Rewolucja w oskładkowaniu umów zleceń już w 2016 r.

  Od 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zleceń. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1831). Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy na oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE