Konsekwencje wyroku TK sygn. K 2/12

Jakie konsekwencje będzie miał wyrok TK sygn. K 2/12?

articleImage: Konsekwencje wyroku TK sygn. K 2/12 fot. Thinkstock

Odpowiedź: w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. (K 2/12) osobie, która nabyła prawo do emerytury w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. i rozwiązała stosunek pracy zgodnie z zaskarżonymi przepisami, a następnie nie podjęła kolejnego zatrudnienia lub kontynuowała je na mniej korzystnych warunkach finansowych, przysługuje roszczenie przeciwko Skarbowi Państwa o naprawienie wyrządzonej szkody. Jeśli taka osoba nie rozwiązała natomiast stosunku pracy, ma prawo złożyć do ZUS wniosek o wypłatę niesłusznie zawieszonej emerytury wraz z odsetkami za zwłokę.

Uzasadnienie: przywołany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. (K 2/12) dotyczy zawieszenia prawa do emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia osobom, które nabyły to prawo w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw  w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dodanym przez art. 6 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r., w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji, art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim przewiduje stosowanie art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r. traci moc – z chwilą ogłoszenia sentencji orzeczenia w Dzienniku Ustaw. Powyższe oznacza w praktyce, że osoby, które zgodnie z przepisami nabyły prawo do emerytury w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. i nie rozwiązały umowy o pracę (jak wymagały tego zaskarżone przepisy), mają prawo do złożenia w ZUS wniosku o podjęcie wypłaty niesłusznie zawieszonej emerytury wraz z odsetkami za zwłokę. Jak stanowi art. 145a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja, istnieje możliwość wznowienia postępowania, przy czym skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli w określonej sytuacji sprawa na tle zawieszonej emerytury zawisła już w sądzie, istnieje analogiczna podstawa do wznowienia postępowania sądowego na mocy art. 4011 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. Przepis ten stanowi, że w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie, można żądać wznowienia postępowania (z mocy art. 407 § 2 k.p.c. termin na wniesienie skargi wynosi trzy miesiące od dnia wejścia w życie orzeczenia TK). W sytuacji natomiast, gdy dana osoba zgodnie z zaskarżonymi przepisami rozwiązała umowę o pracę, a następnie nie podjęła kolejnego zatrudnienia lub kontynuowała je na mniej korzystnych warunkach finansowych, istnieje podstawa do wysunięcia roszczenia przeciwko Skarbowi Państwa o naprawienie wyrządzonej w tym zakresie szkody. Jak stanowi bowiem art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – dalej k.c., za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Termin na złożenie pozwu wynosi trzy lata od dnia publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego (art. 4421 k.c.). Roszczenia nie będą przysługiwały natomiast osobom, które zgodnie z zaskarżonymi przepisami rozwiązały umowę o pracę, lecz następnie nawiązały ją na analogicznych co uprzednio zasadach – nie poniosły one bowiem żadnej szkody, a należna im emerytura nie została zawieszona.

Paulina Zawadzka-Filipczyk 

Abc/Kadry 27.11.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Konsekwencje wyroku TK sygn. K 2/12

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Obrazek do artykułu: Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  Obrazek do artykułu: Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  W jaki sposób należy poprawnie wystawić zwolnienie lekarskie? Sprawa dotyczy różnic między datami wystawienia zwolnienia a okresem niezdolności do pracy. Ile dni wstecz i do przodu lekarz może wpisać (przykładowo jest wtorek - data wystawienia) - ile maksymalnie można się cofnąć i ile naprzód zapisać w zwolnieniu? Więcej

 • Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Obrazek do artykułu: Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Od 2015 r. kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed urodzeniem dziecka krótko podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora