Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ogłoszona

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ogłoszona

W dniu 24 maja została ogłoszona ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 579).

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) zmienione zostały rozwiązania dotyczące:

1. Przydzielania asystenta rodziny - do 31 grudnia 2014 r. jest ono fakultatywne, a dopiero od 1 stycznia 2015 r. obligatoryjne. Funkcja asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której wykonuje on pracę. Możliwość łączenia pracy asystenta rodziny z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego została natomiast przewidziana na terenie innej gminy.

2. Obligatoryjności zatrudniania osoby do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi lub pomocy w gospodarstwie w zastępczej rodzinie zawodowej lub niezawodowej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci - obowiązek ten został przesunięty w czasie i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Wprowadzono jednak uregulowania w okresie przejściowym, tj. do 31 grudnia 2014 r., dotyczące rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywa więcej niż 3 dzieci - starosta, na wniosek rodziny, jest obowiązany zatrudnić osobę do pomocy w opiece nad dziećmi i pracach gospodarskich albo przyznać środki finansowe na utrzymanie lokalu, który zajmuje rodzina, może jednak udzielić obu tych form wsparcia.

3. Środków finansowych na utrzymanie lokalu zajmowanego przez zastępczą rodzinę zawodową, w której przebywa więcej niż 3 dzieci. Termin wejścia w życie obowiązku starosty przyznania środków na ten cel, jeżeli organizator pieczy potwierdzi taką potrzebę został odsunięto w czasie i będzie obowiązywał od 1 stycznia 2015 r.

4. Uznania 3-letniego okresu pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo–wychowawczej typu rodzinnego jako równorzędnego z doświadczeniem wymaganym przez ustawę do zawarcia przez starostę umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej w przypadku spełniania tego warunku przez rodzinę zastępczą niezawodową.

5. przyznawania prowadzącemu rodzinny dom dziecka środków na remonty i nieprzewidziane koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka - obecnie wprowadzono ich ograniczenie (do wysokości środków wskazanych w umowie zawieranej pomiędzy starostą a prowadzącym rodzinny dom dziecka).

6. Odpłatności szkoleń - przesądzono o nieodpłatności wykonywania zadań przez ośrodki adopcyjne i uchylono możliwość odpłatności szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

7. Objęcia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - zdecydowano, że co do zasady objęcie ich opieką koordynatora (z dniem 1 stycznia 2015 r.) będzie następowało na ich wniosek.

8. Wymagania spełnienia warunku posiadania 3-letniego doświadczenia pełnienia funkcji rodziny zastępczej przed 1 stycznia 2012 r. (od którego zależy objęcie opieką koordynatora pieczy zastępczej w okresie przejściowym) – obecnie uznano za wystarczający okres 2-letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, uznając jako zasadę, że korzystanie z tej opieki następuje na wniosek rodziny lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

9. Z 15 do 30 zwiększono liczbę rodzin lub rodzinnych domów dziecka, które koordynator pieczy zastępczej ma pod swoją opieką.

Wejście w życie zmian zostało rozłożone w czasie: 24 maja, 8 czerwca 2012 r. oraz 1 stycznia 2015 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 25 maja 2012 r.

Data publikacji: 25 maja 2012 r.

 

25.05.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ogłoszona

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

Aktualności - Kadry

Tego samego autora

Polecamy: