Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ogłoszona

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ogłoszona

W dniu 24 maja została ogłoszona ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 579).

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) zmienione zostały rozwiązania dotyczące:

1. Przydzielania asystenta rodziny - do 31 grudnia 2014 r. jest ono fakultatywne, a dopiero od 1 stycznia 2015 r. obligatoryjne. Funkcja asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której wykonuje on pracę. Możliwość łączenia pracy asystenta rodziny z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego została natomiast przewidziana na terenie innej gminy.

2. Obligatoryjności zatrudniania osoby do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi lub pomocy w gospodarstwie w zastępczej rodzinie zawodowej lub niezawodowej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci - obowiązek ten został przesunięty w czasie i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Wprowadzono jednak uregulowania w okresie przejściowym, tj. do 31 grudnia 2014 r., dotyczące rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywa więcej niż 3 dzieci - starosta, na wniosek rodziny, jest obowiązany zatrudnić osobę do pomocy w opiece nad dziećmi i pracach gospodarskich albo przyznać środki finansowe na utrzymanie lokalu, który zajmuje rodzina, może jednak udzielić obu tych form wsparcia.

3. Środków finansowych na utrzymanie lokalu zajmowanego przez zastępczą rodzinę zawodową, w której przebywa więcej niż 3 dzieci. Termin wejścia w życie obowiązku starosty przyznania środków na ten cel, jeżeli organizator pieczy potwierdzi taką potrzebę został odsunięto w czasie i będzie obowiązywał od 1 stycznia 2015 r.

4. Uznania 3-letniego okresu pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo–wychowawczej typu rodzinnego jako równorzędnego z doświadczeniem wymaganym przez ustawę do zawarcia przez starostę umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej w przypadku spełniania tego warunku przez rodzinę zastępczą niezawodową.

5. przyznawania prowadzącemu rodzinny dom dziecka środków na remonty i nieprzewidziane koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka - obecnie wprowadzono ich ograniczenie (do wysokości środków wskazanych w umowie zawieranej pomiędzy starostą a prowadzącym rodzinny dom dziecka).

6. Odpłatności szkoleń - przesądzono o nieodpłatności wykonywania zadań przez ośrodki adopcyjne i uchylono możliwość odpłatności szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

7. Objęcia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - zdecydowano, że co do zasady objęcie ich opieką koordynatora (z dniem 1 stycznia 2015 r.) będzie następowało na ich wniosek.

8. Wymagania spełnienia warunku posiadania 3-letniego doświadczenia pełnienia funkcji rodziny zastępczej przed 1 stycznia 2012 r. (od którego zależy objęcie opieką koordynatora pieczy zastępczej w okresie przejściowym) – obecnie uznano za wystarczający okres 2-letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, uznając jako zasadę, że korzystanie z tej opieki następuje na wniosek rodziny lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

9. Z 15 do 30 zwiększono liczbę rodzin lub rodzinnych domów dziecka, które koordynator pieczy zastępczej ma pod swoją opieką.

Wejście w życie zmian zostało rozłożone w czasie: 24 maja, 8 czerwca 2012 r. oraz 1 stycznia 2015 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 25 maja 2012 r.

Data publikacji: 25 maja 2012 r.

 

25.05.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ogłoszona

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Obrazek do artykułu: Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Obrazek do artykułu: Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Od 2015 r. kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed urodzeniem dziecka krótko podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Obrazek do artykułu: Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy. Czy w związku z powyższym zakład pracy jest zobowiązany wypłacić pracownicy jakąś odprawę lub odszkodowanie? Kiedy to powinno... Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora