Obliczanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

articleImage: Obliczanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop fot. Thinkstock

Rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) - dalej r.u.u.w.e., zawiera zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego, które polegają na:

1) ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy za 1 godzinę pracy;
2) obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop mnożąc ekwiwalent za 1 godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.
 

Ustalenie wynagrodzenia urlopowego odbywa się w ten sposób, że podstawę wymiaru (wynagrodzenie za pracę pracownika ustalone według zasad przewidzianych w r.u.u.w.e.) należy podzielić przez liczbę godzin, w czasie których pracownik świadczył pracę w okresie, z którego została ustalona podstawa, a następnie tak ustalone wynagrodzenie (za 1 godzinę pracy) pomnożyć przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

PRZYKŁAD
Pracownica korzystała w lutym 2008 r. z 3 dni urlopu wypoczynkowego. Jej wynagrodzenie składa się ze zmiennych składników (premia oraz dodatek funkcyjny). W przyjętym okresie rozliczeniowym (3 miesięcy) podstawa wymiaru wynosiła 6550 zł. W celu obliczenia wynagrodzenia urlopowego pracownicy należy:
– ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia sumując wynagrodzenia za listopad 2007 r., które wyniosło 2000 zł, za grudzień 2007 r. – 2300 zł oraz za styczeń 2008 r. – 2250 zł (razem 6550 zł);
– podzielić podstawę wymiaru przez lic zbę godzin, w czasie których pracownica świadczyła pracę w okresie, z którego ustalona została podstawa wymiaru: 6550 zł ÷ 496 godziny (168 godziny za listopad + 152 godziny za grudzień + 176 godzin za styczeń) = 13,20 zł;
– tak ustalone wynagrodzenie należy pomnożyć przez liczbę godzin, jakie pracownica przepracowałby w czasie urlopu zgodnie z obowiązującym ją rozkładem czasu pracy gdyby w tym czasie nie korzystała z urlopu: 13,20 zł x 24 (3 dni urlopu w 8-godzinnym rozkładzie czasu pracy) = 316,80 zł
Wynagrodzenie za 3 dni urlopu wypoczynkowego wyniesie 316 zł i 80 gr.

Obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy następuje poprzez:
– podzielenie sumy miesięcznych wynagrodzeń pracownika przez współczynnik urlopowy, otrzymamy w ten sposób ekwiwalent za 1 dzień urlopu;
– ekwiwalent za 1 dzień urlopu należy podzielić przez 8 – będzie to ekwiwalent za 1 godzinę urlopu;
– tak otrzymaną wartość należy podzielić przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego – ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikowi za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

PRZYKŁAD
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej w wysokości 1800 zł. W lutym 2008 r. wygasła zawarta z nim umowa o pracę na czas określony. W związku z tym nie wykorzystał przysługujących mu 5 dni urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalent za urlop wyniesie:
– 1800 ÷ W (współczynnik – w 2008 r. jest to 21) = 85,71 zł
– 85,71 ÷ 8 = 10,71
– 10,71 x 40 godzin (5 dni niewykorzystanego urlopu x 8 godzin pracy obowiązujące pracownika) = 428,4 zł – tyle wyniesie ekwiwalent za niewykorzystane przez pracownika 5 dni urlopu wypoczynkowego.

Współczynnik ekwiwalentowy na 2008 r.

Współczynnik ekwiwalentowy służący do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika w naturze urlop wypoczynkowy jest ustalany w każdym roku odrębnie. Stosuje się go do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.
Współczynnik ekwiwalentowy oblicza się odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy a następnie otrzymany wynik – dzieli się przez 12.
W 2008 r. więc będzie to:

- 366 dni kalendarzowych
- 52 niedziele
- 52 dni wolnych wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodnia pracy (najczęściej w praktyce są to soboty)
- 10 dni świąt przypadających w inne dni niż niedziela:
• Nowy Rok (1 stycznia – wtorek)
• drugi dzień Wielkiej Nocy (24 marca - poniedziałek)
• Święto Państwowe Pierwszego Maja (1 maja – czwartek)
• Święto Narodowe Trzeciego Maja (3 maja – sobota)
• dzień Bożego Ciała (22 maja – czwartek)
• Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia – piątek)
• Wszystkich Świętych (1 listopada - sobota)
• Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada - wtorek)
• pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia – czwartek)
• drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia – piątek)

Dokonać należy następujących obliczeń:
366 – (52 + 52 + 10) = 366 - 114 = 252 : 12 = 21
Wartość współczynnika w 2008 r. wynosi 21

Podana wartość służy do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany w naturze urlop dotyczy zatrudnionych na pełnym etacie.

Abc/Kadry 02.01.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 2 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

 • KM IP: 217.153.* 28-02-2012
  Czy dane z tego artykułu są wciąż aktualne?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • studentka prawa IP: *.*.* 02-10-2006
  Zrozumiałe, moim zdaniem, jest zdziwienie środowisk prawniczych jakie zostało wywołane niekonsekwencją w procesie zmian w sysytemie legislacyjnym.<br>

  Jeżeli znają Państwo kontynuację tego stanu rzeczy dotycząca zmian zachodzących w obrębie zawodów prawniczych, radców prawnych itp, proszę o informacje, kontakt.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Obrazek do artykułu: Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Obrazek do artykułu: Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Od 2015 r. kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed urodzeniem dziecka krótko podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Obrazek do artykułu: Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy. Czy w związku z powyższym zakład pracy jest zobowiązany wypłacić pracownicy jakąś odprawę lub odszkodowanie? Kiedy to powinno... Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora