Potrącenie z trzynastki z tytułu zajęcia komorniczego

articleImage: Potrącenie z trzynastki z tytułu zajęcia komorniczego fot. Thinkstock
Otrzymaliśmy pisma w sprawie zajęcia wynagrodzenia dwóch pracowników z tytułu egzekucji należności niealimentacyjnych (zajęcie komornicze). Jeden pracownik od stycznia 2008 r. otrzymuje najniższe wynagrodzenie więc nie mamy możliwości potrącenia jakiejkolwiek kwoty o czym poinformowaliśmy komornika. Drugi pracownik ma potrącane zajęcie do wysokości najniższego wynagrodzenia. W marcu pracownicy otrzymają dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 r.
W jaki sposób należy obliczyć wysokość zajęcia w miesiącu marcu każdego z pracowników? Czy należy potrącić 100% trzynastki czy jedynie 50% należnego świadczenia? Czy przy obliczaniu wysokości zajęcia należy zsumować wynagrodzenie z całego miesiąca czyli pensje zasadniczą i trzynastkę i z tego odprowadzić 50% przy zapewnieniu najniższej krajowej, czy może oddzielnie obliczyć i odprowadzić 50% z samej trzynastej pensji?
Jak sprawa wygląda w sytuacji otrzymania przez pracownika świadczeń (dodatek świąteczny lub zapomoga) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Czy te świadczenia podlegają egzekucji jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, popularnie zwane trzynastką, jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia. Powoduje to, że ustalając kwotę potrącenia komorniczego z wynagrodzenia należy zsumować wynagrodzenie zwykłe z trzynastką i zastosować reguły dotyczące potrąceń, z tym, że w myśl art. 87 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p., dodatkowe wynagrodzenie roczne podlega egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. W pozostałych przypadkach stosuje się zasady ogólne.


Zgodnie z art. 87 § 3 oraz art. 871 § 1 pkt 1 k.p. potrącenia należności innych niż alimentacyjne mogą być dokonywane do wysokości połowy wynagrodzenia. Jednocześnie wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.
Uwzględniając fakt, iż mamy do czynienia z potrąceniem należności niealimentacyjnych płatnik powinien zsumować wynagrodzenie zwykłe i trzynastkę, przy czym wolna od potrąceń będzie kwota stanowiąca 50% tak ustalonego wynagrodzenia, nie mniej jednak, niż kwota najniższego wynagrodzenia po potrąceniu danin publicznych.
Co do zapomóg, to w myśl art. 834 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) dla celów egzekucji dochody ustala się wraz ze wszystkimi dodatkami i wartością świadczeń w naturze, lecz po potrąceniu podatków i opłat należnych z mocy ustawy. Nie podlegają jednak egzekucji świadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych, a należności wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Perspektywy HR 2014

Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Potrącenie z trzynastki z tytułu zajęcia komorniczego

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 r.

  Obrazek do artykułu: Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 r.

  Współczynnik ekwiwalentowy służy do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika w naturze urlop wypoczynkowy i jest ustalany w każdym roku odrębnie. Stosuje się go do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. W 2014 r. współczynnik do ekwiwalentu wynosi 20,83, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej

 • Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Obrazek do artykułu: Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Pracownica miała zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony od 7 kwietnia 2006 r. Pracodawca w dniu 24 września 2010 r. wypowiedział jej umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 kodeksu pracy, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31 grudnia 2010 r. Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest likwidacja stanowiska pracy. Likwidacja ta jest podyktowana złą... Więcej

 • Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Obrazek do artykułu: Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora

Polecamy: