Pracodawcy delegujący pracowników więcej zapłacą na ZUS

Wzrosła wysokość składek na ubezpieczenia społeczne za delegowanych pracowników. Wszystko przez to, że od 1 stycznia 2013 r. podwyższeniu uległa najniższa podstawa wymiaru składek za pracowników wysłanych z Polski do pracy za granicę. Wynosi ona nie mniej niż 3713 zł.

articleImage: Pracodawcy delegujący pracowników więcej zapłacą na ZUS fot. Thinkstock

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za delegowanych pracowników ustalana jest na nieco innych warunkach niż dla pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych w Polsce. Przypomnijmy, zasadniczo składkę za zatrudnionych w Polsce odprowadza się od podstawy, którą jest przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy w rozumieniu ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem będą to wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania. Należą do nich przede wszystkim: wynagrodzenie zasadnicze, za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop itp. Nie ma znaczenia, czy ich wysokość ustalono z góry. Przychodami oskładkowanymi będą również świadczenia pieniężne ponoszone za zatrudnionego, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W taki sam sposób ustala się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia pracowników wysłanych za granicę przez polskiego pracodawcę do czasowego wykonywania tam pracy. Od ogólnych zasad ustalania podstawy wymiaru składek, ta dla pracowników delegowanych zawiera dwie zasadnicze odrębności.

Przede wszystkim, wypłacony im przychód, od którego oblicza się składki należy pomniejszyć o równowartość diet za czas pobytu za granicą, o czym stanowi § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Stawka diety zależy od państwa, do którego delegowany jest pracownik. Określa je załącznik do rozporządzenia z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Ponadto, minimalna podstawa wymiaru składek dla pracowników delegowanych jest inna niż dla krajowych. Nie może ona być ona bowiem niższa od prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2013 r. najniższą miesięczną podstawą wymiaru składek jest kwota 3713 zł, co oznacza więcej o 187 zł w porównaniu do ubiegłego roku. Podstawa ta ulega obniżeniu, jeśli w danym miesiącu zatrudniony był na zwolnieniu lekarskim, urlopie bezpłatnym, rozpoczął lub zakończył pracę za granicą w trakcie miesiąca. Takie same zasady obowiązują zarówno wtedy, gdy w umowie o pracę wynagrodzenie zostało określone w złotych, jak i w walucie obcej. Jeśli jednak pracownik pobiera pensję w walucie obcej, to należy przeliczyć ją na złotówki według zasad określonych w art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli według średniego kursu walut NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Agnieszka Rosa 31.01.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

VI Konwent Prawa Pracy

Pracodawcy delegujący pracowników więcej zapłacą na ZUS

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Obrazek do artykułu: Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy. Czy w związku z powyższym zakład pracy jest zobowiązany wypłacić pracownicy jakąś odprawę lub odszkodowanie? Kiedy to powinno... Więcej

 • Pracodawco, pamiętaj o ZUS IWA za 2014 rok

  Obrazek do artykułu: Pracodawco, pamiętaj o ZUS IWA za 2014 rok

  Płatnicy składek mają czas do 2 lutego 2015 r. na złożenie „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2014 r., przypomina ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne

  Obrazek do artykułu: Komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie ma charakteru powszechnego. Jest to świadczenie ze stosunku pracy, które przysługuje wyłącznie tym grupom zatrudnionych, dla których przepisy prawa lub wewnętrzne regulacje zakładowe, przewidują uprawnienie do tego rodzaju nagród. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie jest, więc uregulowane w kodeksie pracy, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń... Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora

PIT 2014