System czasu pracy przy zatrudnianiu informatyków w firmie

articleImage: System czasu pracy przy zatrudnianiu informatyków w firmie fot. Thinkstock
W zakładzie obowiązuje podstawowy system czasu pracy, jednak dla niektórych pracowników chcielibyśmy wprowadzić system równoważnego bądź zadaniowego czasu pracy. Pracownicy tj. informatycy zajmujący się obsługą techniczną w firmie oraz dodatkowo obsługą techniczną spotkań businessowych odbywających się w niektóre weekendy. Zatrudnieni w tym systemie mieliby wykonywać pracę od poniedziałku do soboty (ale nie we wszystkich tygodniach) w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy (max 40 h). Pracodawca chciałby uniknąć rozliczania nadgodzin.
Który system czasu pracy byłby korzystniejszy i prostszy do stosowania?
Czy w związku z tym, należy prowadzić ewidencję czasu pracy oraz listę obecności dla osób zatrudnionych na podstawie zadaniowego lub równoważnego czasu pracy?
Czy należy (jeśli tak, to w jaki sposób) rozliczać pracowników z powierzonych im zadań?
Czy powyższe powinno zastać uregulowane w regulaminie pracy i wynagradzania?
 

 
Wydaje się, że w opisanym przypadku najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dla informatyków zadaniowego czasu pracy, o którym mowa w art. 140 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. W systemie tym pracodawca nie prowadzi ewidencji godzin pracy pracownika, ale zadania, które zleca pracownikowi muszą być tak określone, aby możliwe było ich wykonanie w ramach 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 na tydzień i przeciętnie pięciu dni w tygodniu.

W zadaniowym czasie pracy (art. 140 k.p.) czas pracy pracownika określony jest wymiarem jego zadań. Występują w nim jednak elementy wymiaru i rozkładu czasu pracy. Zadania robocze powinny być ustalone tak, aby pracownik mógł je wykonać w ramach norm czasu pracy określonych w art. 129 k.p., czyli w ciągu 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Pracownik, mając większą swobodę w realizacji powierzonych mu zadań, sam ustala swój rozkład czasu pracy.
Zadaniowy czas pracy nie może być wprowadzony dla każdego pracownika i dla każdego rodzaju pracy. Zadaniowy czas pracy można wprowadzić w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją (gdy nie ma np. potrzeby ustalania sztywnych granic czasowych przebywania pracownika na terenie zakładu pracy), albo miejscem wykonywania pracy. Pracodawca może umówić się z pracownikiem, że praca będzie wykonywana w określonych dniach tygodnia, czy też oczekiwać, że pracownik będzie wykonywał pracę o określonej porze dnia, ale nie może ustalać mu ścisłych godzin pracy. Jeśli pracownik wykonuje pracę codziennie, w siedzibie pracodawcy, w czasie ściśle przez niego określonym i musi stosować się do poleceń przełożonych, to nie można przyjąć że obowiązuje go zadaniowy czas pracy.
Wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy może być korzystnym rozwiązaniem zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Pracodawcy zwolnieni są wówczas z obowiązku sprawowania bezpośredniej kontroli nad właściwym wykorzystaniem przez pracownika czasu pracy, nie muszą prowadzić jego ewidencji czasu pracy, a przy prawidłowym ustaleniu zadań - nie wypłacają wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Pracownik, mając większą swobodę w realizacji powierzonych mu zadań, sam ustala swój rozkład czasu pracy.
Rozmiaru powierzonych pracownikowi zadań nie można ustalać w dowolny sposób. Wymiar zadań powinien być tak ustalony, aby pracownicy, przy dochowaniu zwykłej w danych okolicznościach staranności i sumienności, mogli wykonać swoje obowiązki w ramach podstawowych norm czasu pracy, czyli 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień. Zadania powinny być tak ustalone, aby możliwe było ich wykonanie przez przeciętnie pięć dni w tygodniu. Pracodawca ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań po porozumieniu z pracownikiem. Współdziałanie pracodawcy z pracownikiem nie mu tu jednak stanowczego charakteru, gdyż ustawodawca nie wymaga tu zgody pracownika na ustalony przez pracodawcę czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań.
Zakres zadań można ustalić np. w umowie o pracę, czy też w regulaminie pracy. Zakres czynności może doprecyzowywać zadania pracownika. Jest on opisem czynności (lub przykładowych zadań) wykonywanych przez pracownika na danym stanowisku, bez opisu sposobu ich realizacji. Zakres czynności umieszcza się w aktach osobowych pracownika, w części B.
W zadaniowym czasie pracy pracodawca kontroluje pracowników sprawdzając, czy wyznaczone zadania zostały wykonane w terminie. Jeśli jednak pracownik nie mógł wykonać zadań w ustalonym terminie, ze względu na usprawiedliwioną nieobecność w pracy, to jego wymiar czasu pracy ulega obniżeniu, a tym samym termin wykonania zadań ulega przesunięciu.
Samo nazwanie systemu czasu pracy "zadaniowym" nie pozwala pracodawcy na niestosowanie przepisów regulujących pracę w godzinach nadliczbowych (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 1999 r., I PKN 181/99).
Pracodawca, ustalając zadania do wykonania, powinien pamiętać, że gdyby okazało się, że pracownikowi wyznaczono zadania z góry niemożliwe do wykonania w podstawowych normach czasu pracy, to może to być potraktowane jako naruszenie przepisów o czasie pracy. Pracownik będzie miał wówczas roszczenie o ustalenie wynagrodzenia odpowiadającego faktycznie wykonanej pracy, z uwzględnieniem dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
W pierwszej kolejności ustala się wówczas, czy spełnione zostały przesłanki dopuszczalności stosowania w danym przypadku zadaniowego systemu czasu pracy. Następnie ustala się, czy rozmiar obowiązujących pracownika zadań pozwala na ich wykonanie w ramach podstawowych norm czasu pracy. Jeśli okaże się, że ich wykonanie w ramach tych norm nie jest możliwe przy dochowaniu należytej staranności, kwalifikuje się to jako polecenie świadczenia pracy w czasie przekraczającym normy czasu pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 10 września 1998 r., I PKN 301/98).
Zadaniowy czas pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu, jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy (art. 150 § 1 k.p.). System ten można stosować do indywidualnego pracownika, grupy pracowników, komórki organizacyjnej zakładu pracy, albo do całego zakładu pracy (chociaż trudno sobie wyobrazić sytuację, w której wszyscy pracownicy zakładu pracy spełniali by przesłanki wprowadzenia systemu zadaniowego czasu pracy). Jeśli praca w zadaniowym czasie pracy ma dotyczyć większej liczby pracowników, to jeśli u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, może być wprowadzona w układzie zbiorowym pracy. W układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu należy wskazać sposób określania poszczególnych zadań pracowników zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy.
Magdalena Rycak 01.09.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

System czasu pracy przy zatrudnianiu informatyków w firmie

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Obrazek do artykułu: Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 r.

  Obrazek do artykułu: Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 r.

  Współczynnik ekwiwalentowy służy do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika w naturze urlop wypoczynkowy i jest ustalany w każdym roku odrębnie. Stosuje się go do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. W 2014 r. współczynnik do ekwiwalentu wynosi 20,83, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Obrazek do artykułu: Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Od 2015 r. kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed urodzeniem dziecka krótko podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora