Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2013 r.

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2013 r.

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2013 r. wynosi 100,00%.

Tak wynika z obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2013 r. (Mon. Pol. poz. 218).

Wskaźnik służy do waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie ubezpieczonego.

Na kontach emerytalnych ubezpieczonych ewidencjonowane są kwoty składek emerytalnych. Składki zapisane na kontach emerytalnych podlegają corocznej waloryzacji, przeprowadzanej od dnia 1 czerwca.

Jednakże przy ustalaniu wysokości emerytury liczonej według nowych zasad kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią coroczną waloryzację, jest waloryzowana kwartalnie na podstawie obwieszczeń o waloryzacji przeprowadzanej co kwartał.

W przypadku ustalania wysokości emerytury w drugim kwartale 2014 r. – ostatnia waloryzacja składek powinna zostać dokonana wskaźnikiem ogłoszonym za IV kwartał 2013 r., który wyniósł 100,00%, czyli nie będzie waloryzacji (w wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan konta nie może ulec obniżeniu).

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.monitorpolski.gov.pl, stan z dnia 21 marca 2014 r.

Data publikacji: 21 marca 2014 r.