Wynagrodzenia pracowników fizycznych w 2012 r.

Jak rozkładały się wynagrodzenia pracowników produkcyjnych w 2012 r.? Jakie świadczenia pozapłacowe popularne są w tym obszarze? Czy w 2013 r. pracownicy fizyczni mogą się spodziewać podwyżek? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2012.

articleImage: Wynagrodzenia pracowników fizycznych w 2012 r. fot. Thinkstock

Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, zaprezentowane wartości to mediany wynagrodzeń całkowitych brutto (płaca zasadnicza plus premie i nagrody) osób zatrudnionych na pełnym etacie wyrażone w zł. W badaniu nie uwzględniono wynagrodzenia przysługującego za pracę w nadgodzinach.

W 2012 r. mediana wynagrodzeń doświadczonych pracowników produkcyjnych (FD) wyniosła 3045 zł. Płace dyrektorów były 5,9 razy wyższe od pensji doświadczonych pracowników produkcyjnych (FD). W przypadku wynagrodzeń osób na stanowiskach kierowniczych jednym z czynników wpływających na różnice w wysokości wynagrodzeń była liczba podległych pracowników. Kierownicy poziomu wyższego (KII) (łączna liczba podległych pracowników produkcyjnych przekraczająca 70 osób) zarabiali 12 329 zł, czyli o 4,05 razy więcej niż doświadczeni pracownicy (FD). Płace kierowników niższego poziomu (KI) wyniosły 7775 zł. Starszym specjalistom (SS) płacono o 1,95 proc. więcej niż pracownikom fizycznym (FD), w przypadku doświadczonych specjalistów (SD) różnica w zarobkach wynosiła już tylko 45 proc. Młodsi specjaliści (SM) zarabiali o 266 zł (9 proc.) więcej niż doświadczeni pracownicy produkcyjni (FD).
Dokładne wartości stawek płac całkowitych na wybranych poziomach (level) zaprezentowane są w tabeli „Wynagrodzenia na wybranych poziomach stanowisk w 2012 r.”

Wynagrodzenia na wybranych poziomach stanowisk w 2012 r.

Szczebel

Poziom (level)

Liczba zakładów

Liczba osób

Mediana

Relacja

Kadra zarządzająca

dyrektor pionu

– poziom niższy (DI)

201

846

17 973

590%

kierownik

– poziom wyższy (KII)

217

1466

12 329

405%

kierownik

– poziom niższy (KI)

293

5684

7775

255%

Specjalista

starszy (SS)

286

6130

5937

195%

doświadczony (SD)

309

19 915

4405

145%

młodszy (SM)

265

11 228

3311

109%

Pracownik fizyczny

doświadczony (FD)

260

53 206

3045

100%

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012.

Najwyższe stawki wypłacano wiodącym pracownikom fizycznym (FW). Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3969 zł i była o 4,8 proc. wyższa niż płace brygadzistów (FB) oraz o 30,3 proc. wyższa od pensji pracowników doświadczonych (FD) (patrz tabela „Wynagrodzenia całkowite pracowników fizycznych na wybranych poziomach w 2012 r.”). Najniższe wynagrodzenia (2525 zł) oferowano pracownikom początkującym (FP). Na wszystkich poziomach stanowisk średnie wynagrodzenia były wyższe od median od 3 do 5 proc.

Wynagrodzenie zmienne wypłacono w wysokości od 9 do 13 proc. płacy podstawowej. Najwyższe premie oferowano brygadzistom (FB), ich mediana wyniosła 414 zł. Najniższe premie wypłacono pracownikom początkującym (FP) – 261 zł.

Wynagrodzenia całkowite pracowników fizycznych na wybranych poziomach w 2012 r.

Szczebel

Poziom (level)

Liczba zakładów

Liczba osób

Mediana

Średnia

Pracownik fizyczny

brygadzista (FB)

172

4390

3787

3947

wiodący (FW)

52

1362

3969

4071

doświadczony (FD)

260

53 206

3045

3216

początkujący (FP)

204

16 357

2524

2657

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012.

Rozkład wynagrodzeń doświadczonych pracowników fizycznych (FD)

Wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2012 dają również możliwość generowania analiz, takich jak rozkłady wynagrodzeń na poszczególnych poziomach stanowisk. Informują one o tym, jaki procent pracowników otrzymuje wynagrodzenie w wybranym przedziale pieniężnym.
Z danych przedstawionych na wykresie „Rozkład wynagrodzeń całkowitych pracowników produkcyjnych w 2012 r. (dane dla poziomu: pracownik fizyczny – doświadczony FD)” wynika, że niemal co piąty pracownik zatrudniony na tym poziomie (20 proc.) zarabiał od 2501 do 3000 zł miesięcznie. Płace 18 proc. osób z tej grupy oscylowały pomiędzy kwotami 2001 a 2500 zł. Co 20 pracownik otrzymał ponad 5001 zł pensji.

Wynagrodzenia w wybranych województwach

Dane na wykresie „Porównanie wynagrodzeń doświadczonych pracowników produkcyjnych (FD) w wybranych województwach w 2012 r.” pokazują, że poziom płac doświadczonych pracowników fizycznych (FD) jest zróżnicowany terytorialnie. Przykładowo, najlepiej opłacani pracownicy w województwie mazowieckim (mediana 3312 zł) zarabiali o 17 proc. więcej niż zatrudnieni na Podkarpaciu (2830 zł). W pozostałych województwach różnice w wysokości zarobków były mniejsze. W województwie małopolskim i dolnośląskim płace wyniosły odpowiednio 2912 zł i 2919 zł. W przypadku województwa wielkopolskiego i województwa śląskiego wynagrodzenia doświadczonych pracowników fizycznych wyniosły ponad 3150 zł. W przypadku tych regionów płace różniły się od wynagrodzeń w województwie mazowieckim o 4 i 4,8 proc.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach

Z danych w tabeli „Porównanie wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach w 2012 r.” wynika, że spośród zaprezentowanych najwyższe pensje wypłacono brygadzistom w dziale utrzymania ruchu (FB) 4023 zł. Najniższe wynagrodzenia oferowano szlifierzom 2882 zł. Płace magazynierów brygadzistów (FB) (3620 zł) były o 24,9 proc. wyższe zarobków pracowników magazynowych (2899 zł).

Świadczenia pracownicze

W 2012 r. najpopularniejszymi świadczeniami pozapłacowymi oferowanymi pracownikom fizycznym były szkolenia zawodowe. Skorzystało z nich 94 proc. pracowników. 62 proc. osób zatrudnionych na badanym szczeblu miało dostęp do dodatkowej polisy na życie, natomiast dodatkowe ubezpieczenie NNW przysługiwało 55 proc. pracowników. Małą popularnością cieszyły się programy przyznawania akcji lub opcji na akcje, otrzymało je zaledwie 3 proc. pracowników fizycznych.

Planowane podwyżki wynagrodzeń

Z raportu wynika, że 25,9 proc. przedsiębiorstw do końca 2013 r. nie planuje podnosić poziomu wynagrodzeń. Spośród pozostałych organizacji blisko 26 proc. deklaruje przeprowadzenie rewizji płac w styczniu 2013 r., a 15,3 proc. – w kwietniu 2013 r.
W tabeli „Wysokość planowanych podwyżek dla pracowników fizycznych do końca 2013 r.” zaprezentowano planowany poziom podwyżek w wybranych województwach w firmach polskich i zagranicznych o różnym poziomie zatrudnienia. Średnia deklarowana wysokość podwyżek dla pracowników fizycznych to 4 proc. Wyższe wzrosty wynagrodzeń (o 4,5 proc.) są spodziewane w firmach polskich oraz tych działających na terenie województwa podkarpackiego. Natomiast w najmniejszym stopniu płace zamierzają podnieść przedsiębiorstwa z województwa małopolskiego (o 3,8 proc.).

Wysokość planowanych podwyżek dla pracowników fizycznych do końca 2013 r. (w proc.)

Kryterium

Planowane podwyżki

Wszystkie zakłady

4,0

Kapitał

polski

4,5

zagraniczny

4,0

Wielkość zatrudnienia

do 200 osób

4,0

od 201 do 1000 osób

4,0

powyżej 1000 osób

3,9

Województwo

wielkopolskie

4,0

małopolskie

3,7

podkarpackie

4,5

dolnośląskie

4,0

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012.

O Raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012 zawiera informacje o płacach 129 323 osób na 347 stanowiskach. Dane pochodzą z 321 zakładów z całej Polski. Analizy opracowano dla następujących pionów: naczelnego kierownictwa, sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, public relations, finansów, personalnego, informatycznego, administracji, kierownictwa i nadzoru produkcji, badań i rozwoju, jakości, zakupów i logistyki oraz ochrony środowiska i BHP. W raporcie znalazły się również specjalistyczne stanowiska z branży IT. Ponadto zawarto w nim informacje o terminie i wysokości planowanych podwyżek płac, a także informacje o świadczeniach dodatkowych.
W raporcie zaprezentowano analizy dla pięciu szczebli zatrudnienia (zarząd/władze firmy, kadra zarządzająca, specjaliści, pracownicy wsparcia oraz pracownicy fizyczni), z których każdy podzielony jest na od dwóch do pięciu poziomów stanowisk. Do zarządu/władz firmy zaliczono prezesów i dyrektorów generalnych oraz dyrektorów jednostek biznesowych. Do kadry zarządzającej włączono dyrektorów pionów (poziom niższy i wyższy), kierowników (poziom niższy i wyższy) oraz liderów zespołu.

Wojciech Litwa
kierownik projektu w Sedlak & Sedlak

Artykuł ukazał się w Personelu Plus