Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Zasady obliczania i wypłaty nagrody jubileuszowej

Zasady obliczania i wypłaty nagrody jubileuszowej

19.05.15

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem przyznawanym pracownikowi w związku z upływem określonego czasu pracy, czyli stażu. Nie jest to świadczenie powszechne, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

articleImage: Zasady obliczania i wypłaty nagrody jubileuszowej fot. Thinkstock

1. Nagroda jubileuszowa a składki ZUS
Nagroda jubileuszowa, mimo że nie jest świadczeniem powszechnym stanowi element systemu wynagradzania pracowników. Należy zatem rozważyć jak obciążyć nagrodę jubileuszową składkami na ubezpieczenia społeczne. Lektura rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.) - dalej r.u.s.u.e.r., wiedzie do wniosku, że nie każda nagroda jubileuszowa podlega oskładkowaniu. Prawodawca w § 2 ust. 1 r.u.s.u.e.r. stanowi bowiem, że podstawy wymiaru składek nie stanowią (...) nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Oznacza to, że jeżeli według zakładowego regulaminu wynagradzania nagroda jubileuszowa należy się pracownikowi po 10, 15, 20 itd. latach, to takie świadczenie nie stanowi podstawy wymiaru składek. Natomiast, gdyby nagroda jubileuszowa należna byłaby po 10, 13, 16 itd. latach, wówczas należy od dniej odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne.

Zobacz także: Zasady obliczania i wypłaty jubileuszówki


Przykład I
Nagroda jubileuszowa bez składek (wypłacana nie częściej niż co pięć lat)
Wysokość nagrody jubileuszowej to 1500 zł.
Podatek – 1500 zł. x 18% = 270 zł.
1500 zł. – 270 zł. = 1230 zł.
Wysokość nagrody jubileuszowej do wypłaty to 1230 zł.
Przykład II
Nagroda jubileuszowa oskładkowana (wypłacana częściej niż co 5 lat)
Wysokość nagrody jubileuszowej to 1500 zł.
Składki ZUS finansowane przez ubezpieczonego - 1500 zł x 13,71% = 205,65 zł.
Podstawa opodatkowania - 1500 zł. – 205,65 zł. - 111,25 zł = 1183,00 zł.
Zaliczka na podatek dochodowy – 1183 zł x 18% - 46,34 zł = 166,60 zł.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona - 1294,35 zł x 9% = 116,49 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona - 1294,35 zł x 7,75% = 100,31 zł
Podatek do zapłacenia - 166,60 zł - 100,31 zł = 66 zł
Wysokość nagrody jubileuszowej do wypłaty to 1111,86 zł.

2. Nagroda jubileuszowa w pragmatykach zawodowych. Staż pracy
Jak wskazano we wstępie, nagroda jubileuszowa nie jest instytucją powszechną. W odniesieniu do niektórych grup zawodowych nagroda jubileuszowa jest świadczeniem zawartym w tzw. pragmatyce zawodowej, tj. akcie prawnym regulującym treść stosunku pracy, szczególne uprawnienia i zasady wynagradzania danej grupy zawodowej. Przykładem takiej pragmatyki jest między innymi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) - dalej r.w.p.s. Powołane rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) - dalej u.p.s. Artykuł 36 ust. 2 u.p.s. stanowi, że pracownikom samorządowym przysługuje nagroda jubileuszowa. Zasady ustalania tej nagrody reguluje r.w.p.s. Zgodnie z § 8 r.w.p.s. do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej (...) wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Takie zapisy stwarzają w praktyce pewną trudność. Autorka wskazuje zatem, że przy takim zapisie pracodawca ma obowiązek zaliczyć do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej następujące okresy:
1.okres urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami – art. 1741 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) – dalej k.p.;
2.okres urlopu wychowawczego, który w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze – art. 1865 k.p.;
3.Okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium – art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) - dalej u.p.z.i.r.;
4.okres czynnej służby wojskowej pracownikowi, który w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby – art. 120 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) - dalej u.p.o.o.
Wskazane powyżej inne okresy, zaliczane z mocy prawa do stażu pracy, są najpowszechniejszymi. Inną grupą okresów tzw. zaliczanych są okresy wskazane w poszczególnych pragmatykach. Z tego względu nie mają one charakteru powszechnego, ale są wiążące w odniesieniu do pracodawców i pracowników, których dotyczą. Powołana wyżej „pragmatyka samorządowa” wskazuje na przykład w § 8 r.w.p.s., że pracownikowi, który wykonuje pracę w urzędzie w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres zatrudnienia u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu. Powołana regulacja stanowi przykład okresu, który podlega zaliczeniu do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej z mocy prawa, ale tylko w odniesieniu do pracowników i pracodawców objętych „pragmatyką samorządową”, tj. r.w.p.s.

Czy można wypłacić nagrodę jubileuszową po zmarłym pracowniku?


Wskazana pragmatyka pracowników samorządowych nie jest jedyną ustalającą prawo do nagrody jubileuszowej. Jubileuszówkę przyznają także:
1. Art. 62a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) dalej - u.z.o.z., w odniesieniu do pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Warto tutaj zaznaczyć, że ustawodawca pozostawił pracodawcy pełną swobodę w ustalaniu zasad naliczania stażu uprawniającego do nagrody. Oznacza to, że pracodawca może dowolnie konstruować zasady ustalania stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej. (...)

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skomentowano 3 razy
HR Directors Summit 2017
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Anna Zet IP: 194.181.* 30-09-2016
  Proszę o powiedzenie jaka jest wysokość nagrody jubileuszowej dla ogółu pracowników budżetówki po 44 latach i 3 miesiącach odchodząc na emeryturę? Dziękuję.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Danuta Juryś IP: 94.232.* 25-11-2015
  Proszę o wyjaśnienie . Urodziłam się 23 maja 1954r.. Pracę zawodową podjełam od 1 lutego 1975r. W dniu 1 lutego 2015 roku otrzymałam nagrodę jubileuszowa za 40 lat pracy. Zamierzam zaliczyć sobie okres od 23 maja 1970 roku, wtedy ukończyłam 16 lat do 31 stycznia 1975 r. okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Czy przedkładając zaliczony okres wpracy w gospodarstwie rolniczym mogę w lutym 2016 roku ubiegać się o nagrodę jubileuszową po 45 latach pracy. Pracuję w budżetówce. Dziękuję.
  Danuta

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • U.Ż IP: 83.31.* 08-06-2013
  mam nieodparte wrażenie, że niektóre grupy społeczne, z wyjątkową skrupulatnością potrafią dbać o swoje interesy, choć wydawałoby się, że zupełnie do czego innego zostały powołane. Pracownicy samorządowi, pełniący swoje funkcje na zasadzie wybory i kadencyjności powinni dbać o interesy mieszkańców, których powinni reprezentować, a co robią, ano zabezpieczają sobie co mogą, bo przecież, za chwilę tłuste synekurki mogą stracić, i to nic, iż nastąpi to przez to, że za mało dbali o swoich wyborców, na pocieszenie i tak dostać mogą piękną jubileszóswkę
  pozdrawiam
  U.Ż

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE