Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Zbliża się termin przekazania ZUS ZSWA

Zbliża się termin przekazania ZUS ZSWA

20.03.13

Płatnicy składek zatrudniający urodzonych po 31 grudnia 1948 r. pracowników, wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mają obowiązek opłacać za nich składki na FEP. Obowiązkowi temu, towarzyszy obowiązek sprawozdawczy wobec ZUS. Formularz ZUS ZSWA składa się za rok kalendarzowy, w terminie do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

articleImage: Zbliża się termin przekazania ZUS ZSWA fot. Thinkstock

Zakres danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych wynika, że przekazywane do ZUS dane o pracowniku, za którego płatnik składek był zobowiązany opłacać składki na FEP obejmują:
1) nazwisko i imię,
2) datę urodzenia,
3) numery PESEL, a w razie gdy pracownikowi nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
4) okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
5) kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Jeśli chodzi o informację, o której mowa w pkt 4, to należy wskazać, że tego rodzaju informację na mocy art. 41 ust. 3 pkt 4 u.e.p. płatnik składek ma obowiązek zawrzeć w prowadzonym przez siebie centralnym rejestrze pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP. Natomiast kody pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zostały określone w załączniku nr 18 do r.s.o.w.
 
Wzór zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
Wskazane w pkt 1-5 dane płatnik składek może przekazać do ZUS tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu urzędowego wzoru zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Wzór ten został określony w załączniku nr 17 do r.s.o.w. i jest oznaczony symbolem ZUS ZSWA. Należy przy tym pamiętać, że podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych formularzy ubezpieczeniowych formularz ZUS ZSWA może być składany w ZUS w postaci kopii, wydruku ze strony internetowej ZUS lub wydruku z oprogramowania interfejsowego, bez zachowania kolorów.
 
Tryb i termin składania formularza ZUS ZSWA
Formularz ZUS ZSWA płatnik składek przekazuje do ZUS w takiej samej formie, jaka obowiązuje go w odniesieniu do dokumentów ubezpieczeniowych określonych przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że jeżeli w przypadku pozostałych dokumentów ubezpieczeniowych płatnik składek ma obowiązek zachować formę elektroniczną, to również formularz ZUS ZSWA powinien przekazać do ZUS z zachowaniem tej formy. Jeżeli zaś płatnik składek jest uprawniony do składania pozostałych dokumentów ubezpieczeniowych w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z odpowiedniego oprogramowania, formularz ZUS ZSWA może złożyć w ZUS również w tej formie.
Formularz ZUS ZSWA składa się za rok kalendarzowy, w terminie do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w przypadkach określonych w art. 38 ust. 3–6 u.e.p. ten termin jest inny. Mianowicie formularz ZUS ZSWA płatnik składek ma obowiązek przekazać:
a) w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez pracownika wniosku o emeryturę pomostową – w przypadku gdy pracownik, za którego płatnik składek opłacał składki na FEP zażąda od organu rentowego ustalenia prawa do emerytury pomostowej,
b) nie później niż w dniu przekazania dokumentu wyrejestrowania płatnika składek – w przypadku upadłości lub likwidacji płatnika składek.
Wyjaśnić przy tym trzeba, że jeżeli złożenie wniosku o emeryturę pomostową, czy też upadłość lub likwidacja płatnika składek, mają miejsce przed przekazaniem formularza ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy, płatnik składek w wyżej określonych terminach przekazuje do ZUS formularz ZUS ZSWA dotyczący nie tylko pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w danym roku kalendarzowym, ale także w poprzednim roku kalendarzowym.
 
Korekta formularza ZUS ZSWA
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w już złożonym w ZUS formularzu ZUS ZSWA przez płatnika składek we własnym zakresie, przez ZUS bądź przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy, płatnik składek ma obowiązek dokonać jego korekty. Sposób skorygowania stwierdzonych nieprawidłowości zależy od tego w jakich danych ich wystąpienie stwierdzono.
Jeżeli stwierdzone nieprawidłowości dotyczą danych identyfikacyjnych płatnika składek bądź danych identyfikacyjnych osoby wykonującej prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, płatnik składek powinien złożyć w ZUS poprawnie wypełniony formularz ZUS ZSWA. Jeżeli zaś nieprawidłowości wkradły się do danych o pracy w szczególnych warunkach/o szczególnym charakterze, płatnik składek powinien przekazać do ZUS formularz ZUS ZSWA wypełniony w następujący sposób:
1) w polu 01 bloku I „Dane organizacyjne” – należy wpisać kolejny numer dokumentu za dany rok kalendarzowy z zakresu 002-999 np. 002 2010,
2) w bloku II „Dane identyfikacyjne płatnika składek” – należy wpisać dane identyfikacyjne płatnika składek,
3) w polu 02 bloku III.A. „Dane identyfikacyjne osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze” – należy wpisać „X”, a w dalszych polach - dane identyfikacyjne osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
4) w bloku III.B. „Dane o pracy w szczególnych warunkach/o szczególnym charakterze” – należy wpisać prawidłowe dane dotyczące pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
5) w bloku VII „Oświadczenie płatnika składek” – należy wpisać datę wypełnienia formularza ZUS ZSWA, złożyć podpis i postawić pieczątkę.
Może również zdarzyć się tak, że płatnik składek złoży w ZUS za dany rok kalendarzowy formularz ZUS ZSWA za osobę, która w tym roku nie wykonywała jednak prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i za którą nie była opłacana składka na FEP. W celu wycofania takiego formularza płatnik składek powinien przekazać do ZUS formularz ZUS ZSWA wypełniony w następujący sposób:
1) w polu 01 bloku I „Dane organizacyjne” – należy wpisać kolejny numer dokumentu za dany rok kalendarzowy z zakresu 002-999 np. 02 2010,
2) w bloku II „Dane identyfikacyjne płatnika składek” – należy wpisać dane identyfikacyjne płatnika składek,
3) w polu 02 bloku III.A. „Dane identyfikacyjne osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze” - należy wpisać „X”, a w dalszych polach tego bloku – dane identyfikacyjne osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którą płatnik niepotrzebnie wykazał w poprzednim zgłoszeniu,
4) pola bloku III.B. „Dane o pracy w szczególnych warunkach/o szczególnym charakterze” – należy pozostawić puste.
5) w bloku VII „Oświadczenie płatnika składek” – należy wpisać datę wypełnienia formularza ZUS ZSWA, złożyć podpis i postawić pieczątkę.
Płatnik składek ma obowiązek złożyć korektę formularza ZUS ZSWA w ZUS w terminie:
1) 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS lub właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy,
2) 7 dni od uprawomocnienia się decyzji – jeżeli konieczność korekty podanych w formularzu ZUS ZSWA jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze decyzji,
3) 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – jeżeli konieczność korekty podanych w formularzu ZUS ZSWA jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze kontroli.
Korygujący formularz ZUS ZSWA płatnik składek przekazuje do ZUS w takiej samej formie jak pierwszorazowy formularz ZUS ZSWA. Jeżeli ZUS nie ma możliwości uzyskania formularza ZUS ZSWA bądź korekty takiego formularza od płatnika składek, na mocy art. 39 ust. 5 u.e.p. jest uprawniony do sporządzenia takich dokumentów z urzędu pod warunkiem, że dysponuje odpowiednimi danymi.
 
Przechowywanie formularza ZUS ZSWA
Kopie złożonych w ZUS formularzy ZUS ZSWA zarówno tych pierwszorazowych, jak i korygujących, płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez okres 5 lat od dnia ich przekazania do ZUS, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. Obowiązek ten nakłada na płatnika składek art. 39 ust. 6 u.e.p.

 

Piotr Kostrzewa 20.03.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skomentowano 0 razy
HR Directors Summit 2017
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE