Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Komentarze praktyczne

Poradnik małego pracodawcy - nawiązanie stosunku pracy

16.03.2017
Przepisy prawa pracy nie określają definicji małego pracodawcy. Nie zawierają również kompleksowej regulacji określającej prawa i obowiązki małego pracodawcy. Poszczególne ustawy i akty wykonawcze szeroko rozumianego prawa pracy wprowadzają jednak pewne istotne różnice w tych uprawnieniach czy obowiązkach.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Wymiar urlopu wypoczynkowego - 20 czy 26 dni?

01.03.2017
Komentarz dotyczy zasad obliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego. Uwzględniono m.in. problematykę urlopowego stażu pracy (okresów do niego wliczanych i jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy) oraz urlopu uzupełniającego. Wskazano także na regulacje szczególne, przyznające pewnym grupom pracowników uprawnienie do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze. Zagadnienia te zilustrowano praktycznymi przykładami.

Zakaz konkurencji w pigułce

24.02.2017
Nie sposób przecenić roli, jaką w obecnej rzeczywistości gospodarczej odgrywa konkurencja. Są sytuacje, w których jej ograniczenie wydaje się być posunięciem właściwym. Jedną z nich jest działanie konkurencyjne pracownika wobec pracodawcy. Kodeks pracy dopuszcza możliwość połączenia pracodawcy i pracownika umową o zakazie konkurencji, stanowiącą uzupełnienie treści łączącego ich stosunku pracy.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Urlop ojcowski - poznaj zasady jego udzielania

12.04.2016
Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi do dwóch tygodni, jednak od 2 stycznia 2016 r. pracownik ma więcej czasu na jego wykorzystanie, bo aż do ukończenia przez swoje dziecko 24 miesiąca życia. Ma również możliwość podzielenia urlopu na 2 części i skorzystania z każdej z nich w wybranym przez siebie momencie.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony - nowe zasady

24.08.2015
W dniu 22 lutego 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która ogranicza dopuszczalność przedłużania umów terminowych ponad 33 miesiące. Zmieniła się również długość okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony. Warto poznać nowe przepisy a w szczególności przepisy przejściowe.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Jak wysłać pracownika na urlop zaległy - poradnik krok po kroku

11.09.2013
Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jeżeli do 31 grudnia danego roku pracownik nie wykorzysta urlopu, to z dniem 1 stycznia następnego roku urlop przekształca się w urlop zaległy. A z kolei zaległy urlop pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. W praktyce pracodawcy mają szereg wątpliwości, w jaki sposób wysłać pracownika na zaległy urlop. Niniejszy poradnik wskazuje krok po kroku działania, które powinien podjąć pracodawca, aby nie narażać się na zarzut łamania przepisów prawa pracy, a w konsekwencji na odpowiedzialność finansową.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia

28.02.2013
Rozwiązanie umowę o pracę z przyczyn niezawinionych przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia jest szczególnym trybem rozwiązania umowy o pracę. Wypowiedzenie w tym trybie może być zastosowane wyłącznie przy spełnieniu przesłanek zdefiniowanych w art. 53 kodeksu pracy. Przepisy zostały skonstruowane w ten sposób aby z jednej strony pełniły funkcję ochronną w zakresie trwałości stosunku pracy a z drugiej strony dawały pracodawcy swobodę w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Umowa o pracę na czas nie określony

01.01.1970
Umowa o pracę na czas nie określony ze swej istoty zakłada istnienie między pracodawcą i pracownikiem stałej więzi prawnej. Z uwagi na szczególne uregulowania dotyczące zasad jej wypowiadania jest postrzegana przez pracowników jako najlepiej chroniąca ich interesy podstawa stosunku pracy. Choć także po stronie pracodawców zapewnia ona największą stabilność zatrudnienia, często jest przez nich postrzegana jako najbardziej „uciążliwa” forma zatrudnienia. Posiłkując się praktycznymi przykładami, komentarz omawia m.in. tryb zawarcia i wypowiedzenia umowy o pracę na czas nie określony.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Pisemna informacja o warunkach zatrudnienia

01.01.1970
Każdy pracodawca niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników ma obowiązek pisemnego poinformowania pracownika o obowiązujących go warunkach zatrudnienia i przysługujących mu uprawnieniach. Komentarz uściśla wymogi, co do treści i terminu doręczenia informacji.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

01.01.1970
Każdy stosunek pracy może ulec rozwiązaniu. Sposoby ich rozwiązywania zależą od powodów, leżących u podstaw podjęcia decyzji o rozwiązaniu, a także od rodzaju łączącej strony umowy o pracę. Komentarz dotyczy rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

01.01.1970
Sposób rozwiązania umowy o pracę zależy od powodów, leżących u podstaw podjęcia decyzji o zakończeniu stosunku pracy, a także od rodzaju łączącej strony umowy o pracę. Komentarz dotyczy trybu rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia. Uwzględniono rozwiązanie umowy z winy pracownika, z przyczyn od niego niezależnych, a także rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika.

Ograniczenie ochrony trwałości stosunku pracy

01.01.1970
Komentarz omawia rozwiązania powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem oraz ograniczenia zakazów wypowiadania. Pierwsza część zawiera definicję powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem z uwzględnieniem rodzaju umowy o pracę, omówienie obowiązków pracodawcy: uzasadnienia wypowiedzenia i konsultacji planowanego wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową oraz możliwości złagodzenia tych wymogów. Omówiono też ograniczenie zakazu wypowiadania umowy i zasady postępowania w przypadku wypowiedzenia w stosunku do pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim oraz znajdującego się w szczególnej sytuacji osobistej lub pełniącego istotne funkcje społeczne. Komentarz zilustrowano przykładami oraz uzupełniono tabelą zawierającą zestawienie możliwości wypowiadania i rozwiązania stosunku pracy na mocy kodeksu pracy oraz ustawy o zwolnieniach grupowych.

Nabycie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego

01.01.1970
Pracownik podejmujący po raz pierwszy w swym życiu zawodowym pracę nabywa prawo do pierwszego urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego mu po przepracowaniu roku. Komentarz omawia zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

01.01.1970
W przypadku gdy pracownik nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, a zawarta z nim umowa o pracę ulega rozwiązaniu, należy wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Produkty polecane

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały opublikowane do dnia 1 września 2016 r., w tym m.in.: Kodeks...
Cena: 63.00