Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

Kadry Płace HR
Jeżeli pracodawca zatrudnia20i więcej pracowników, to wówczas będzie zobowiązany dowypłaty odprawyz tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika, wyjaśnia Michał Culepa, ekspertSerwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
W ramach topiku:
Dokumentacja Urlopy i zwolnienia od pracy Zatrudnienie Wynagrodzenia Dokumentacja płacowa Zbiorowe prawo pracy Rynek pracy

Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia  jest likwidacja stanowiska pracy. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy.
Czy w związku z powyższym zakład pracy jest zobowiązany wypłacić pracownicy jakąś odprawę lub odszkodowanie?
Kiedy to powinno nastąpić, w jakiej wysokości i jak to należy wyliczyć?
 
Odpowiedź: jeżeli pracodawca wskazany w pytaniu zatrudnia 20 i więcej pracowników, to wówczas będzie zobowiązany do wypłaty odprawy z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika.
 

Jeżeli pracodawca wskazany w pytaniu zatrudnia 20 i więcej pracowników, to wówczas – w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika – będzie zobowiązany do wypłacenia odprawy z tego tytułu. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) – dalej u.s.z.r. jeżeli przyczyny niedotyczące pracownika, stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1 u.s.z.r. tj. mniej niż w sytuacji zwolnień grupowych, a więc mniej niż:

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.
 
Odprawa ta wynosi równowartość (art. 8 ust. 1 u.s.z.r.):
1) miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
2) 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
3) 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
 
Zgodnie z art. 8 ust. 3-4 u.s.z.r. odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a jej kwota nie nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.
 
Wypłata odprawy powinna nastąpić najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy, ostatecznie w terminie wypłaty ostatniego wynagrodzenia za pracę.
 

Michał Culepa
lista dokumentów

Produkty polecane

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

W czwartym, zaktualizowanym i rozszerzonym, wydaniu książki, która w sposób kompleksowy ujmuje...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Źródła prawa. Teoria i praktyka

Monografia jest zbiorem referatów i relacji z dyskusji pracowników naukowych Wydziału Prawa i...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Delegowanie pracowników za granicę

Wejście w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy pracodawca może zabronić pracownikowi korzystania z toalety w czasie pracy?