Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Regulamin zwolnień grupowych.

Niniejszy regulamin został przygotowany na podstawie art. 3 ust. 4 lub art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Miejscowość, data

...................., ....................

Regulamin zwolnień grupowych

w ..................................

§ 1

Niniejszy regulamin został przygotowany na podstawie art. 3 ust. 4 lub art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

§ 2

1. Konieczność zwolnienia grupowego pracowników .................... wynika z przeprowadzanej reorganizacji struktury przedsiębiorstwa i bezpośrednio związaną z tą reorganizacją likwidacją działów ...................., ...................., oraz ograniczeniem zadań wykonywanych przez działy ...................., ....................,

2. Powyższe zmiany są przyczynami zwolnień grupowych w rozumieniu art. 1 ust. 1 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

§ 3

1. Zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w następujących grupach zawodowych:

...................., ...................., ....................

2. Liczba zwolnionych pracowników wyniesie 70 osób.

§ 4

1. Zwolnienia zostaną przeprowadzone we okresie 30 dni, począwszy od dnia .................... i w pierwszej kolejności obejmą ...................., ....................

§ 5

Kryteria doboru pracowników do zwolnień są następujące:

1. Likwidacja stanowiska w danym dziale (w ramach reorganizacji), uniemożliwiająca dalsze zatrudnienie,

2. Przydatność zawodowa (kwalifikacje zawodowe, jakość i wydajność wykonywanej pracy),

3. Dyspozycyjność pracownika (absencja) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwolnienia grupowe.

4. Posiadanie innych stałych źródeł utrzymania, np. Pobieranie renty, prowadzenie gospodarstwa rolnego,

5. Spełnianie warunków do przejścia na emeryturę.

§ 6

Zwalnianemu pracownikowi, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.), w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

§ 7

Pracownicy zwalniani mają prawo do dodatkowych .................... dni zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy na poszukiwanie pracy.

§ 8

Przedstawiciele załogi, o których mowa w § 1, mają prawo do bieżącego wglądu co do sposobu wykonania postanowień niniejszego regulaminu przez pracodawcę, który w tym celu udostępniać będzie niezbędną dokumentację.

§ 9

Regulamin zwolnień grupowych podaje się do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w zakładzie pracy oraz przez zamieszczenie w internetowej sieci firmowej.

§ 10

Regulamin zwolnień grupowych wchodzi w życie z dniem podania go do wiadomości pracowników.

.............................................

(podpis pracodawcy)

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów

Książki polecane

Ocena zintegrowana - Assessment i Development Center. Nowa metodologia sytuacyjnej oceny...

Książka przedstawia zagadnienie potencjału i rozwoju oraz Assessment/Development Center –...
Cena: 199.00
oszczędzasz: : 179.10 zł

System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe

Zakres podręcznika obejmuje ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Dokonano w...
Cena: 89.00
oszczędzasz: : 80.10 zł

Zbiorowe prawo pracy. Komentarz

Zbiorowe prawo pracy odnosi się do relacji zachodzących pomiędzy reprezentującymi pracowników...
Cena: 299.00
oszczędzasz: : 269.10 zł

Czytaj kolejny
artykuł

Zakładowy układ zbiorowy pracy