Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wręcza pracownikowi. Należy to zrobić w ostatnim dniu trwania umowy. Przykładowy wzór pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

  Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

..............................................................

......................................................

(pracodawca oraz jego siedziba

lub miejsce zamieszkania)

(miejscowość i data)

..............................................................

 

(numer REGON-PKD)

ŚWIADECTWO PRACY

1. Stwierdza się, że ..............................................................................................................................................

(imię (imiona) i nazwisko pracownika)

imiona rodziców ..................................................................................................................................................

urodzony ..............................................................................................................................................................

(data urodzenia)

był zatrudniony ....................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

(pracodawca)

w okresie od ........................ do .......................................... w wymiarze ...........................................................

w okresie od ........................ do .......................................... w wymiarze ...........................................................

w okresie od ........................ do .......................................... w wymiarze ...........................................................

2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę .....................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

(rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska

lub pełnione funkcje)

3. Stosunek pracy ustał w wyniku:

a) rozwiązania ......................................................................................................................................................

(tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

– 2 –

b) wygaśnięcia .....................................................................................................................................................

(podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

4. Został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1

Kodeksu pracy .....................................................................................................................................................

(okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)

5. W okresie zatrudnienia pracownik:

1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze ...............................................................................................

(urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku

kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

w tym ...................................................................................................................................................................

(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy

w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

2) korzystał z urlopu bezpłatnego ........................................................................................................................

(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

3) wykorzystał urlop ojcowski w wymiarze ........................................... w ............................. częściach

4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie ...................................................................................

(podstawa prawna udzielenia urlopu)

w wymiarze ........................................ w .................................... częściach, w tym na podstawie art. 1821C § 3

Kodeksu pracy w ........................ częściach.

5) wykorzystał urlop wychowawczy udzielony na podstawie .............................................................................

(podstawa prawna udzielenia urlopu)

w wymiarze ....................................... w okresie (okresach) ................................................................................

w ....................... częściach

6) korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, w okresie (okresach) ................................................................

7) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy .....................................................

..............................................................................................................................................................................

(liczba dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym,

w którym ustał stosunek pracy)

8) był niezdolny do pracy przez okres ........................................................................................................... dni

(liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie,

zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym,

w którym ustał stosunek pracy)

– 3 –

9) ..........................................................................................................................................................................

(dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia,

przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.,

zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy obowiązującym w tym okresie)

10) odbył służbę wojskową w okresie ..................................................................................................................

(okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej from zastępczych)

11) wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ............................................

..............................................................................................................................................................................

(okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)

12) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami

prawa pracy .........................................................................................................................................................

13) ........................................................................................................................................................................

(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1,

uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

6. Informacja o zajęciu wynagrodzenia: ...............................................................................................................

(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

..............................................................................................................................................................................

(wysokość potrąconych kwot)

7. Informacje uzupełniające .................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................

(podpis pracodawcy lub osoby

reprezentującej pracodawcę albo

osoby upoważnionej do składania

oświadczeń w imieniu pracodawcy)

POUCZENIE

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem

o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w

ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo

wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(podstawa prawna - art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

4

SPOSÓB WYPEŁNIANIA ŚWIADECTWA PRACY

1. Nr REGON-PKD

- stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd

statystyczny.

2. Data

- w przypadku wystawiania nowego świadectwa pracy, zgodnie z § 7 ust. 1, 2 i 4

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia

2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 2292), pracodawca wskazuje

datę, w której wystawia to świadectwo.

3. W ust. 1

- pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy

na zasadach określonych przepisami art. 231 Kodeksu pracy lub przepisami

odrębnymi wskazuje również okres jego zatrudnienia u poprzedniego

pracodawcy (poprzednich pracodawców) i wskazuje tego pracodawcę (tych

pracodawców),

- pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika w związku z

rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, a także okresy poprzedniego

zatrudnienia u tego pracodawcy, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku z

rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniego stosunku pracy lub poprzednich

stosunków pracy, zgodnie z art. 97 § 1 i 11 Kodeksu pracy.

4. W ust. 3 lit. a

- pracodawca wskazuje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy

określonych w art. 231 § 4 lub § 5, w art. 30 § 1, w art. 48 § 2, w art. 683, w art.

201 § 2 Kodeksu pracy lub w przepisach odrębnych.

Dodatkowo w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 30 § 1

Kodeksu pracy:

- za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje stronę

stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie,

- bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje art. 52 albo art. 53 albo

art. 55 Kodeksu pracy,

- na mocy porozumienia stron albo za wypowiedzeniem z przyczyn

niedotyczących pracownika - pracodawca wskazuje art. 1 albo art. 10

ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z

pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1474).

5. W ust. 5:

 

w pkt 1

- pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego

przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje

– 5 –

 

stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje

ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu

wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku

pracy, na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy,

w pkt 3 i 4

- pracodawca wskazuje wykorzystany urlop ojcowski i rodzicielski tylko w

przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z

takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy; w przypadku, gdy pracownik

wykorzystywał więcej niż jeden urlop ojcowski lub rodzicielski - pracodawca

wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i

nazwisko dziecka,

w pkt 5

- w przypadku, gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop

wychowawczy - pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na

każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka,

w pkt 11

- pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika przy wykonywaniu

prac, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7

lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w

szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. poz. 43, z późn.

zm.) - na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia,

w pkt 12

- pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika dodatkowego

urlopu albo innych uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na

uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z przepisów

prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy,

w pkt 13

- pracodawca wskazuje przypadające w okresie zatrudnienia okresy

nieskładkowe określone w ustawie z dnia 17 listopada 1998 r. o emeryturach i

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, 1948 i

2036).

6. W ust. 7 pracodawca zamieszcza informację:

1) o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia

ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych;

2) na żądanie pracownika:

a) o wysokości i składnikach wynagrodzenia,

b) o uzyskanych kwalifikacjach,

c) o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu

odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny,

–6 –

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, przy czym

pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą.

 

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów

Produkty polecane

System prawa pracy. TOM II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna

Tom II "Systemu Prawa Pracy" obejmuje część ogólną indywidualnego prawa pracy. Jest to problematyka...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

MERITUM Prawo pracy 2017

Meritum Prawo pracy jest wyjątkową na rynku wydawniczym pozycją ukazującą się od 2004 r. W jednej...
Cena: 228.00
Promocja: 205.20 zł

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.