Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Zbliża się termin przekazania ZUS ZSWA

Płatnicy składek zatrudniający urodzonych po 31 grudnia 1948 r. pracowników, wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mają obowiązek opłacać za nich składki na FEP. Obowiązkowi temu, towarzyszy obowiązek sprawozdawczy wobec ZUS. Formularz ZUS ZSWA składa się za rok kalendarzowy, w terminie do 31 marca następnego roku kalendarzowego, czytamy wSerwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zakres danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych – dalej u.e.p., wynika, że przekazywane do ZUS dane o pracowniku, za którego płatnik składek był zobowiązany opłacać składki na FEP obejmują:
1) nazwisko i imię,
2) datę urodzenia,
3) numery PESEL, a w razie gdy pracownikowi nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
4) okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
5) kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Jeśli chodzi o informację, o której mowa w pkt 4, to należy wskazać, że tego rodzaju informację na mocy art. 41 ust 3 pkt 4 u.e.p. płatnik składek ma obowiązek zawrzeć w prowadzonym przez siebie centralnym rejestrze pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP. Natomiast kody pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zostały określone w załączniku nr 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – dalej r.s.o.w.
 
 
 
Wzór zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
Wskazane w pkt 1-5 dane płatnik składek może przekazać do ZUS tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu urzędowego wzoru zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Wzór ten został określony w załączniku nr 17 do r.s.o.w. i jest oznaczony symbolem ZUS ZSWA. Należy przy tym pamiętać, że podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych formularzy ubezpieczeniowych formularz ZUS ZSWA może być składany w ZUS w postaci kopii, wydruku ze strony internetowej ZUS lub wydruku z oprogramowania interfejsowego, bez zachowania kolorów.
 
Tryb i termin składania formularza ZUS ZSWA
Formularz ZUS ZSWA płatnik składek przekazuje do ZUS w takiej samej formie, jaka obowiązuje go w odniesieniu do dokumentów ubezpieczeniowych określonych przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że jeżeli w przypadku pozostałych dokumentów ubezpieczeniowych płatnik składek ma obowiązek zachować formę elektroniczną, to również formularz ZUS ZSWA powinien przekazać do ZUS z zachowaniem tej formy. Jeżeli zaś płatnik składek jest uprawniony do składania pozostałych dokumentów ubezpieczeniowych w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z odpowiedniego oprogramowania, formularz ZUS ZSWA może złożyć w ZUS również w tej formie.
Formularz ZUS ZSWA składa się za rok kalendarzowy, w terminie do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (na podstawie art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm., w zw. z art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). W związku z powyższym, w 2013 r. termin na złożenie formularza ZUS ZSWA upływa 2 kwietnia 2013 r.
 
 
 
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w przypadkach określonych w art. 38 ust. 3-6 u.e.p. ten termin jest inny. Mianowicie formularz ZUS ZSWA płatnik składek ma obowiązek przekazać:
a) w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez pracownika wniosku o emeryturę pomostową – w przypadku gdy pracownik, za którego płatnik składek opłacał składki na FEP zażąda od organu rentowego ustalenia prawa do emerytury pomostowej,
b) nie później niż w dniu przekazania dokumentu wyrejestrowania płatnika składek – w przypadku upadłości lub likwidacji płatnika składek.
 
Wyjaśnić przy tym trzeba, że jeżeli złożenie wniosku o emeryturę pomostową, czy też upadłość lub likwidacja płatnika składek, mają miejsce przed przekazaniem formularza ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy, płatnik składek w wyżej określonych terminach przekazuje do ZUS formularz ZUS ZSWA dotyczący nie tylko pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w danym roku kalendarzowym, ale także w poprzednim roku kalendarzowym.
 
Korekta formularza ZUS ZSWA...
Przechowywanie formularza ZUS ZSWA...
 

Więcej na temat ZUS ZSWA w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

 

Piotr Kostrzewa
lista dokumentów
 

Produkty polecane

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego – z podziałem na...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

Psychologia dla trenerów

Ostatnimi czasy zawód trenera zdobył sobie ogromną popularność i jednocześnie uznanie społeczne....
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Systemy równoważnego czasu pracy w kodeksie pracy

Celem opracowania jest kompleksowa analiza przepisów dotyczących systemów równoważnego czasu pracy...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Nadchodzi rynek pracownika!