Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Dodatki do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.18.523
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 października 2002 r.
w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa wysokość dodatków do uposażenia otrzymywanych przez funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanego dalej "funkcjonariuszem", zasady ich przyznawania i obniżania, sposób ich wypłaty oraz rodzaje dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby.
2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) uposażeniu zasadniczym - rozumie się przez to uposażenie zasadnicze funkcjonariusza według grupy zaszeregowania, z uwzględnieniem wzrostu tego uposażenia z tytułu wysługi lat;
2) najniższym uposażeniu - rozumie się przez to miesięczne uposażenie zasadnicze funkcjonariusza według stawki przewidzianej dla najniższej grupy zaszeregowania wraz z dodatkiem za stopień szeregowego.
3.  Dodatki do uposażenia są ustalane w stawkach miesięcznych.
4.  (uchylony).
5.  Kwoty dodatków do uposażenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§  2.  Funkcjonariusz otrzymuje za posiadany stopień służbowy dodatek za stopień w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Funkcjonariuszowi przyznaje się dodatek służbowy w wysokości do 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.
2.  Przy ustalaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.523 t.j.
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dodatki do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Data aktu: 07/10/2002
Data ogłoszenia: 13/03/2018
Data wejścia w życie: 30/10/2002

Produkty polecane

Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi

Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

Coaching inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób....
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł