Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposób powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowy zakres postępowania kwalifikacyjnego.

Dz.U.18.1126
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 2007 r.
w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego
Na podstawie art. 176a ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Minister właściwy do spraw gospodarki przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na członków Krajowej Izby Odwoławczej, zwane dalej "postępowaniem kwalifikacyjnym", przy pomocy komisji kwalifikacyjnej, zwanej dalej "komisją".
1a.  Obsługę organizacyjno-techniczną postępowania kwalifikacyjnego zapewnia Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
2.  Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje komisję spośród osób wskazanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Komisja składa się z 7 osób.
3.  Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje komisję niezwłocznie po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej, zwanych dalej "zgłoszeniami", i podaje jej skład do publicznej wiadomości. Informację o składzie komisji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem".
4.  Minister właściwy do spraw gospodarki wyznacza przewodniczącego komisji spośród członków komisji. Członkowie komisji wybierają ze swojego grona wiceprzewodniczącego komisji, który wykonuje zadania przewodniczącego komisji w przypadku jego nieobecności, oraz sekretarza komisji.
5.  Członkiem komisji nie może być osoba:
1) kandydująca na członka Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej "Izbą";
2) pozostająca w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z kandydatem na członka Izby, zwanym dalej "kandydatem";
3) pozostająca z kandydatem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
6.  Członek komisji, niezwłocznie po zapoznaniu się ze złożonymi zgłoszeniami, składa oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 5. W przypadku istnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw gospodarki dokonuje zmiany w składzie komisji z uwzględnieniem ust. 2 i uznaje za nieważne dotychczasowe czynności komisji, jeżeli osoba, o której mowa w ust. 5, brała w nich udział; komisja w składzie zmienionym powtarza unieważnione czynności z wyjątkiem czynności faktycznych, które nie mają wpływu na wynik postępowania kwalifikacyjnego.
§  2. 
1.  Komisja obraduje na posiedzeniach. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje minister właściwy do spraw gospodarki nie później niż w terminie 7 dni od dnia powołania komisji.
2.  Komisja podejmuje uchwały jednomyślnie, przy obecności co najmniej 2/3 składu komisji. W przypadku nieosiągnięcia jednomyślności przewodniczący komisji zarządza przeprowadzenie imiennego głosowania za pomocą kart do głosowania, przy obecności co najmniej 2/3 składu komisji; uchwały są podejmowane wówczas większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
3.  Z posiedzenia komisji jest sporządzany protokół, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
§  3. 
1.  Kandydat składa zgłoszenie na adres wskazany w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Izby, o którym mowa w art. 176a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, osobiście lub przesyła za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118), zwanego dalej "operatorem pocztowym", lub za pośrednictwem posłańca. Za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę jego wpływu na adres, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Zgłoszenie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli wpłynie ono nie później niż 31 dnia od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Izby, o którym mowa w art. 176a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2.  Zgłoszenie zawiera:
1) list motywacyjny;
2) życiorys;
3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania kwalifikacyjnego.
2a.  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie mu pism w postępowaniu kwalifikacyjnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej lub numeru faksu, pod jakim korespondencja będzie przez kandydata odbierana

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.1126 t.j.
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposób powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowy zakres postępowania kwalifikacyjnego.
Data aktu: 02/07/2007
Data ogłoszenia: 12/06/2018
Data wejścia w życie: 05/07/2007

Produkty polecane

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł