Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dz.U.17.1372
USTAWA
z dnia 7 września 2007 r.
o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Rozdział  1

Przepisy ogólne

Art.  1. 
1.  Ustawa określa zasady przygotowania finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
2.  Ustawa określa w szczególności warunki realizacji:
1) przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia turnieju, o którym mowa w ust. 1,
2) innych przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia turnieju, o którym mowa w ust. 1

- zwanych dalej "przedsięwzięciami Euro 2012".

3.  Przepisów ustawy nie stosuje się do przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących linii kolejowych o państwowym znaczeniu i dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub drogową spółkę specjalnego przeznaczenia.
4.  Przedsięwzięcia Euro 2012 mogą być realizowane zgodnie z niniejszą ustawą albo zgodnie z:
1) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 oraz z 2016 r. poz. 1250) - w zakresie przygotowania i wykonania inwestycji dotyczących dróg publicznych;
2) ustawą z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1122) - w zakresie przygotowania i wykonania inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego w rozumieniu tej ustawy.
5.  W przypadku realizacji przedsięwzięcia Euro 2012 zgodnie z ustawami, o których mowa w ust. 4, w zakresie określonym w art. 13 ust. 2, spółka celowa lub inny właściwy podmiot wykonuje zadania i podejmuje czynności przewidziane w tych ustawach dla innych podmiotów.
Art.  2. 
1.  Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, finansuje się w szczególności ze środków:
1) budżetu państwa ustalonych w ustawach budżetowych, w tym w ramach limitu wydatków na programy wieloletnie;
2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego ustalonych w uchwałach budżetowych, w tym w ramach limitu wydatków na programy wieloletnie;
3) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
1a.  Przedsięwzięcia Euro 2012 mogą być również realizowane ze środków innych niż wymienione w ust. 1, przez podmioty niebędące spółkami celowymi utworzonymi na podstawie przepisów niniejszej ustawy oraz podmiotami, o których mowa w art. 17 ust. 2.
1b.  (uchylony).
2.  (uchylony).
Art.  3. 

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, są celami publicznymi i inwestycjami celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Art.  4. 
1.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przedsięwzięć Euro 2012 biorąc pod uwagę znaczenie danego przedsięwzięcia dla zapewnienia prawidłowego i terminowego przygotowania i przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
2.  W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się przedsięwzięcia Euro 2012 zawarte w ofercie przyjętej przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) oraz objęte zobowiązaniami i gwarancjami Rady Ministrów lub jednostek samorządu terytorialnego, a także inne niezbędne do przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Art.  5. 
1.  Rada Ministrów ustanowi program wieloletni w celu przygotowania i wykonania przedsięwzięć Euro 2012.
2.  Program wieloletni, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę programu;
2) wskazanie jednostki organizacyjnej realizującej program lub koordynującej jego wykonanie;
3) cel programu;
4) zadania, które mają być sfinansowane z budżetu państwa;
5) okres realizacji programu;
6) łączne nakłady, w tym z budżetu państwa, na realizację programu.
Art.  6. 

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przedstawia sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012:

1) Radzie Ministrów dwa razy w roku, do dnia 31 stycznia i 31 lipca;
2) Sejmowi raz w roku, do dnia 30 marca każdego roku.
Rozdział  2

Zasady tworzenia i działania spółek celowych

Art.  7. 
1.  W celu przygotowania i wykonania przedsięwzięć Euro 2012 Skarb Państwa tworzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej "spółkami celowymi".
1a.  Spółka celowa może być tworzona również w celu koordynacji i kontroli przygotowywania lub wykonywania przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
2.  Oświadczenie woli o utworzeniu spółki celowej i objęciu udziału albo udziałów w tej spółce składa w imieniu Skarbu Państwa minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w formie aktu notarialnego.
3.  Kapitał zakładowy spółki celowej wynosi co najmniej 2 000 000 zł.
4.  W przypadku gdy udziały w spółce celowej są pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi, wkład pieniężny wynosi co najmniej 1 000 000 zł.
5.  Udział albo udziały w spółce celowej mogą być zbywane lub obciążane przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, za zgodą Rady Ministrów, po zrealizowaniu wszystkich przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej, w umowie, o której mowa w art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.1372 t.j.
Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Data aktu: 07/09/2007
Data ogłoszenia: 13/07/2017
Data wejścia w życie: 21/09/2007

Produkty polecane

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM

  Procedury Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach,...
Cena: 199.00
Promocja: 179.10 zł