Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Umowy oraz informacje o udzielonym finansowym wsparciu.

Dz.U.18.726
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 19 listopada 2013 r.
w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 604) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wymagany zakres postanowień zawartych w umowach w sprawie stosowania finansowego wsparcia;
2) zakres informacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi;
2) finansowym wsparciu - należy przez to rozumieć dofinansowanie wkładu własnego i spłatę części kredytu, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy;
3) umowie - należy przez to rozumieć umowę w sprawie stosowania finansowego wsparcia, o której mowa w art. 17 ustawy, zawieraną pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucją kredytującą.
§  3.  W zakresie rozpatrywania wniosków i rozliczeń finansowych umowa określa co najmniej:
1) termin, począwszy od którego instytucja kredytująca może rozpocząć przyjmowanie wniosków, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy;
2) sposób przekazywania do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosków o finansowe wsparcie;
3) sposób rozpatrywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego wniosków przekazanych przez instytucję kredytującą;
4) sposób dokonywania rozliczeń finansowych z tytułu finansowego wsparcia, w szczególności:
a) występowania przez instytucję kredytującą z wnioskiem o wypłatę z Funduszu Dopłat środków z tytułu finansowego wsparcia,
b) przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków z tytułu finansowego wsparcia,
c) wykonywania rozliczeń przez instytucję kredytującą środków otrzymanych z tytułu finansowego wsparcia,
d) szczegółowe warunki, tryb i terminy zwrotu finansowego wsparcia przez instytucję kredytującą w przypadkach określonych w ustawie;
5) przypadki, do jakich może mieć zastosowanie wypłata finansowego wsparcia zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy;
6) zasady przyznawania środków na realizację finansowego wsparcia w przypadku przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy;
7) przypadki, w jakich Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca nabywcom, za pośrednictwem instytucji kredytującej, wnioski o dofinansowanie wkładu własnego i wnioski o spłatę części kredytu oraz tryb i terminy dokonania takiego zwrotu;
8) warunki i terminy związane z obowiązkiem zwrotu otrzymanego dofinansowania wkładu własnego, o którym mowa w art. 11 ust. 7 ustawy, oraz zwrotu nadwyżki, o której mowa w art. 13 ust. 4 ustawy;
9) warunki, tryb i terminy dokonywanego przez nabywcę zwrotu środków, o których mowa w art. 14 ust. 3 oraz art. 15 i 16 ustawy;
10) formy zabezpieczenia zwrotu finansowego wsparcia, tryb i warunki dochodzenia zwrotu finansowego wsparcia, w zakresie określonym w art. 14-16 ustawy.
§  4.  W zakresie przekazywania danych umowa określa co najmniej:
1) szczegółowy zakres danych powierzonych przez instytucję kredytującą Bankowi Gospodarstwa Krajowego do przetwarzania w związku z wymogiem prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy;
2) rodzaj, zakres danych i terminy składania przez instytucje kredytujące informacji prognostycznych, planistycznych i sprawozdawczych, niezbędnych do zapewnienia efektywności wykorzystania środków budżetowych oraz do sporządzenia informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy.
§  5.  W pozostałym zakresie umowa określa:
1) tryb sprawowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kontroli spełnienia określonych w ustawie warunków do zastosowania finansowego wsparcia oraz kontroli zgodności udzielonego finansowego wsparcia z wymogami ustawy oraz postanowieniami umowy;
2) odpowiedzialność instytucji kredytującej za udzielanie finansowego wsparcia niezgodnie z przepisami ustawy oraz postanowieniami umowy;
3) tryb stosowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego sankcji z tytułu udzielenia finansowego wsparcia niezgodnie z warunkami ustawy i umowy;
4) warunki i skutki wypowiedzenia umowy;
5) rodzaj i formę pisemnych oświadczeń i zobowiązań nabywcy, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy;
6) zobowiązanie do zawarcia w ofercie kredytów mieszkaniowych informacji o zasadach ubiegania się, za pośrednictwem instytucji kredytującej, o finansowe wsparcie;
7) zobowiązanie do przekazania kredytobiorcy, wraz z zawarciem umowy kredytu objętego finansowym wsparciem, określonej w załączniku do umowy, informacji pod nazwą "Rządowy program "Mieszkanie dla młodych"", zawierającej:
a) opis warunków ustawy, na jakich udzielane jest finansowe wsparcie w formie dofinansowania wkładu własnego, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy,
b) informację o możliwości uzyskania przez kredytobiorcę dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy,
c) informację o określonych w ustawie zdarzeniach skutkujących koniecznością zwrotu udzielonego kredytobiorcy finansowego wsparcia, w całości lub w części;
8) inne postanowienia wynikające z charakteru i celu umowy zawieranej pomiędzy stronami.
§  6.  Zakres informacji, jakie Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2013 r.
ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA:

za kwartał kalendarzowy

narastająco od początku roku kalendarzowego

narastająco od początku programu

Wyszczególnienie

małżonkowie

osoba samotnie wychowująca

osoba

niepozostająca

w związku

małżeńskim

Razem

bezdzietni

1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

4 i więcej

1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

4 i więcej

bezdzietna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.726 t.j.
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Umowy oraz informacje o udzielonym finansowym wsparciu.
Data aktu: 19/11/2013
Data ogłoszenia: 12/04/2018
Data wejścia w życie: 23/11/2013

Produkty polecane

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją łączącą tematykę coachingu z nowoczesnym...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł