Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Rybołówstwo morskie.

Dz.U.18.514
USTAWA
z dnia 19 grudnia 2014 r.
o rybołówstwie morskim 1
DZIAŁ  I

Przepisy ogólne

Art.  1.  [Przedmiot ustawy]
1.  Ustawa określa zasady wykonywania rybołówstwa morskiego oraz tryb postępowania, w tym zakres zadań i właściwość organów, w sprawach:
1) nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do wykonywania rybołówstwa morskiego;
2) racjonalnego wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym ochrony żywych zasobów morza;
3) nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego oraz nad wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich.
2.  Przepisy ustawy stosuje się do:
1) właścicieli, armatorów i kapitanów statków rybackich o polskiej przynależności, wykonujących rybołówstwo morskie tymi statkami na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami tych obszarów;
2) armatorów oraz kapitanów statków rybackich o obcej przynależności, wykonujących rybołówstwo komercyjne w wyłącznej strefie ekonomicznej;
3) kapitanów statków rybackich o obcej przynależności wwożących na obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej świeże lub przetworzone organizmy morskie;
4) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które:
a) prowadzą na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej połowy organizmów morskich w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego,
b) wykonują na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej rybołówstwo rekreacyjne,
c) prowadzą na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chów lub hodowlę organizmów morskich albo zarybianie,
d) wprowadzają do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub przenoszą na tych obszarach organizmy morskie gatunków obcych lub gatunków niewystępujących miejscowo.
Art.  2.  [Definicje]
1.  Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) dzień połowowy - okres, w którym statek rybacki może przebywać poza portem w celu wykonywania rybołówstwa komercyjnego, nie dłuższy niż 24 godziny;
2) historyczna baza połowowa - udokumentowane, na podstawie dzienników połowowych albo raportów połowowych, przez armatora statku rybackiego:
a) wykorzystanie przyznanych mu w specjalnym zezwoleniu połowowym kwot połowowych danego gatunku organizmów morskich lub
b) wydawanie lub wystawianie na określonym obszarze narzędzi połowowych przeznaczonych do połowu danego gatunku organizmów morskich

- danym statkiem rybackim wpisanym do rejestru statków rybackich albo statkiem rybackim, który został wpisany do rejestru statków rybackich w jego miejsce;

3) indywidualna kwota połowowa - maksymalną liczbę sztuk lub masę danego gatunku organizmów morskich wyodrębnioną w ramach podziału ogólnej kwoty połowowej, przyznawaną armatorowi na statek rybacki do odłowienia w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na ten statek;
4) instytut badawczy - instytut badawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201);
5) instytut naukowy - instytut naukowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201);
6) licencja - licencję połowową w rozumieniu art. 4 pkt 9 rozporządzenia nr 1224/2009;
7) ogólna kwota połowowa - maksymalną liczbę sztuk lub masę organizmów morskich danego gatunku:
a) przyznawaną Rzeczypospolitej Polskiej do odłowienia w danym okresie na określonym obszarze, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi przyznawania poszczególnym państwom członkowskim Unii Europejskiej uprawnień do połowów poszczególnych gatunków organizmów morskich,
b) określaną na dany rok kalendarzowy przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa do odłowienia na określonym obszarze;
8) organizmy morskie - ryby morskie, słodkowodne i dwuśrodowiskowe oraz pozostałe organizmy żyjące w wodach morskich, w tym ssaki morskie;
9) połowy ukierunkowane - połowy prowadzone w celu pozyskiwania określonych gatunków organizmów morskich przy użyciu technik lub narzędzi połowowych przeznaczonych do połowów tych gatunków;
10) ponowne wprowadzenie statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego - wprowadzenie do wykonywania rybołówstwa komercyjnego statku rybackiego uprzednio wycofanego z wykonywania tego rybołówstwa bez zastosowania pomocy publicznej z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej;
11) przeładunek - przeładunek w rozumieniu art. 4 pkt 16 rozporządzenia nr 1224/2009;
12) rozporządzenie nr 2930/86 - rozporządzenie Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określające parametry statków rybackich (Dz. Urz. WE L 274 z 25.09.1986, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 1, str. 214);
13) rozporządzenie nr 26/2004 - rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 5 z 09.01.2004, str. 25, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, str. 3);
14) rozporządzenie nr 812/2004 - rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 150 z 30.04.2004, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, str. 91);
15) rozporządzenie nr 708/2007 - rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2007, str. 1, z późn. zm.);
16) rozporządzenie nr 1005/2008 - rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008, str. 1, z późn. zm.);
17) rozporządzenie nr 1224/2009 - rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.);
18) rozporządzenie nr 404/2011 - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 112 z 30.04.2011, str. 1, z późn. zm.);
19) rozporządzenie nr 1380/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22, z późn. zm.);
20) rybołówstwo komercyjne - połów organizmów morskich w celach zarobkowych;
21) rybołówstwo morskie - rybołówstwo komercyjne, rybołówstwo rekreacyjne, połów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, a także zarybianie oraz chów lub hodowla organizmów morskich, wprowadzanie do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub przenoszenie na tych obszarach organizmów morskich gatunków obcych lub organizmów morskich niewystępujących miejscowo, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia nr 708/2007;
22) rybołówstwo rekreacyjne - połów organizmów morskich prowadzony w celach rekreacyjnych lub podczas zawodów sportowych;
23) specjalne zezwolenie połowowe - przyznawane armatorowi statku rybackiego upoważnienie do połowów w rozumieniu art. 4 pkt 10 rozporządzenia nr 1224/2009;
24) uznana organizacja klasyfikacyjna - uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181);
25) uznana organizacja producentów - organizację producentów, o której mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.), uznaną przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa w trybie przepisów o rynku rybnym;
26) wspólna kwota połowowa - kwotę połowową danego gatunku organizmów morskich wyodrębnioną w ramach podziału ogólnej kwoty połowowej, przyznawaną armatorom statków rybackich do odłowienia bez podziału na poszczególne statki rybackie;
27) wyładunek - wyładunek w rozumieniu art. 4 pkt 22 rozporządzenia nr 1224/2009;
28) (uchylony);
29) zdolność połowowa - zdolność połowową w rozumieniu art. 4 pkt 24 rozporządzenia nr 1380/2013.
2.  Ilekroć w ustawie jest mowa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wyłącznej strefie ekonomicznej - należy przez to rozumieć odpowiednio obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej, morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne lub wyłączną strefę ekonomiczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205).
Art.  3.  [Delegacja ustawowa - granice między wodami morskimi i śródlądowymi]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, granice między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa morskiego, mając na względzie zróżnicowanie metod zarządzania żywymi zasobami morza i wód śródlądowych.

Art.  4.  [Stosowanie przepisów k.p.a.]

W sprawach dotyczących wykonywania rybołówstwa morskiego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Art.  5.  [Zakazy]

Zabrania się:

1) niszczenia tarlisk, ikry oraz narybku;
2) używania przy prowadzeniu połowów organizmów morskich materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie;
3) wydawania lub wystawiania narzędzi połowowych w taki sposób lub w takim miejscu, aby:
a) powodowały uszkodzenia innych narzędzi połowowych lub
b) utrudniały prowadzenie połowów organizmów morskich.
Art.  6.  [Narzędzia połowowe]
1.  Zabrania się naruszania narzędzi połowowych stanowiących własność osoby trzeciej, chyba że jest to konieczne ze względu na działanie siły wyższej, bezpieczeństwo żeglugi oraz na potrzeby ratownictwa lub nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego.
2.  Narzędzia połowowe używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej oznakowuje się oznaką rybacką statku rybackiego, z którego narzędzia te są wydawane lub wystawiane.
3.  Oznakowania narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 2, dokonuje armator statku rybackiego, z którego narzędzia te są wydawane lub wystawiane.
4.  Narzędzia połowowe wydane lub wystawione na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, które nie są oznakowane, uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się własności.
5.  Narzędzia połowowe, o których mowa w ust. 4, przekazuje się dyrektorowi urzędu morskiego właściwemu ze względu na miejsce znalezienia tych narzędzi.
6.  Organizmy morskie znajdujące się w narzędziach połowowych, o których mowa w ust. 4, nadające się do spożycia okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy ze względu na miejsce znalezienia tych narzędzi przekazuje nieodpłatnie placówkom opiekuńczo-wychowawczym lub organizacjom pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) albo sprzedaje w trybie właściwym dla sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu przewidzianym w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, 1475, 1954 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 138).
7.  Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży, o której mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rachunek bankowy inspektoratu obsługującego właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego.
DZIAŁ  II

Rybołówstwo komercyjne

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Art.  7.  [Armator wykonujący rybołówstwo komercyjne]

Rybołówstwo komercyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być wykonywane przez armatora, którego siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na tym terytorium, wyłącznie statkami o polskiej przynależności w rozumieniu art. 10 § 1 Kodeksu morskiego.

Art.  8.  [Statki do wykonywania rybołówstwa komercyjnego]
1.  Rybołówstwo komercyjne może być wykonywane przez armatora, o którym mowa w art. 7, przy użyciu statku wpisanego do rejestru statków rybackich, zwanego dalej "statkiem rybackim", na który:
1) została wydana licencja;
2) zostało wydane specjalne zezwolenie połowowe.
2.  Armator statku rybackiego, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać rybołówstwo komercyjne bez użycia tego statku, w przypadku prowadzenia połowów spod lodu w ramach wydanego na ten statek specjalnego zezwolenia połowowego.
Art.  9.  [Segmenty floty; maksymalna zdolność połowowa]
1.  Wyodrębnia się następujące segmenty floty obejmujące statki rybackie, przy użyciu których prowadzi się rybołówstwo komercyjne:
1) na wodach otwartych Morza Bałtyckiego, obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej i morza terytorialnego, Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej, o długości całkowitej nie mniejszej niż 5 m;
2) na obszarach, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz na obszarach na północ od granicy między wodami morskimi a wodami śródlądowymi wyznaczonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 - o długości całkowitej do 12,00 m;
3) na obszarach morskich innych niż wymienione w pkt 1 i 2.
2.  (uchylony).
3.  (uchylony).
4.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, podsegmenty w ramach segmentów floty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3, uwzględniając długość całkowitą statków rybackich lub zdolność połowową statków rybackich lub parametry techniczne statków rybackich lub rodzaj wykonywanego przy ich użyciu rybołówstwa komercyjnego, mając na uwadze dostosowanie floty do dostępnych możliwości połowowych, a także racjonalną i zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza.
Art.  10.  [Okresy ochronne organizmów; szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej "WPR", określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2:

1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich lub
2) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:
a) rodzaj, liczbę i konstrukcję narzędzi połowowych, które mogą być używane,
b) sposób prowadzenia połowów,
c) sposób postępowania w przypadku połowu oznakowanych ryb pochodzących z zarybiania obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
d) wielkość dopuszczalnego przyłowu oraz gatunki organizmów morskich, których przyłów podlega obowiązkowi zgłoszenia do okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego,
e) szczegółowy sposób oznakowania narzędzi połowowych,
f) miejsca i czas dokonywania wyładunku określonych gatunków organizmów morskich

- mając na względzie efektywne wykorzystywanie narzędzi połowowych oraz ochronę żywych zasobów morza.

Art.  11.  [Okresy ochronne organizmów; szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa]

Właściwy okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, po zasięgnięciu opinii instytutu badawczego lub instytutu naukowego, prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie rybołówstwa morskiego, lub szkoły wyższej kształcącej w zakresie rybołówstwa morskiego oraz organizacji społeczno-zawodowych rybaków, określi, w drodze zarządzenia, stanowiącego akt prawa miejscowego, w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2:

1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich lub
2) obszary wyłączone z wykonywania tego rybołówstwa na stałe lub na czas określony, lub
3) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:
a) rodzaj, liczbę i konstrukcję narzędzi połowowych, które mogą być używane,
b) rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które mogą być wystawiane jednocześnie na określonym obszarze,
c) sposób prowadzenia połowów,
d) szczegółowy sposób oznakowania narzędzi połowowych.
Art.  12.  [Zakazy w zakresie rybołówstwa komercyjnego]

Zabrania się:

1) prowadzenia połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego gatunku organizmów morskich:
a) którego ogólna kwota połowowa została wyczerpana,
b) dla którego został wprowadzony zakaz połowów,
c) którego wspólna kwota połowowa została wyczerpana;
2) wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a) narzędziami połowowymi, które nie są wpisane w specjalnym zezwoleniu połowowym lub których używanie jest w danym okresie lub na określonym obszarze zabronione,
b) organizmów morskich:
które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych,
które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych,
gatunku, dla którego został wprowadzony zakaz połowów ukierunkowanych lub zakaz połowów w danym okresie lub na danym obszarze,
c) na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
d) na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, statkiem rybackim o długości całkowitej przekraczającej 12 m,
e) na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, statkiem rybackim o długości całkowitej mniejszej niż 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW,
f) bez zgody ministra właściwego do spraw rybołówstwa, o której mowa w art. 69 ust. 8;
3) podczas prowadzenia połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a) wyładowywania na ląd, wprowadzania do obrotu, magazynowania, transportu lub przeładunku w morzu organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów o rybołówstwie morskim,
b) wydawania lub wystawiania nieoznakowanych narzędzi połowowych;
4) przyłowu gatunku organizmów morskich, którego wyodrębniona na podstawie art. 44 ust. 3 kwota połowowa została wyczerpana.
Rozdział  2

Rejestr statków rybackich i oznaka rybacka

Art.  13.  [Rejestr statków rybackich]
1.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi rejestr statków rybackich, zwany dalej "rejestrem", i jest właściwy w sprawach dokonywania wpisu statku do rejestru, w tym dokonywania zmian wpisów w rejestrze, a także realizuje obowiązki i uprawnienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej związane z prowadzeniem rejestru.
2.  Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej.
3.  Rejestr zawiera:
1) dane określone w załączniku nr I do rozporządzenia nr 26/2004;
2) poprzednie oznaki rybackie oraz nazwy statku rybackiego lub inne oznakowania tego statku, jeżeli zostały nadane;
3) numer IMO statku rybackiego nadany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), jeżeli został nadany;
4) określenie szerokości i największego dopuszczalnego zanurzenia statku rybackiego;
5) określenie typu, numeru seryjnego i roku zamontowania silnika głównego i pomocniczego statku rybackiego;
6) określenie segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1, do którego należy statek;
7) określenie rodzaju i liczby narzędzi połowowych wystawianych lub wydawanych ze statku rybackiego.
4.  Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się organom administracji rządowej, sądom i prokuraturom, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań ustawowych.
5.  Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się także na wniosek podmiotu, którego one dotyczą.
Art.  14.  [Wpis statku do rejestru]
1.  W sprawach dotyczących dokonywania wpisu statku do rejestru, w tym dokonywania zmian wpisów w rejestrze, wydaje się decyzje.
2.  Decyzje dotyczące dokonania wpisu statku do rejestru są wydawane na wniosek właściciela statku.
3.  Wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela statku;
2) oznakę rybacką oraz nazwę statku, a także poprzednie oznaki rybackie oraz nazwy statku lub inne oznakowania tego statku, jeżeli zostały nadane;
3) numer, o którym mowa w wierszu 2 w załączniku nr I do rozporządzenia nr 26/2004, zwany dalej "numerem CFR", jeżeli został nadany;
4) dane określone w wierszach 1, 7, 8, 11, 13-25, 27, 28, 32-35, 37 i 38 w załączniku nr I do rozporządzenia nr 26/2004;
5) określenie obszarów prowadzenia połowu, o których mowa w art. 9 ust. 1;
6) określenie rodzaju i liczby narzędzi połowowych, które będą wystawiane lub wydawane z tego statku;
7) informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi zdolność połowowa, w ramach której ma nastąpić wpis statku do rejestru;
8) informację, czy na statku jest zamontowane urządzenie do satelitarnego monitorowania ruchu statków rybackich.
4.  W przypadku postępowania dotyczącego dokonania wpisu do rejestru statku nieposiadającego numeru CFR, minister właściwy do spraw rybołówstwa, wydając decyzję o wpisie statku do rejestru, nadaje ten numer w sposób określony w załączniku nr I do rozporządzenia nr 26/2004.
5.  Do wniosku o dokonanie wpisu statku do rejestru dołącza się:
1) dokumenty, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim:
a) certyfikat zgodności statku rybackiego albo
b) kartę bezpieczeństwa "Ł" albo
c) kartę bezpieczeństwa, oraz
d) certyfikat zwolnienia statku rybackiego, jeżeli został wydany;
2) dokumenty, o których mowa w przepisach Kodeksu morskiego:
a) międzynarodowe świadectwo pomiarowe albo świadectwo pomiarowe oraz
b) certyfikat okrętowy albo dokument rejestracyjny statku, oraz
c) decyzję dyrektora urzędu morskiego o zatwierdzeniu nazwy statku, jeżeli statkowi nadano nazwę;
3) dokumenty wydane przez uznaną organizację klasyfikacyjną potwierdzające zdolność lub przystosowanie statku do określonego używania zgodnie z przepisami klasyfikacyjnymi tej organizacji:
a) świadectwo klasy albo
b) tymczasowe świadectwo klasy, albo
c) świadectwo klasy łodzi, albo
d) tymczasowe świadectwo klasy łodzi, albo
e) orzeczenie techniczne o zdatności do pływania

- oraz świadectwo urządzeń maszynowych albo tymczasowe świadectwo urządzeń maszynowych;

4) pozwolenie radiowe na używanie stacji statkowej w służbie radiotelekomunikacji morskiej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.514 t.j.
Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Rybołówstwo morskie.
Data aktu: 19/12/2014
Data ogłoszenia: 12/03/2018
Data wejścia w życie: 04/03/2015

Produkty polecane

Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją łączącą tematykę coachingu z nowoczesnym...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł