Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Przyjęcie zestawu celów środowiskowych dla wód morskich.

Dz.U.2017.593
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich 2
Na podstawie art. 61o ust. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się zestaw celów środowiskowych dla wód morskich, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

ZESTAW CELÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA WÓD MORSKICH

CZĘŚĆ 1 - Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich

C1 Bioróżnorodność

C2 Gatunki obce

C3 Komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i skorupiaków

C4 Łańcuch pokarmowy

C5 Eutrofizacja

C6 Integralność dna morskiego

C7 Warunki hydrograficzne

C8 Substancje zanieczyszczające i efekty ich oddziaływania

C9 Substancje zanieczyszczające w rybach oraz skorupiakach i mięczakach przeznaczonych do spożycia

C10 Odpady w środowisku morskim

C11 Hałas podwodny

CZĘŚĆ 2 - Podział na podakweny wód morskich

CZĘŚĆ 1 - Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich

C1 Bioróżnorodność

Tabela C.1-1

Celem jest utrzymanie różnorodności biologicznej. Jakość i występowanie siedlisk oraz rozmieszczenie i różnorodność gatunków odpowiadają dominującym warunkom fizjograficznym, geograficznym i klimatycznym regionu Morza Bałtyckiego.
Cel środowiskowy: Zredukowanie lub utrzymanie presji antropogenicznej na poziomie zapewniającym utrzymanie naturalnych siedlisk, w których jest zachowana naturalna różnorodność biologiczna występujących tam elementów biotycznych i jest zapewniona ochrona siedlisk w ramach obszarów chronionych Natura 2000.
Kryterium 1.1 Rozmieszczenie geograficzne gatunków
Cel:

Osiągnięcie takiego stanu środowiska, przez zredukowanie presji antropogenicznych, takich jak przyłów w sieci rybackie, degradacja dna morskiego, introdukcja gatunków nierodzimych, bezpośrednia ekstrakcja ze środowiska, uprawianie sportów wodnych, połowy rekreacyjne, w którym dane na temat dynamiki zmian populacji badanych gatunków wymienionych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7), zwanej dalej "dyrektywą ptasią", i dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102), zwanej dalej "dyrektywą siedliskową", wskażą, że gatunek utrzymuje się, w okresie długoterminowym, jako żywotna część swojego naturalnego siedliska, a jego naturalny zasięg występowania nie jest pomniejszany oraz nie jest skłonny do zmniejszania w przyszłości, a siedlisko, w którym bytuje, będzie wystarczająco duże do utrzymania populacji w skali długoterminowej.

WskaźnikCele dla wskaźnika
1.1.1 ZasięgNie opracowano wskaźnika.
1.1.2 W odpowiednich przypadkach typ rozmieszczenia w ramach zasięguNie opracowano wskaźnika.
1.1.3 Obszar zajmowany przez gatunek (w przypadku gatunków osiadłych lub bentosowych)Nie opracowano wskaźnika.
Kryterium 1.2 Wielkość populacji
Cel:

Celem jest utrzymanie rozmiaru populacji wymienionych w dyrektywie ptasiej i dyrektywie siedliskowej w zgodzie z naturalnymi warunkami fizycznymi, geograficznymi i klimatycznymi przez zredukowanie głównych czynników śmiertelności gatunków, takich jak przyłów w sieci rybackie, bezpośrednia ekstrakcja ze środowiska czy zanieczyszczenia.

W przypadku populacji lub gatunków, na temat których nie dysponuje się odpowiednią wiedzą w zakresie wielkości populacji i wpływu działalności człowieka na ich stan (morświn, foka), celem jest uzyskanie takich informacji przez wdrożenie odpowiednich programów monitoringowych również w celu zebrania informacji o wpływie działalności niekomercyjnej (uprawianie sportów wodnych) na stan populacji ssaków.

Proponowane wskaźnikiCele dla wskaźnika
1.2.1 Odpowiednio liczebność populacji lub biomasaPtaki:

Celem jest osiągnięcie przez przynajmniej 75% populacji zimujących ptaków morskich normalnego zakresu fluktuacji liczebności.

Kryterium 1.3 Stan populacji
Cel:

Celem jest utrzymanie stanu populacji wymienionych w dyrektywie ptasiej i dyrektywie siedliskowej w zgodzie z naturalnymi warunkami fizycznymi, geograficznymi i klimatycznymi przez zredukowanie głównych czynników śmiertelności gatunków, takich jak przyłów w sieci rybackie, bezpośrednia ekstrakcja ze środowiska czy zanieczyszczenia.

1.3.1 Właściwości demograficzne populacji (np. wielkość ciała lub struktura klas wiekowych, stosunek płci, wskaźnik płodności, wskaźnik przeżywalności lub śmiertelności)Ssaki:

Przyłów ssaków morskich w sieci rybackie.

Brak danych do opracowania wskaźnika. Głównym celem jest osiągnięcie stanu, w którym przyłów ssaków nie przekracza poziomu zapewniającego naturalny wzrost populacji.

Celem jest również wdrożenie programów monitoringowych zapewniających informację o stanie populacji i przyłowie ssaków morskich w sieci rybackie.

Ptaki:

Przyłów ptaków w sieci rybackie.

Celem zbliżającym wskaźnik do dobrego stanu środowiska (GES 1)) jest malejący trend w przyłowie ptaków w sieci rybackie w okresie wykonywanej oceny.

Produktywność bielika.

Celem jest utrzymanie produktywności bielika, wyrażonej w liczbie piskląt na parę z sukcesem lęgowym, na poziomie równym albo wyższym od dolnej granicy 95% poziomu ufności z danych z okresu referencyjnego.

W przypadku Polski celem jest utrzymanie produktywności bielika, wyrażonej w liczbie piskląt na parę z sukcesem lęgowym, na poziomie większym lub równym 1,21 dla średniej z ostatnich 5 lat.

Liczebność ptaków morskich.

Celem jest osiągnięcie przez co najmniej 75% gatunków ptaków morskich w sezonie lęgowym odchylenia liczebności mniejszej niż 30% wartości bazowej z 2000 r. lub mniejszej niż 20% w przypadku gatunków składających tylko jedno jajo.

Ryby:

Indeks wielkości zespołu ryb przybrzeżnych.

Cel zostanie osiągnięty, jeżeli odsetek ryb o rozmiarach większych niż 30 cm w zbiorowisku ryb osiągnie poziom adekwatny dla dobrego stanu ekologicznego. Dla tego wskaźnika nie opracowano jeszcze granic referencyjnych. Indeks wielkości ryb w wodach otwartych (LFI 12)). Celem jest osiągnięcie udziału dużych ryb w zbiorowości ryb dennych na poziomie większym niż w danych z lat 2000-2008, kiedy zanotowano wysoką śmiertelność połowową dorsza. Za granicę dobrego stanu ekologicznego w wodach otwartych przyjęto następujące wartości wskaźnika:

ICES 25 LFI 1*> 0,60

ICES 26 LFI 1*> 0,36

Wdrożenie odpowiednich programów monitoringowych w celu zbadania wpływu działalności niekomercyjnej (połowy rekreacyjne, uprawiania sportów wodnych) na zespół lub kluczowe gatunki ryb przybrzeżnych.

1.3.2 W odpowiednich przypadkach struktura genetyczna populacjiNie opracowano wskaźnika.
Kryterium 1.4 Rozmieszczenie siedlisk
Cel:

Rozmieszczenie geograficzne i zasięg siedliska powinny uzyskać do 2021 r. zbliżony do naturalnego stanu dla każdego z podregionów Morza Bałtyckiego.

WskaźnikCele dla wskaźnika
1.4.1 ZasięgNie opracowano wskaźnika.
1.4.2 Typ rozmieszczeniaNie opracowano wskaźnika.
Kryterium 1.5 Wielkość siedliska
Cel:

Zredukowanie presji antropogenicznej, szczególnie na siedliska chronione, które są kluczowymi elementami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów, w szczególności presji ze strony rybołówstwa (trałowanie), które w negatywny sposób wpływa na funkcjonowanie siedlisk.

WskaźnikCele dla wskaźnika
1.5.1 Powierzchnia siedliska

1.5.2 W odpowiednich przypadkach objętość siedliska

Makrofity:

Celem jest osiągnięcie stosunku biomasy gatunków wieloletnich do całkowitej biomasy makrofitów większej lub równej granicy dobrego stanu środowiska wynoszącej 0,80.

Kryterium 1.6 Stan siedliska
Cel:

Osiągnięcie lub utrzymanie stanu siedliska, w którym gatunki i zbiorowiska w nim występujące znajdują się w granicach ich naturalnej zmienności, a presje występujące w środowisku są zredukowane lub utrzymane na poziomie gwarantującym prawidłowy rozwój komponentów biotycznych.

WskaźnikCele dla wskaźnika
1.6.1 Stan typowych gatunków i zbiorowiskMakrozoobentos:

Celem jest osiągnięcie wartości multimetrycznego wskaźnika makrozoobentosu B większej lub równej granicy dobrego stanu środowiska wynoszącej 3,18.

Celem jest osiągnięcie rozkładu wielkości wszystkich gatunków wskaźnikowych z wieloletnich gatunków makrozoobentosu w granicach ich naturalnej zmienności.

Makrofity:

Celem jest osiągnięcie wartości wskaźnika stosunku biomasy gatunków wieloletnich do całkowitej biomasy makrofitów większej lub równej granicy dobrego stanu środowiska wynoszącej 0,80.

1.6.2 Odpowiednio liczebność względna lub biomasaZespoły pelagialu:

Liczebność oraz średni rozmiar zooplanktonu.

Celem jest osiągnięcie:

- w strukturze zooplanktonu dużego udziału osobników o dużych rozmiarach ciała (głównie Copepoda), które w efektywny sposób konsumują fitoplankton i stanowią dobrej jakości pokarm dla zooplanktonożernych ryb, oraz

- liczebność zooplanktonu na poziomie odpowiednim dla wsparcia wzrostu ryb i zapewnienia kontroli nad produkcją fitoplanktonu.

Kryterium 1.7 Struktura ekosystemu
Cel:

Zapewnienie do 2020 r. zabezpieczenia i odtworzenia zdegradowanych obszarów morskich do stanu bliskiego naturalnemu.

1.7.1 Skład i stosunkowe proporcje składników ekosystemu (siedlisk i gatunków)Celem jest ograniczenie antropopresji gwarantujące osiągnięcie lub utrzymanie składu oraz stosunkowych proporcji składników ekosystemu (ryb, ptaków, ssaków, siedlisk dennych oraz pelagicznych) na poziomach zapewniających prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu.

* Indeks wielkich ryb (LFI) w wodach otwartych dla strefy otwartego morza (LFI 1) - część zachodnia (ICES 25) oraz część wschodnia (ICES 26).

Tabela C.1-2

Bioróżnorodność - termin osiągnięcia celu w wydzielonych akwenach polskiej strefy Morza Bałtyckiego

Akwen3)CelTermin
Wody otwarte Zatoki Gdańskiej - 33Zredukowanie lub utrzymanie presji antropogenicznych, takich jak rybołówstwo, budownictwo podwodne, transport, na poziomie zapewniającym utrzymanie naturalnych ekosystemów, siedlisk, w których jest zachowana naturalna różnorodność biologiczna występujących elementów biotycznych.2020 r.
Polskie wody przybrzeżne Zatoki Gdańskiej - 35
Polska część Zalewu Wiślanego - 35A
Wody otwarte wschodniej części Bałtyku Właściwego - 27
Polskie wody przybrzeżne wschodniej części

Bałtyku Właściwego - 62

Wody otwarte Basenu Bornholmskiego - 36
Polskie wody przybrzeżne Basenu Bornholmskiego - 38
Polska część Zalewu Szczecińskiego - 38A

C2 Gatunki obce

Tabela C.2-1

Cel środowiskowy:

Celem jest utrzymanie gatunków obcych wprowadzanych do ekosystemów morskich w wyniku działalności człowieka na poziomie niepowodującym negatywnych zmian w tych ekosystemach.

Kryterium 2.1 Liczebność i charakterystyka stanu gatunków obcych, w szczególności gatunków obcych inwazyjnych

Cel:

Poznanie wektorów dystrybucji gatunków inwazyjnych na polskich obszarach morskich oraz zminimalizowanie introdukcji nowych gatunków obcych w możliwym do wykonania wymiarze.

WskaźnikCel dla wskaźnika
2.1.1 Pojawienie się nowych gatunków obcychCelem jest brak pojawienia się nowego gatunku obcego w okresie dokonywanej oceny.
Kryterium 2.2 Oddziaływanie inwazyjnych gatunków obcych na środowisko
Cel:

Ograniczenie wpływu inwazyjnych gatunków obcych do poziomu gwarantującego niewywieranie przez te gatunki negatywnego wpływu na środowisko.

2.2.1 Stosunek inwazyjnych gatunków obcych do gatunków rodzimych w niektórych dobrze zbadanych grupach taksonomicznych (np

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.593
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przyjęcie zestawu celów środowiskowych dla wód morskich.
Data aktu: 17/02/2017
Data ogłoszenia: 20/03/2017
Data wejścia w życie: 04/04/2017

Produkty polecane

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Stan prawny na 1 września 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 1...
Cena: 69.00

Meritum Ubezpieczenia Społeczne 2017 [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami...
Cena: 203.92
Promocja: 0.00 zł

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały opublikowane do dnia 1 września 2016 r., w tym m.in.: Kodeks...
Cena: 63.00