Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Postępowanie ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1, uzyskanymi podczas wykonywania zadań ustawowych przez uprawnione służby państwowe.

Dz.U.2017.598
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1, uzyskanymi podczas wykonywania zadań ustawowych przez uprawnione służby państwowe
Na podstawie art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, 437, 1948 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) podmioty uprawnione do niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1, uzyskanych w drodze czynności i działań przez jednostki organizacyjne administracji rządowej i Żandarmerii Wojskowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz przez jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej przy wykonywaniu zadań określonych ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244 i 379), zwanych dalej "środkami narkotycznymi";
2) szczegółowy tryb i warunki przechowywania oraz niszczenia środków narkotycznych.
§  2.  Podmiotami uprawnionymi do niszczenia środków narkotycznych są jednostki organizacyjne Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze i Krajowej Administracji Skarbowej wykonujące zadania określone ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w związku z którymi uzyskano środki narkotyczne.
§  3.  Środki narkotyczne przechowuje się w jednostkach organizacyjnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i Krajowej Administracji Skarbowej, w warunkach, w których:
1) nie stanowią one zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego;
2) są zabezpieczone przed kradzieżą lub zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych, przez umieszczenie ich w odpowiednio chronionych pomieszczeniach oraz w zamkniętych i zaplombowanych metalowych szafach lub pojemnikach przymocowanych trwale do podłoża.
§  4. 
1.  Jednostki organizacyjne Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą ewidencję przechowywanych środków narkotycznych w formie zestawu kart trwale połączonych i kolejno ponumerowanych, sporządzonych pod względem graficznym w sposób ustalony przez kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej czynności i zadania, w trakcie których zostały uzyskane środki narkotyczne.
2.  Ewidencja przechowywanych środków narkotycznych zawiera na karcie tytułowej nazwę i adres jednostki organizacyjnej przechowującej środki narkotyczne, a na pozostałych kartach:
1) w zakresie przychodu środków narkotycznych:
a) liczbę porządkową,
b) datę przyjęcia,
c) nazwę środka narkotycznego,
d) ilość przyjętą, wyrażoną w gramach, sztukach lub w innych jednostkach miary odpowiednich ze względu na rodzaj środka narkotycznego,
e) numer sprawy, w związku z którą uzyskano środki narkotyczne,
f) stopień służbowy, imię i nazwisko funkcjonariusza lub żołnierza:
prowadzącego sprawę, w związku z którą uzyskano środki narkotyczne,
przekazującego środki narkotyczne na przechowanie,
przyjmującego środki narkotyczne na przechowanie,
g) uwagi;
2) w zakresie rozchodu środków narkotycznych:
a) datę wydania,
b) nazwę środka narkotycznego,
c) ilość wydaną, wyrażoną w gramach, sztukach lub w innych jednostkach miary odpowiednich ze względu na rodzaj środka narkotycznego,
d) powód wydania środka narkotycznego,
e) wskazanie decyzji, o której mowa w § 7 ust

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.598
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Postępowanie ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1, uzyskanymi podczas wykonywania zadań ustawowych przez uprawnione służby państwowe.
Data aktu: 08/03/2017
Data ogłoszenia: 20/03/2017
Data wejścia w życie: 21/03/2017

Produkty polecane

Kodeks pracy. Przepisy

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks pracy wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły...
Cena: 13.90
Promocja: 12.51 zł

Kodeks pracy. Komentarz

Kolejne, 7. wydanie cieszącego się największym uznaniem czytelników komentarza do kodeksu pracy...
Cena: 299.00

Obniżenie wieku emerytalnego

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony przedemerytalnej, ze szczególnym...
Cena: 199.00