Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Kontrola celno-skarbowa niektórych wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2017.989
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych
Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres i sposób kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych:
a) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie:
piwa otrzymywanego ze słodu, określonego w poz. 13 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60 i 937), zwanej dalej "ustawą", oraz wszelkich wyrobów zawierających mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, określonych w poz. 16 załącznika nr 2 do ustawy, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% vol., zwanych dalej "piwem",
wina, napojów fermentowanych oraz wyrobów pośrednich, określonych w poz. 14-16 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej "wyrobami winiarskimi",
alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu 80% vol. lub większej; alkoholu etylowego i pozostałych wyrobów alkoholowych, o dowolnej objętościowej mocy alkoholu, skażonych, określonych w poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej "alkoholem etylowym", z wyłączeniem alkoholu etylowego w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 1 litra, który został skażony zgodnie z § 7,
alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% vol.; wódek, likierów i pozostałych napojów spirytusowych, określonych w poz. 18 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej "napojami spirytusowymi",
b) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy:
wyrobów energetycznych określonych w poz. 19-23 załącznika nr 2 do ustawy,
olejów smarowych otrzymywanych z ropy naftowej, gdzie indziej niesklasyfikowanych, o kodach CN 2710 19 71 do 2710 19 99,
papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek, określonych w poz. 27 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej "wyrobami tytoniowymi",
c) objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, jeżeli są one przemieszczane do podmiotu pośredniczącego lub przez ten podmiot magazynowane, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych przemieszczanych w wyniku zwrotu, o którym mowa w art. 32 ust. 14 pkt 1 ustawy,
d) produkowanych poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy

- w zakresie przestrzegania przepisów o podatku akcyzowym w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania znaków akcyzy i oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, zwanej dalej "kontrolą";

2) tryb przekazywania oraz zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli;
3) tryb niszczenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą celno-skarbową;
4) szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą.
§  2.  Przez użyte w rozporządzeniu określenia:
1) komórka kontroli - rozumie się komórkę organizacyjną utworzoną przez naczelnika urzędu celno-skarbowego na terenie podmiotu podlegającego kontroli - w przypadku kontroli wykonywanej jako kontrola stała;
2) podmiot - rozumie się podmiot podlegający kontroli, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
3) przesyłka - rozumie się określoną ilość wyrobów akcyzowych wysłanych do tego samego odbiorcy, tego samego dnia i na podstawie jednego e-AD, dokumentu zastępującego e-AD lub dokumentu dostawy; przesyłkę stanowi także określona partia wyrobu akcyzowego przesłana do odbiorcy rurociągiem;
4) rok - rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych;
5) skażanie - rozumie się skażanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 206), środkami skażającymi wskazanymi w wykazie środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, służących do stosowania zwolnień od akcyzy, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy, oraz całkowite skażanie wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej substancjami skażającymi określonymi w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.989
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Kontrola celno-skarbowa niektórych wyrobów akcyzowych.
Data aktu: 10/05/2017
Data ogłoszenia: 19/05/2017
Data wejścia w życie: 20/05/2017

Produkty polecane

Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka

W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie kompetencjami zarówno pracowników, jak i zespołów, ich...
Cena: 99.00

Kodeks pracy. Przepisy

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks pracy wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły...
Cena: 13.90
Promocja: 12.51 zł

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Stan prawny na 1 września 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 1...
Cena: 69.00