Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dz.U.2017.1530
USTAWA
z dnia 7 lipca 2017 r.
o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 1
Rozdział  1

Przepisy ogólne

Art.  1.  [Status prawny, siedziba, pieczęcie urzędowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]
1.  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, zwana dalej "Agencją", jest państwową osobą prawną.
2.  Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.
3.  Agencja może używać wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęci urzędowej.
Art.  2.  [Zadania Agencji]
1.  Agencja realizuje zadania z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.
2.  Do zadań Agencji należy:
1) inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych;
2) upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki;
3) upowszechnianie języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  Agencja realizuje także zadania związane z:
1) prowadzeniem spraw osób podejmujących i odbywających kształcenie oraz uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, o których mowa odpowiednio w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.);
2) prowadzeniem spraw osób kierowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na studia, studia doktoranckie lub staże naukowe na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 42 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
3) prowadzeniem spraw z zakresu uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni naukowych;
4) zapewnianiem obsługi administracyjnej i finansowej Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, działającej na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. TJ. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60);
5) uwierzytelnianiem dokumentów, o których mowa w art. 191b ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 29c ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311 oraz z 2017 r. poz. 859).
4.  Agencja może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475).
5.  Ministrowie kierujący działami administracji rządowej mogą zlecać Agencji wykonywanie zadań związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego lub nauki, należących do ich właściwości, zapewniając środki na ich realizację.
6.  Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 i 3, Agencja może współpracować z polskimi i zagranicznymi podmiotami, w szczególności jako partner umów o wspólne przedsięwzięcie.
Rozdział  2

Organy i organizacja Agencji

Art.  3.  [Organy Agencji]

Organami Agencji są:

1) Dyrektor Agencji, zwany dalej "Dyrektorem";
2) Rada Agencji, zwana dalej "Radą".
Art.  4.  [Zadania Dyrektora Agencji]
1.  Dyrektor kieruje Agencją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.  Do zadań Dyrektora należy:
1) opracowywanie i realizowanie programów, o których mowa w art. 17 ust. 2, oraz ich ewaluacja;
2) sporządzanie projektu rocznego planu działania oraz projektu rocznego planu finansowego Agencji;
3) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Agencji w roku poprzednim oraz rocznego sprawozdania finansowego Agencji;
4) prowadzenie gospodarki finansowej Agencji;
5) zarządzanie majątkiem Agencji.
3.  Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Agencji.
4.  Dyrektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego informacje o przeprowadzonych w Agencji kontrolach.
Art.  5.  [Osoby, przy pomocy których działa Dyrektor Agencji]
1.  Dyrektor działa przy pomocy swoich zastępców, kierowników komórek organizacyjnych oraz głównego księgowego.
2.  W Agencji nie może powstać stosunek podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia.
Art.  6.  [Powołanie, odwołanie, kadencja i wymagania na stanowisku Dyrektora Agencji]
1.  Dyrektora powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
2.  Kadencja Dyrektora trwa 5 lat.
3.  Stanowisko Dyrektora może zajmować osoba, która:
1) posiada dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub inny równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
6) posiada doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej dotyczącej szkolnictwa wyższego lub nauki;
7) zna język obcy w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się;
8) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261) oraz nie współpracowała z tymi organami.
4.  Przed powołaniem na stanowisko Dyrektora osoba powoływana składa oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 3, a w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. - także oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.
5.  Powołanie na stanowisko Dyrektora jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.1530
Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.
Data aktu: 07/07/2017
Data ogłoszenia: 11/08/2017
Data wejścia w życie: 01/02/2018, 01/10/2017, 01/01/2018

Produkty polecane

Zbiorowe prawo zatrudnienia

Publikacja zawiera opracowania, będące efektem konferencji naukowej, dotyczące praktycznych...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi

Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją łączącą tematykę coachingu z nowoczesnym...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł