Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

Dz.U.2017.1728
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Na podstawie art. 5 ust. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa ramowy program zajęć praktycznych oraz sposób ich odbywania, dokumentowania i zaliczania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte w dzienniku praktyk, dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.
§  2.  Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku:
1) lekarskiego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) lekarsko-dentystycznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Student odbywa praktyczne nauczanie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwane dalej "praktycznym nauczaniem", zgodnie z programem praktycznego nauczania opracowanym przez radę programową wydziału i zatwierdzonym przez dziekana.
2.  Przed rozpoczęciem każdego modułu praktycznego nauczania jego opiekun zaznajamia studenta z programem zajęć, zakresem zadań i czynności praktycznych oraz sposobem ich wykonywania.
§  4. 
1.  Przebieg praktycznego nauczania dokumentuje dziennik praktyk, w którym student odnotowuje wykonywane czynności praktyczne oraz nabywane umiejętności. Wykonanie czynności i nabycie umiejętności potwierdza opiekun, o którym mowa w § 3 ust. 2.
2.  Dziennik praktyk zawiera:
1) nazwę uczelni macierzystej;
2) zdjęcie studenta;
3) imię (imiona) i nazwisko studenta umieszczone na każdej stronie dziennika;
4) numer albumu;
5) datę wystawienia dziennika wraz z podpisem dziekana;
6) nazwę i adres podmiotów leczniczych, w których odbywane jest praktyczne nauczanie;
7) moduły lub przedmioty, w jakich prowadzi się praktyczne nauczanie, z wyszczególnieniem umiejętności, jakie nabyć musi student, wraz z liczbą godzin, w ramach których odbywa się nauczanie danego modułu;
8) informację o zaliczeniu i jego formie, wraz z informacją o zaliczeniu poszczególnych umiejętności wchodzących w skład modułu lub przedmiotu, potwierdzoną podpisem podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest praktyczne nauczanie, wraz z podpisem opiekuna, o którym mowa w § 3 ust. 2;
9) miejsce na uwagi.
3.  Po zakończeniu praktycznego nauczania student przedkłada dziekanowi wypełniony dziennik praktyk.
§  5.  Praktyczne nauczanie zalicza dziekan na podstawie wpisów w dzienniku praktyk.
§  6.  Dziennik praktyk jest dołączany do dokumentacji przebiegu studiów.
§  7.  Rozporządzenie stosuje się do studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego począwszy od roku akademickiego 2017/2018.
§  8.  Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania (Dz. U. poz. 900).
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO

1. Cel praktycznego nauczania

Celem praktycznego nauczania jest poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności i kompetencji zawartych w standardach kształcenia dla kierunku lekarskiego.

2. Czas trwania praktycznego nauczania

Czas trwania praktycznego nauczania regulują standardy kształcenia dla kierunku lekarskiego. Umiejętności praktyczne student może nabyć w symulowanych warunkach klinicznych oraz w trakcie zajęć prowadzonych zgodnie z obowiązującym programem nauczania na wcześniejszych latach studiów.

3. Rodzaj umiejętności nabywanych podczas praktycznego nauczania

W ramach praktycznego nauczania realizowane są efekty kształcenia zawarte w standardach kształcenia dla kierunku lekarskiego obejmujące następujące rodzaje umiejętności:

1) umiejętność A - czynności z nią związane student wykonuje prawidłowo i w pełni samodzielnie;

2) umiejętność B - student zna zasady wykonywania czynności z nią związanych, potrafi przy nich asystować.

Lp.STANDARDOWE PROCEDURY MEDYCZNERodzaj umiejętności
123
1Pomiar temperatury ciałaA
2Pomiar tętnaA
3Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczegoA
4Monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitoraA
5Wprowadzenie rurki ustno-gardłowejA
6Posługiwanie się pulsoksymetriąA
7Pomiar szczytowego przepływu wydechowegoA
8Badanie odruchów noworodkowychA
9Wykonanie pomiarów antropometrycznychA
10Wentylacja przez maskę twarzową workiem samorozprężalnymA
11Znajomość podstawowych zasad prowadzenia wentylacji zastępczejA
12Pobieranie obwodowej krwi żylnejA
13Założenie wkłucia obwodowegoA
14Wykonanie wstrzyknięcia dożylnego, domięśniowego i podskórnegoA
15Pobieranie posiewów krwiA
16Pobieranie krwi tętniczejВ
17Pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowejA
18Wykonanie prostych testów paskowych, pomiar stężenia glukozy we krwiA
19Pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóryA
20Nakłucie jamy opłucnowejВ
21Zbadanie palcem przez odbytA
22Cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyznA
23Zgłębnikowanie żołądkaA
24Płukanie żołądkaВ
25Wykonanie lewatywyВ
26Wykonanie i interpretacja standardowego elektrokardiogramu spoczynkowegoA
27Wykonanie kardiowersji elektrycznej i defibrylacji sercaA
28Przeprowadzenie orientacyjnego badania pola widzeniaA
29Przeprowadzenie orientacyjnego badania otoskopowegoA
30Drenaż jamy opłucnejВ
31Umiejętność zastosowania wstępnego odbarczenia jamy opłucnowej w nagłym przypadku np

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.1728
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.
Data aktu: 28/08/2017
Data ogłoszenia: 11/09/2017
Data wejścia w życie: 01/10/2017

Produkty polecane

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Kodeks pracy. Komentarz

Komentarz przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł