Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

Dz.U.2017.1735
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą w zakresie projektów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanych dalej "projektami międzynarodowymi współfinansowanymi".
§  2. 
1.  Do pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą w zakresie projektów międzynarodowych współfinansowanych, zwanej dalej "pomocą", mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014".
2.  Pomoc jest przyznawana jako pomoc na projekty badawczo-rozwojowe zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 651/2014.
3.  Projekty międzynarodowe współfinansowane mogą obejmować:
1) badania podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 84 rozporządzenia nr 651/2014;
2) badania przemysłowe, o których mowa w art. 2 pkt 85 rozporządzenia nr 651/2014;
3) eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 86 rozporządzenia nr 651/2014.
§  3.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.
§  4.  O przyznanie pomocy może ubiegać się przedsiębiorca będący:
1) jednostką naukową:
a) działającą we własnym imieniu,
b) wchodzącą w skład podmiotu, o którym mowa w art. 2 pkt 12 albo 14-16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej "ustawą";
2) jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, niebędącą jednostką naukową.
§  5.  Pomoc nie może zostać:
1) przyznana w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2, 3, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014;
2) przyznana ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
§  6.  Pomoc podlega kumulacji zgodnie z art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
§  7.  W przypadku przekroczenia progów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. i ppkt i-iii rozporządzenia nr 651/2014, pomoc stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być przyznana po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.
§  8. 
1.  Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej "ministrem", przyznaje pomoc na podstawie wniosku o przyznanie pomocy, zwanego dalej "wnioskiem", złożonego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP kierownika oraz głównego księgowego przedsiębiorcy, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.
2.  Wniosek składa się przed rozpoczęciem prac w ramach projektu międzynarodowego współfinansowanego.
3.  Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4.  Do wniosku przedsiębiorca dołącza:
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię albo projekt umowy albo innego dokumentu potwierdzającego współfinansowanie kosztów udziału tego przedsiębiorcy w projekcie międzynarodowym współfinansowanym z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, zawierających informacje dotyczące:
a) okresu realizacji projektu,
b) kosztów projektu ogółem,
c) wysokości finansowania z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi,
d) uczestników projektu oraz podziału między nimi zadań i zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi;
2) informacje dotyczące przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, określone w przepisach wydanych na podstawie art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.1735
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.
Data aktu: 30/08/2017
Data ogłoszenia: 13/09/2017
Data wejścia w życie: 28/09/2017

Produkty polecane

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE

Książka zawiera wzory dokumentów (np. wnioski, oświadczenia, zezwolenia) oraz rozporządzenia i...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami

Publikacja porusza problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu w kontekście rozporządzenia...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł