Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Cele specjalne przeznaczenia środków budżetowych i mienia państwowego oraz ocena wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele.

Dz.U.2017.1736
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie celów specjalnych przeznaczenia środków budżetowych i mienia państwowego oraz oceny wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele
Na podstawie art. 95 ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) cele specjalne, na które są przeznaczane środki budżetowe oraz mienie państwowe w:
a) jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
b) Policji,
c) Państwowej Straży Pożarnej,
d) Straży Granicznej,
e) jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego

- zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi";

2) organy uprawnione do przeprowadzania oceny wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na cele, o których mowa w pkt 1, zwanej dalej "oceną";
3) tryb oceny.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o nabyciu, rozumie się przez to nabycie własności rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz uzyskanie innego tytułu prawnego do ich używania i rozporządzania nimi.
§  3.  Celami specjalnymi, na które są przeznaczane środki budżetowe oraz mienie państwowe w jednostkach organizacyjnych, są:
1) mobilizacyjne zabezpieczenie jednostek oraz zapasy nienaruszalne wynikające z planów obronnych;
2) zadania wykonywane w drodze czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz zadania finansowane z funduszu operacyjnego;
3) uposażenie i pozostałe świadczenia dla żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego uprawnionych do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych;
4) nabycie, budowa, eksploatacja i remonty obiektów, lokali i terenów przeznaczonych na stanowiska dowodzenia i stanowiska kierowania organów określonych w odrębnych przepisach oraz obiektów służących do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych;
5) nabycie, przechowywanie i eksploatacja uzbrojenia, amunicji, sprzętu wojskowego oraz sprzętu i materiałów używanych w celu wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym pojazdów samochodowych;
6) organizowanie, utrzymywanie i rozwój sieci telekomunikacyjnych oraz systemów teleinformatycznych służących ochronie informacji niejawnych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w tych systemach, w tym sieci telekomunikacyjnych oraz systemów teleinformatycznych służących do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych;
7) organizowanie, utrzymywanie i rozwój metod i środków kryptografii, kryptoanalizy i deszyfrażu;
8) organizowanie, utrzymywanie i rozwój systemów rozpoznania i przeciwdziałania radioelektronicznego;
9) prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe dotyczące uzbrojenia, amunicji i sprzętu wojskowego, sprzętu i materiałów używanych w celu wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, sieci telekomunikacyjnych oraz systemów teleinformatycznych, kryptografii, kryptoanalizy i deszyfrażu oraz rozpoznania i zabezpieczenia inżynieryjnego;
10) współpraca z właściwymi organami i służbami innych państw, związana z dostępem do informacji niejawnych na podstawie umowy międzynarodowej albo porozumienia międzynarodowego;
11) działalność o szczególnie ważnym znaczeniu dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obronności i bezpieczeństwa państwa, o której informacje stanowią informacje niejawne o klauzuli "ściśle tajne";
12) organizowanie, utrzymywanie i rozwój systemów teleinformatycznych służących do ochrony cyberprzestrzeni jednostek organizacyjnych.
§  4.  Organami uprawnionymi do przeprowadzenia oceny są:
1) Minister Obrony Narodowej - w jednostkach podległych lub nadzorowanych,
2) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz w jednostkach organizacyjnych Biura Ochrony Rządu,
3) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
4) Szef Agencji Wywiadu - w jednostkach organizacyjnych Agencji Wywiadu,
5) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w jednostkach organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego

- zwani dalej "organami przeprowadzającymi ocenę".

§  5.  Ocena ma na celu zbadanie prawidłowości wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na cele specjalne pod względem celowości, legalności, gospodarności i rzetelności oraz ustalenie kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących celu specjalnego.
§  6. 
1.  Ustalenia w zakresie oceny przeprowadza pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz organu przeprowadzającego ocenę, zwany dalej "oceniającym", na podstawie legitymacji służbowej oraz pisemnego, imiennego upoważnienia do przeprowadzenia oceny, wydanego przez organ przeprowadzający ocenę.
2.  Upoważnienie do przeprowadzenia oceny zawiera:
1) numer, miejsce i datę wystawienia upoważnienia;
2) oznaczenie ocenianej jednostki organizacyjnej;
3) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia oceny;
4) zakres oceny;
5) okres objęty oceną;
6) stopień, imię i nazwisko oceniającego;
7) numer legitymacji służbowej oceniającego;
8) termin ważności upoważnienia;
9) informację o posiadaniu przez oceniającego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne";
10) stanowisko służbowe, stopień, imię i nazwisko, podpis oraz pieczęć osoby wystawiającej, w imieniu organu przeprowadzającego ocenę, upoważnienie do jej przeprowadzenia.
3.  Oceniający jest obowiązany posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
4.  Ocenę może przeprowadzić jeden oceniający lub zespół oceniających.
§  7. 
1.  Oceniający jest upoważniony do swobodnego poruszania się na terenie ocenianej jednostki organizacyjnej.
2.  W ramach udzielonego upoważnienia oceniający ma prawo do:
1) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń ocenianej jednostki organizacyjnej;
2) wglądu do dokumentów i materiałów związanych z zakresem oraz celem oceny;
3) zarządzenia inwentaryzacji wraz z rozliczeniem jej wyników;
4) dokonywania oględzin;
5) sprawdzania sposobu i toku wykonywania określonych czynności służbowych;
6) żądania, w terminie przez niego wyznaczonym, ustnych lub pisemnych informacji i wyjaśnień od kierownika ocenianej jednostki organizacyjnej oraz od podległych mu żołnierzy, funkcjonariuszy lub pracowników;
7) zasięgania opinii biegłych i specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych;
8) zbierania dowodów oraz ich zabezpieczania i utrwalania, w szczególności przez filmowanie i fotografowanie oraz dokonywanie nagrań dźwiękowych.
§  8. 
1.  Kierownik ocenianej jednostki organizacyjnej jest obowiązany zapewnić w szczególności:
1) funkcjonowanie systemu ochrony i kontroli dostępu w ocenianej jednostce organizacyjnej w sposób umożliwiający oceniającemu swobodny wstęp na teren jednostki oraz wszystkich ocenianych obiektów i pomieszczeń oraz zwolnienie go od przeszukania osobistego, jeżeli takie przeszukanie przewiduje regulamin wewnętrzny ocenianej jednostki organizacyjnej;
2) niezwłoczne przedstawienie oceniającemu żądanych dokumentów i materiałów oraz ujawnienie składników majątkowych niezbędnych do przeprowadzenia oceny, a także terminowe udzielanie wyjaśnień przez podległych mu żołnierzy, funkcjonariuszy lub pracowników;
3) warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia oceny, w szczególności środki łączności, a także inne urządzenia techniczne oraz samodzielne pomieszczenie do pracy i miejsce do przechowywania dokumentów;
4) sporządzenie kopii dokumentów wskazanych przez oceniającego;
5) możliwość dokumentowania przeprowadzanych przez oceniającego czynności w zakresie oceny;
6) przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji na żądanie oceniającego;
7) niezwłoczne informowanie oceniającego o podjętych w czasie trwania oceny działaniach zaradczych lub usprawniających.
2.  Kierownik ocenianej jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego upoważniona ma prawo uczestniczyć w przeprowadzanych przez oceniającego czynnościach w zakresie oceny oraz żądać przeprowadzenia określonych czynności w zakresie oceny, a także dołączenia do akt oceny określonych dokumentów.
§  9.  W razie ujawnienia w toku oceny okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, albo naruszenia dyscypliny finansów publicznych, oceniający niezwłocznie informuje pisemnie o tym właściwy organ ścigania, kierownika ocenianej jednostki oraz organ przeprowadzający ocenę.
§  10. 
1.  Oceniający dokonuje ustaleń w zakresie oceny na podstawie dowodów zgromadzonych w wyniku czynności przeprowadzonych w zakresie oceny

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.1736
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Cele specjalne przeznaczenia środków budżetowych i mienia państwowego oraz ocena wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele.
Data aktu: 28/08/2017
Data ogłoszenia: 13/09/2017
Data wejścia w życie: 28/09/2017

Produkty polecane

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Zbiorowe prawo zatrudnienia

Publikacja zawiera opracowania, będące efektem konferencji naukowej, dotyczące praktycznych...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł