Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Równoważnik pieniężny przyznawany w zamian za umundurowanie oraz ryczałt pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania w Inspekcji Transportu Drogowego.

Dz.U.2017.1896
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie równoważnika pieniężnego przyznawanego w zamian za umundurowanie oraz ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania w Inspekcji Transportu Drogowego
Na podstawie art. 69 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708 i 1214) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wysokość i warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie;
2) elementy umundurowania stanowiące podstawę do określenia wysokości równoważnika;
3) tryb przyznawania, przypadki odmowy przyznania oraz terminy wypłacania równoważnika;
4) wysokość, warunki przyznawania i terminy wypłaty ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania.
§  2.  Wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, zwanego dalej "równoważnikiem", oraz elementy umundurowania stanowiące podstawę do jej określenia określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Równoważnik przyznaje się uprawnionemu do umundurowania na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwanemu dalej "uprawnionym", który:
1) złożył pisemny wniosek o rezygnację z poboru poszczególnych elementów umundurowania i wypłatę równoważnika odpowiednio w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego albo wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego, oraz
2) nie pobrał poszczególnych elementów umundurowania w okresie odpowiadającym okresowi ich używalności.
2.  Wniosek składa się nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem nabycia uprawnienia do ponownego przydziału poszczególnych elementów umundurowania.
3.  Wniosek uprawnionego:
1) inspektora Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownika Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz zastępcy wojewódzkiego inspektora transportu drogowego akceptuje bezpośredni przełożony,
2) wojewódzkiego inspektora transportu drogowego akceptuje osoba go zastępująca,
3) Głównego Inspektora Transportu Drogowego akceptuje osoba go zastępująca albo dyrektor generalny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

- uzależniając jego akceptację od stanu posiadanych przez wnioskującego poszczególnych elementów umundurowania.

4.  W przypadku nieświadczenia pracy przez uprawnionego przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, niebędący okresem korzystania z urlopu wypoczynkowego, równoważnik przyznawany jest proporcjonalnie do okresu świadczenia pracy.
§  4.  Równoważnika nie przyznaje się w przypadku:
1) nabycia po raz pierwszy uprawnienia do zaopatrzenia w elementy umundurowania - za okres ich używalności;
2) wydania poszczególnych elementów umundurowania - za okres ich używalności;
3) nieuzyskania akceptacji, o której mowa w § 3 ust

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.1896
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Równoważnik pieniężny przyznawany w zamian za umundurowanie oraz ryczałt pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania w Inspekcji Transportu Drogowego.
Data aktu: 04/10/2017
Data ogłoszenia: 10/10/2017
Data wejścia w życie: 25/10/2017, 01/01/2018

Produkty polecane

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym

W książce poddano analizie zakaz dyskryminacji zarówno na etapie nawiązania stosunku pracy, jak i...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz

W komentarzu w sposób przystępny, a jednocześnie kompleksowy, zaprezentowano skomplikowaną...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego – z podziałem na...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł