Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Wypadki w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.354
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
Na podstawie art. 195 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb i sposób informowania o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa;
2) tryb i sposób ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia;
3) termin sporządzania i wzór karty wypadku.
§  2. 
1.  Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, zwany dalej "funkcjonariuszem", który uległ wypadkowi w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, jeżeli pozwala na to stan jego zdrowia, niezwłocznie zawiadamia o tym bezpośredniego przełożonego. Bezpośredni przełożony po otrzymaniu zawiadomienia niezwłocznie pisemnie melduje o zdarzeniu Komendantowi Służby Ochrony Państwa.
2.  Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, w wyniku którego nastąpiła śmierć funkcjonariusza, właściwa komórka organizacyjna Służby Ochrony Państwa niezwłocznie przekazuje informację o tym zdarzeniu Komendantowi Służby Ochrony Państwa.
§  3.  Komendant Służby Ochrony Państwa po otrzymaniu wiadomości o wypadku funkcjonariusza niezwłocznie wszczyna postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku i powołuje komisję powypadkową, w której skład wchodzi przedstawiciel komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  4.  Ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia dokonuje się na podstawie:
1) meldunku poszkodowanego funkcjonariusza, sporządzonego w czasie, kiedy pozwala na to stan jego zdrowia, i meldunku bezpośredniego przełożonego poszkodowanego funkcjonariusza, złożonego niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku funkcjonariusza;
2) wyjaśnień poszkodowanego funkcjonariusza lub, jeżeli jest to możliwe, wyjaśnień świadków zdarzenia, dotyczących czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;
3) uzyskanych informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu funkcjonariuszowi pierwszej pomocy;
4) dokumentacji medycznej dotyczącej skutków zdarzenia;
5) innych dowodów mających związek ze zdarzeniem lub jego skutkami.
§  5. 
1.  Kartę wypadku sporządza się po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub niezwłocznie po ustaniu przeszkód i trudności uniemożliwiających sporządzenie karty w tym terminie.
2.  Kartę wypadku sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego pierwszy egzemplarz przechowuje się w aktach postępowania wyjaśniającego, drugi przekazuje się poszkodowanemu funkcjonariuszowi, a trzeci komórce organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej do spraw kadr.
§  6.  Wzór karty wypadku jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

KARTA WYPADKU

W DRODZE DO MIEJSCA PEŁNIENIA SŁUŻBY

LUB W DRODZE POWROTNEJ ZE SŁUŻBY

................................................................................

(pieczęć z nazwą i adresem jednostki organizacyjnej)

I

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.354
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wypadki w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.
Data aktu: 06/02/2018
Data ogłoszenia: 12/02/2018
Data wejścia w życie: 13/02/2018

Produkty polecane

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy. Część 1

Przystępny przewodnik po zagadnieniach związanych z naliczaniem płac pomoże w rozwiązaniu...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM

  Procedury Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach,...
Cena: 199.00
Promocja: 179.10 zł