Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Szczegółowe warunki, formy i tryb wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego "Niepodległa".

Dz.U.2018.910
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego "Niepodległa"
Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) zakres i formę finansowego wspierania ze środków budżetu państwa organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży: szkoły podstawowe, dotychczasowe gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego gimnazjum oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwane dalej "szkołami", w realizacji w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 1, Schematu 1B, Projektu 1B.2 programu wieloletniego "Niepodległa", ustanowionego uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Niepodległa" na lata 2017-2021;
2) zakres informacji, jakie zawierają wniosek szkoły i wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego;
3) sposób i tryb oceny i wyboru wniosków, o których mowa w pkt 2, do udzielenia wsparcia finansowego;
4) sposób rozliczenia środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego;
5) sposób monitorowania i oceny realizacji zadania, na które udzielono wsparcia finansowego.
§  2. 
1.  Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa jest udzielane na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w danej szkole w formie:
1) wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości przygotowanej przez uczniów oraz
2) wycieczki związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej.
2.  Realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1, może obejmować dodatkowo inne działania związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w szczególności koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe, wieczornice lub imprezy sportowe.
3.  Działania, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być realizowane w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.
§  3. 
1.  Wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa udziela się w formie dotacji organom prowadzącym szkoły:
1) jednostkom samorządu terytorialnego;
2) osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego;
3) osobom fizycznym.
2.  Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania, o którym mowa w § 2.
3.  Wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego wynosi od 3000 zł do 50 000 zł.
4.  Wysokość wsparcia finansowego dla szkoły wynosi od 3000 zł do 10 000 zł.
§  4. 
1.  Dyrektor szkoły z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego albo z inicjatywy rady pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego występuje do organu prowadzącego szkołę, w terminie do dnia 11 czerwca 2018 r., z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania, o którym mowa w § 2, w danej szkole.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.910
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki, formy i tryb wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego "Niepodległa".
Data aktu: 07/05/2018
Data ogłoszenia: 15/05/2018
Data wejścia w życie: 16/05/2018

Produkty polecane

Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją łączącą tematykę coachingu z nowoczesnym...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Coaching inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób....
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł