Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Utworzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji "Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020".

M.P.17.863
ZARZĄDZENIE Nr 122
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 listopada 2015 r.
w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji "Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji "Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020", zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2.  Do zadań Zespołu należy:
1) ocena, przyjęcie i aktualizowanie harmonogramów realizacji zadań wynikających z Planu działań Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020, zwanego dalej "Programem";
2) ustalenie sposobu realizacji zadań wynikających z Planu działań Programu;
3) monitorowanie realizacji zadań wynikających z Planu działań Programu;
4) coroczna ewaluacja stanu realizacji zadań z Planu działań Programu.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - minister właściwy do spraw wewnętrznych albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2) zastępca przewodniczącego - minister właściwy do spraw finansów publicznych albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
3) członkowie:
a) Minister Sprawiedliwości albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
b) minister właściwy do spraw informatyzacji albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw informatyzacji,
c) minister właściwy do spraw gospodarki albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki,
d) minister właściwy do spraw energii albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw energii,
e) Minister - Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych albo upoważniony przez niego przedstawiciel,
f) sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych albo upoważniony przez niego przedstawiciel,
g) Generalny Inspektor Informacji Finansowej albo w jego zastępstwie Dyrektor Departamentu Informacji Finansowej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
h) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo jego zastępca,
i) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo jego zastępca,
j) Szef Krajowej Administracji Skarbowej albo jego zastępca,
k) Komendant Główny Policji albo jego zastępca,
l) Komendant Główny Straży Granicznej albo jego zastępca,
m) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo jego zastępca,
n) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego albo jego zastępca,
o) Zastępca Prokuratora Generalnego właściwy do spraw przestępczości gospodarczej albo w jego zastępstwie Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Prokuraturze Krajowej;
4) sekretarz - pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wyznaczony przez przewodniczącego.
2.  Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek zastępcy przewodniczącego lub członka Zespołu, zapraszać do uczestnictwa w pracach Zespołu z głosem doradczym przedstawicieli organów administracji rządowej i podmiotów innych niż wymienione w ust

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: M.P.2017.863 t.j.
Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Utworzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji "Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020".
Data aktu: 03/11/2015
Data ogłoszenia: 08/09/2017
Data wejścia w życie: 10/11/2015

Produkty polecane

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy. Część 1

Przystępny przewodnik po zagadnieniach związanych z naliczaniem płac pomoże w rozwiązaniu...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł