Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Zmiana uchwały w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele.

M.P.2018.661
UCHWAŁA Nr 30/2018
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 43/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. z 2017 r. poz. 13 i 647) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650) NBP prowadzi ewidencję sprzedaży złotych monet, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 4 i 5, spełniających kryteria określone w art. 121 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.";

2) w § 2:
a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) kanał dystrybucyjny NBP:

a) oddziały okręgowe NBP i mobilne punkty sprzedaży NBP,

b) Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP, zwany dalej "DES",

c) sklep internetowy obsługiwany przez NBP zgodnie z "Regulaminem sprzedaży wartości kolekcjonerskich, prowadzonej poprzez sklep internetowy" stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,

d) Dystrybutorzy;",

b) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) mobilny punkt sprzedaży NBP - miejsce będące rzeczą ruchomą, w której prowadzona jest sprzedaż srebrnych monet kolekcjonerskich i banknotów kolekcjonerskich na rzecz odbiorców indywidualnych przez pracowników oddziałów okręgowych NBP, zlokalizowaną poza oddziałem okręgowym NBP i DES;",

c) po pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

"14) dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności: imię i nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

15) przetwarzanie danych osobowych - operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.";

3) w § 3:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, odbiorcom indywidualnym prowadzona jest:

1) w kasach oddziałów okręgowych NBP i w mobilnych punktach sprzedaży NBP przez przyjęcie zapłaty i bezpośrednie ich wydanie;

2) w sklepie internetowym.",

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, stosownie do sprawowanego nadzoru nad DES, Prezes NBP, wiceprezes NBP albo upoważniony przez Prezesa NBP członek Zarządu NBP może podjąć na wniosek Dyrektora DES decyzję o zmianie wysokości stawki procentowej określonej w ust. 6.";

4) w § 13 w ust. 4:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W celu rozpatrzenia reklamacji wartości kolekcjonerskich zakupionych wysyłkowo poprzez sklep internetowy lub poprzez mobilne punkty sprzedaży NBP reklamowane wartości powinny być dostarczone na adres: Narodowy Bank Polski, Departament Emisyjno-Skarbcowy, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem "Sklep internetowy/reklamacja" lub "Mobilny punkt sprzedaży NBP/reklamacja", wraz z protokołem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały, i paragonem fiskalnym albo kopią faktury VAT, stanowiącymi dowód zakupu. W przypadku uznania reklamacji:",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) jeżeli brak jest możliwości przekazania określonych wartości kolekcjonerskich wolnych od wad - NBP przekazuje równowartość zapłaconej ceny, wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki i w przypadku wystawienia faktury VAT, z fakturą korygującą; należność zostanie przekazana na wskazany przez klienta rachunek bankowy, w terminie 14 dni operacyjnych od dnia uznania reklamacji za uzasadnioną, faktura korygująca, w przypadku wystawienia faktury VAT, zostanie wysłana w wyżej wymienionym terminie na podany w protokole reklamacyjnym adres korespondencyjny.";

5) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

"Rozdział 6a

Przetwarzanie danych osobowych

§ 13a. 1. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z:

1) prowadzeniem ewidencji, o której mowa w § 1 ust. 3;

2) realizacją zamówień ze sklepu internetowego;

3) zakupem wartości kolekcjonerskich, dokumentowanych fakturą VAT;

4) realizacją reklamacji.

2. Administratorem danych osobowych jest NBP, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919 Warszawa.

3. NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP.

4. Podanie swoich danych osobowych przez odbiorcę indywidualnego jest dobrowolne, ale jest warunkiem realizacji celów, o których mowa w § 1 ust. 3.

5. NBP nie wykorzystuje podanych przez klientów danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

6. Odbiorca indywidualny odpowiada za prawidłowość przekazanych danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w tym danych osobowych osób uprawnionych do odbioru za zamawiającego.

7. Odbiorca indywidualny ma prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych;

2) modyfikacji danych osobowych, w tym ich sprostowania;

3) usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania przez NBP danych osobowych;

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez NBP swoich danych osobowych;

5) żądania przekazania mu przez NBP udostępnionych NBP swoich danych osobowych w celu ich przeniesienia do innego usługodawcy;

6) wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez NBP.

8. Odbiorca indywidualny ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: M.P.2018.661
Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zmiana uchwały w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele.
Data aktu: 22/06/2018
Data ogłoszenia: 06/07/2018
Data wejścia w życie: 21/07/2018

Produkty polecane

Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją łączącą tematykę coachingu z nowoczesnym...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

MERITUM HR

Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W...
Cena: 230.00
Promocja: 207.00 zł

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł