Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Korea Płd.-Polska. Porozumienie w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj". Warszawa.2018.01.24.

M.P.2018.668
POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj",
podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Korei (zwane dalej "Stronami"),

Pragnąc ułatwić wzajemne zrozumienie i kontakty międzyludzkie pomiędzy dwoma państwami;

Zamierzając wprowadzić Program "Zwiedzaj i Pracuj" (zwany dalej "Programem"), zapewniający młodym obywatelom jednego z państw możliwość pobytu wypoczynkowego w drugim państwie oraz podjęcia płatnej pracy, jako elementu dodatkowego w stosunku do głównego celu pobytu;

Uzgodniły następujące Porozumienie:

Artykuł  1

CEL

Celem niniejszego Porozumienia jest umożliwienie młodym obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Korei połączenia pobytu wypoczynkowego, pogłębienia znajomości języka i kultury drugiego państwa oraz podjęcia pracy zarobkowej o charakterze dodatkowym w stosunku do głównego celu pobytu.

Artykuł  2

WYDAWANIE WIZ W RAMACH PROGRAMU

1.  Na mocy postanowień niniejszego Porozumienia, każda ze Stron ("Strona przyjmująca"), będzie corocznie wydawać, zgodnie z własnymi przepisami prawnymi, do dwustu (200) wiz, uprawniających do wielokrotnego przekraczania granicy, ważnych w okresie dwunastu (12) miesięcy, obywatelom drugiej Strony ("Strony wysyłającej"), którzy spełniają następujące warunki:
(a) posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Państwa-Strony Porozumienia, którego są obywatelami, w momencie składania wniosku o wydanie wizy,
(b) przedłożyli pisemne oświadczenie, iż za główny cel udziału w Programie uznają pobyt wypoczynkowy w państwie Strony przyjmującej, w okresie do dwunastu (12) miesięcy,
(c) mają ukończone osiemnaście (18) lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyli jeszcze trzydziestu jeden (31) lat,
(d) nie towarzyszą im osoby, pozostające na ich utrzymaniu,
(e) posiadają ważny paszport, wydany nie wcześniej niż dziesięć (10) lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie (2) puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu planowanego pobytu,
(f) posiadają bilet powrotny lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet,
(g) posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w trakcie pobytu w państwie Strony przyjmującej, w wysokości określonej przez właściwe organy Strony przyjmującej,
(h) spełniają wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych Strony przyjmującej,
(i) zakupili kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną, zgodnie z przepisami prawnymi Strony przyjmującej,
(j) nie uczestniczyli uprzednio w Programie organizowanym przez Stronę przyjmującą,
(k) uiścili wymagane opłaty za złożenie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy oraz
(l) nie figurują w rejestrze karnym.
2.  Wizy wydane do celu udziału w Programie umożliwią uczestnikom wjazd oraz pobyt na terytorium Strony przyjmującej w okresie dwunastu (12) miesięcy od dnia, odpowiednio, w którym wiza uzyskała ważność, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, lub daty pierwszego przekroczenia granicy przez uczestnika, w przypadku Republiki Korei

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: M.P.2018.668
Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Korea Płd.-Polska. Porozumienie w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj". Warszawa.2018.01.24.
Data aktu: 24/01/2018
Data ogłoszenia: 10/07/2018
Data wejścia w życie: 01/06/2018

Produkty polecane

RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami

Publikacja porusza problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu w kontekście rozporządzenia...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Zbiorowe prawo zatrudnienia

Publikacja zawiera opracowania, będące efektem konferencji naukowej, dotyczące praktycznych...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE

Książka zawiera wzory dokumentów (np. wnioski, oświadczenia, zezwolenia) oraz rozporządzenia i...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł