Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Ile zarobią funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa?

Płace
1 lutego Służba Ochrony Państwa zastąpiła dotychczasowy BOR. SOP zajmie się nie tylko ochroną najważniejszych osób i obiektów, ale zyska też uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze. Inne będą również zasady wynagradzania funkcjonariuszy. Na jakie pensje mogą liczyć?
W ramach topiku:
Grupy pracowników Wynagrodzenia

SOP jest jednolitą, umundurowaną, uzbrojoną formacją wykonującą zadania z zakresu ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawania i zapobiegania skierowanym przeciw nim przestępstwom. Docelowo (po roku 2022) ma w niej służyć 3000 funkcjonariuszy, czyli o 1000 więcej niż w zastąpionym przez nią BOR.

Nowy sposób wynagradzania w służbie ma mieć bardziej motywacyjny charakter niż zasady stosowane do tej pory w BOR. Funkcjonariusz na początku służby będzie mógł liczyć na pensję 1960 złotych. Osoba na najwyższym stanowisku, czyli komendant, zarobi maksymalnie 8630 złotych. Określono też stawki uposażenia zasadniczego dla pielęgniarki, psychologa czy kapelana SOP. Wszyscy pracownicy SOP będą podzieleni na 14 grup uposażenia, i od tej przynależności uzależnione będą zarobki:

Jeden dodatek specjalny

Zmianie w stosunku do obowiązujących w BOR ulegną także regulacje dotyczące uposażenia i dodatków. W celu uproszczenia przepisów, w miejsce obowiązujących w BOR kilku typów dodatków wprowadzony zostanie jeden – tzw. dodatek specjalny, wynoszący co najmniej 1% wysokości uposażenia zasadniczego, ale nie więcej niż 50% tego uposażenia. Wysokość dodatku specjalnego będzie uzależniona od: stopnia trudności, złożoności i sposobu realizacji zadań wykonywanych przez funkcjonariusza, jego kwalifikacji zawodowych, efektów jego pracy oraz opinii służbowej poprzedzającej ustalenie wysokości dodatku specjalnego. Wysokość dodatku specjalnego funkcjonariusza, który uzyskał opinię służbową zawierającą ogólną ocenę bardzo dobrą albo wzorową, nie będzie mogła być niższa niż 5% uposażenia zasadniczego.

Staż zwiększy wynagrodzenie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 lutego 2018 roku (Dz.U. poz. 323), uposażenie funkcjonariuszy według stanowiska służbowego będzie rosło z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o kolejne 2% za każde następne dwa lata służby do wysokości 32% po 32 latach służby – łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby.

Funkcjonariusze ujawnią majątki

Ustawa wprowadza obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez wszystkich funkcjonariuszy, co według autorów ustawy ma zapewnić transparentność formacji.

Zadania

W myśl ustawy, zadania SOP nie będą ograniczały się do działań ochronnych VIP-ów i najważniejszych obiektów. Służba ta ma realizować nowe zadania, polegające na rozpoznawaniu i zapobieganiu przestępstwom m.in. przeciwko Polsce, życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści skierowanym przeciwko ochranianym osobom oraz bezpieczeństwu ochranianych obiektów. Funkcjonariusze będą mogli przeprowadzać czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu pozyskiwania informacji o zagrożeniach dotyczących chronionych osób i obiektów, a także rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw im zagrażających.

Czytaj również: Rewolucja w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych >>

Kto może dołączyć do SOP?

Służbę w SOP może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca z pełni praw publicznych. Niezbędne jest co najmniej średnie lub średnie branżowe wykształcenie oraz zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacji uzbrojonej. Inne wymogi to gotowość podporządkowania się dyscyplinie służbowej i rękojmia zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Co ważne - o przyjęcie do służby nie może ubiegać się osoba, która pełniła służbę zawodową, pracowała lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do SOP zostaną poddani m.in. badaniom wariografem, czyli wykrywaczem kłamstw. Podobne rozwiązanie stosowane jest teraz w trakcie naboru m.in. do Straży Granicznej.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Dwuetapowa kwalifikacja

Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w dwóch etapach.

Etap pierwszy obejmuje:
1) złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o dotychczasowym zatrudnieniu;
2) rozmowę kwalifikacyjną.

Drug etap to:
1) test wiedzy;
2) badania psychologicze;
3) test sprawności fizycznej;
4) sprawdzenie w rejestrach, ewidencjach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata;
5) poddanie kandydata postępowaniu sprawdzającemu określonemu w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa określonego w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
6) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
7) badania psychofizjologicznych.

BOR w SOP

Wszyscy funkcjonariusze i pracownicy pracujący w BOR w dniu wejścia w życie ustawy stali się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami SOP na tych samych zasadach, jak do tej pory. Następnie w ciągu dwóch miesięcy komendant SOP przedstawi wszystkim pisemne propozycje określające nowe warunki pełnienia służby, pracy lub warunki płacy.

Jeżeli funkcjonariusz albo pracownik SOP w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie otrzyma od Komendanta SOP takiej propozycji, to w ciągu następnych trzech miesięcy jego stosunek pracy wygaśnie. Podobnie będzie, jeśli przedstawiona propozycja nie spotka się z akceptacją funkcjonariusz lub pracownika.

 

 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM

  Procedury Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach,...
Cena: 199.00
Promocja: 179.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Ekonomistka Konfederacji Lewiatan komentuje dane o wzroście wynagrodzeń