Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Od 1 kwietnia 2013 r. pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie przysługuje osobom mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Krąg osób uprawnionych
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma ww. osób (tj. opiekuna faktycznego dziecka, osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 135), lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
 
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 520,00 zł miesięcznie. Jednocześnie za każdy miesiąc od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. przysługuje dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, w wysokości 100 zł.
Od 1 lipca 2013 r. dodatek w wysokości 100 zł nie będzie wypłacany, ale o tę kwotę zostanie powiększone świadczenie pielęgnacyjne, które wyniesie 620 zł.
Za niepełne miesiące kalendarzowe świadczenie pielęgnacyjne wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Łącznie wsparcie dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosiło więc 820 zł.
 
Program rządowy
Z dniem 1 kwietnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - dalej r.s.w.r. Rozporządzenie r.s.w.r. określa szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Ważne!
Nie oznacza to wzrostu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, a jedynie czasowe dodanie do świadczenia pielęgnacyjnego kwoty 200 zł wynikającej z rządowego programu pomocowego.
 
Osoby uprawnione
Prawo do pomocy przysługuje osobie mającej ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy. Mając przyznane świadczenie pielęgnacyjne do kwietnia lub maja, od maja czy też czerwca lub cały czas, tj. za kwiecień, maj, czerwiec aż do grudnia – w każdym z tych przypadków pomoc należy się.
Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu, tj. zgodnie zasadami przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.
 
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy
Pomocy udzielana jest osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013 r. Pomoc jest wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego i jest realizowana przez organ właściwy w rozumieniu ustawy.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy wszczyna się z urzędu. Nie trzeba więc składać wniosku o przyznanie ww. pomocy.
Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej. W sprawach o przyznanie pomocy nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182) - dalej u.p.s.
W sprawach dotyczących ustalania nienależnie pobranej pomocy oraz kosztów obsługi pomocy stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 i 33 ust. 2a u.p.s.
 
Finansowanie
Pomoc jest finansowana z budżetu państwa. Realizacja pomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy. Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne jest realizowany przy współudziale wojewodów, którzy dokonują podziału środków budżetu państwa.
lista dokumentów
 

Produkty polecane

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Stan prawny na 24 stycznia 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 12...
Cena: 63.00
Promocja: 31.50 zł

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy – rozwiązania...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

System prawa pracy. TOM I. Część ogólna

Tom I Systemu Prawa Pracy w swych założeniach pomyślany został jako prezentacja ustawodawstwa pracy...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Nowe urlopy rodzicielskie coraz bliżej