Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Pracodawca zapłaci pełne odszkodowanie zwolnionemu

W 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) objęła nadzorem spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). To umożliwiło przeprowadzenie kontroli w SKOK Wesoła. Nim to jednak nastąpiło, zarząd kasy podpisał aneks do umowy o pracę z dyrektorem operacyjnym. Na jego podstawie, w przypadku zwolnienia z pracy, zainteresowany zyskał prawo do 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
W ramach topiku:
Obowiązki pracodawcy i pracownika
Warto wiedzieć: Pracodawca jest odpowiedzialny także za szkody, jakie przy wykonywaniu obowiązków służbowych jego pracownik wyrządził innego pracownikowi.
Płace

22 maja 2014 r. wprowadzono do SKOK Wesoła zarząd komisaryczny, który wypowiedział umowę dyrektorowi zgodnie z treścią aneksu. Po kilku tygodniach wyszło na jaw, że dyrektor wyraził zgodę na to, żeby osoby, które podpisały z nim aneks, bez umowy korzystały z samochodów służbowych. W efekcie dyrektor został zwolniony bez wypowiedzenia.

Mężczyzna się z tym nie zgodził. Sąd I instancji przyznał mu rację. Sędziowie uznali bowiem, że nie doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych i że niesłusznie zwolniono go w trybie dyscyplinarnym. Należy mu się więc odszkodowanie, tyle że nie za 12, ale za 3 miesiące, przewidziane w kodeksie pracy. Zwolniony dyrektor złożył apelację od tego wyroku, ale sąd okręgowy ją oddalił. Sędziowie stwierdzili, że skarżącemu należy się odszkodowanie wyłącznie za ustawowy okres wypowiedzenia.

Zwolniony złożył więc kasację. Sąd Najwyższy uznał ją za zasadną i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sędziowie wskazali na konieczność stosowania art. 60 kodeksu pracy. Zgodnie z nim, jeśli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. I przepis ten określa jego wysokość. Wskazuje, że taka forma finansowej rekompensaty przysługuje „za czas do upływu wypowiedzenia”. SN podkreślił, że szkodą jest wynagrodzenie, które pracownik utracił, a które uzyskiwałby do końca okresu wypowiedzenia, gdyby nie doszło do bezprawnego zwolnienia go z pracy.

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

SN zwrócił uwagę, że można sobie wyobrazić, że do rozwiązania umowy doszłoby po trzech miesiącach okresu przedłużonego wypowiedzenia, np. w piątym miesiącu. Gdyby więc przyjąć, że odszkodowanie przysługuje w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia przewidzianego w kodeksie pracy, to skarżącemu nie przysługiwałoby żadne roszczenie. Zostałby więc pozbawiony rekompensaty za bezprawne zwolnienie z pracy. Dlatego SN uznał, że zwolnionemu pracownikowi przysługuje odszkodowanie za okres do końca wydłużonego wypowiedzenia. – Pracodawca, który bezprawnie i wadliwie rozwiązał umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym przed upływem okresu wypowiedzenia, jest zobowiązany do wyrównania szkody – stwierdziła sędzia Małgorzata Wrębiakowska-Marzec.

W tym przypadku rekompensata może wynieść aż 936 tys. zł. Dyrektor zarabiał 26 tys. zł miesięcznie, a ze względu na zakaz konkurencji wypłacono by mu jeszcze 24 miesięczne pensje. Nie wiadomo jednak, czy tyle dostanie. Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy sąd apelacyjny powinien się bowiem zastanowić, czy podpisanie aneksu do umowy nie naruszało zasad współżycia społecznego ze względu na wysokość odszkodowania.

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Więcej na temat

Tysiące pracowników z przedemerytalną ochroną przed zwolnieniem

22-05-2017
Przepisy przejściowe ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przywracającej poprzedni, niższy powszechny wiek emerytalny mogą nastręczyć pracodawcom wielu problemów. Niższy wiek przechodzenia na emeryturę zacznie obowiązywać 1 października 2017 r.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Ukraińcy chcą wyższych zarobków!