Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Propozycja OHP: pomoc doradców zawodowych, kursy językowe i warsztaty kreowania wizerunku

2800 młodych osób ma szansę na udział w projektach, które w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” rozpoczęły Ochotnicze Hufce Pracy. Doradcy zawodowi przygotują im Indywidualne Plany Działania, a warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, treningi z psychologami i liczne kursy, m.in. kreowania wizerunku czy makijażu odpowiedniego do pracy, pomogą znaleźć pracę.

„Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” - to dwa projekty, które w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” rozpoczęły Ochotnicze Hufce Pracy.

Całkowicie nieodpłatne wsparcie otrzyma dzięki nim 2800 osób, w tym 1680 kobiet i 1120 mężczyzn w wieku 18–24 lat.

Programy skierowane są do osób, które spełniają łącznie trzy warunki:

1) nie pracują – są bezrobotne lub bierne zawodowo i niezarejestrowane w urzędach pracy,

2) nie kształcą się – nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

3) nie szkolą się – nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Pierwszeństwo będą miały osoby z niepełnosprawnościami, jak również znajdujące się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności osoby wywodzące się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.

We wszystkich 250 jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju (m.in. w centrach edukacji i pracy młodzieży, centrach kształcenia i wychowania, młodzieżowych centrach kariery, punktach pośrednictwa pracy, ośrodkach szkolenia zawodowego, środowiskowych hufcach pracy, hufcach pracy, ośrodkach szkolenia i wychowania) uczestnicy projektów spotykają się obecnie z doradcami zawodowymi. Jest to pierwsze wsparcie skierowane do uczestników obu projektów.

Na podstawie szczegółowego badania predyspozycji zawodowych młodych ludzi doradcy ustalają Indywidualne Plany Działania (IPD), które gwarantują otrzymanie pełnej oferty wsparcia, obejmującej wszystkie formy pomocy zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Od wyniku badań indywidualnych predyspozycji będzie zależeć też rodzaj kursu zawodowego, w jakim każdy uczestnik będzie brać udział. 

Po spotkaniach z doradcami zawodowymi czekają na młodzież warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, treningi z psychologami, jak również liczne kursy w zależności od stwierdzonych potrzeb: językowe, z zakresu obsługi programów komputerowych (np. graficznych, edytorów tekstu, do nauki programowania itp.), komputerowe o standardzie ECDL, na prawo jazdy kat. B i przede wszystkim bardzo ważne dla przyszłości uczestników – szkolenia zawodowe wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną. Odbędą się także warsztaty kreowania wizerunku prowadzone przez stylistów, którzy doradzą jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną, jaką wybrać fryzurę czy też – w przypadku kobiet – na jaki zdecydować się makijaż.

Ostatni etap będą stanowić trzymiesięczne staże zawodowe, podczas których uczestnicy także otrzymają stypendia. Na zakończenie OHP pomogą uczestnikom projektów znaleźć zatrudnienie.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” jest realizowany w sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt zaś „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – w pozostałych dziesięciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i współfinansowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI).

Oba projekty potrwają do 31 sierpnia 2018 r.

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

MERITUM HR

Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W...
Cena: 230.00
Promocja: 207.00 zł

Ryzyko niezdolności do pracy

Publikacja stanowi monograficzne opracowanie ryzyka niezdolności do pracy. Jego doniosłość...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Bełchatów: pracownicy ochrony elektrowni protestowali ws. płac