Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Roczny ZUS RMUA dopiero za rok

Pracodawcy będą mieli mniej obowiązków informacyjnych wobec zatrudnionych, za których odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS. ZUS RMUA, czyli druk z zestawieniem opłacanych składek, będą swoim ubezpieczonym przekazywali raz w roku, lub na ich życzenie częściej. Mniejsze formalności w tym zakresie zaczną obowiązywać jednak dopiero za rok.

Jeszcze przez cały 2012 r. przekazywanie ubezpieczonym druków ZUS RMUA odbywa się na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z art. 40 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek co miesiąc przekazuje swoim ubezpieczonym informację o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych przekazywanych do ZUS. Raporty te wystawiane są wraz z rozliczeniem składek za dany miesiąc. Zawierają, oprócz danych dotyczących płatnika i ubezpieczonego, szereg informacji, wśród których znajdują się m. in.: zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na składki : emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Oprócz tego podane są nich: tytuł ubezpieczenia, podstawa wymiaru składek, wymiar czasu pracy, kwota składek w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika, kwoty obniżenia podstawy wymiaru składek wynikające z ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. W raportach miesięcznych znajdują się także podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, rodzaje i przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz informacje o zasiłkach i wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy wypłaconych na podstawie kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

A zatem, ZUS RMUA jest podsumowaniem informacji zawartych w miesięcznym raporcie rozliczeniowym. Dzięki niemu ubezpieczony ma możliwość na bieżąco sprawdzać, czy powyższe dane są poprawne. Druk ten może mieć dowolną formę; nie musi to być druk ZUS RMUA. Jednak musi zawierać w swojej treści dane, o których mowa powyżej.
Obecnie, płatnik składek ma obowiązek co miesiąc wysyłać ZUS RMUA swoim ubezpieczonym w formie papierowej. Może to również zrobić w formie elektronicznej, ale ubezpieczony musi się wcześniej na to zgodzić.
 
Od 1 stycznia 2013 r. ma to się zmienić. Zmiany wprowadziła ustawa z 16 września 2011 r.
o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

Ogranicza ona formalności związane z dokumentowaniem opłaconych składek. Od 2013 r. tylko raz w roku trzeba będzie przekazać ubezpieczonemu informację o opłaconych składkach. Będzie to druk zbiorczy za poprzedni rok, w podziale na poszczególne miesiące. ZUS RMUA w nowej formie będzie wydawany pracownikom do 28 lutego roku za poprzedni rok, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego – w formie dokumentu elektronicznego. Jeśli jednak pracownik o to wystąpi – pracodawca będzie musiał wystawić pracownikowi ZUS RMUA za poprzedni miesiąc. Pracodawcy sporządzą pierwsze zbiorcze zestawienie w 2013 r. Będzie ono dotyczyło opłaconych składek w 2012 r.

Agnieszka Rosa
lista dokumentów
 

Produkty polecane

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Stan prawny na 24 stycznia 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 12...
Cena: 63.00
Promocja: 31.50 zł

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego – z podziałem na...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy – rozwiązania...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Związkowcy z KGHM zbierają podpisy pod referendum ws. emerytur