Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Ochrona przedemerytalna - jak ustalić zakres ochrony

W celu określenia, kiedy rozpoczyna się okres ochronny pracownika przed zwolnieniem w związku ze zbliżającą się emeryturą, należy ustalić kilka informacji oraz dokonać obliczeń. Poniżej wskazujemy krok po kroku, jak sprawdzić, czy pracownik podlega ochronie przedemerytalnej.

1.Zasady ochrony przedemerytalnej wynikające z nowelizacji ustawy

Ustawa z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38 ze zm.) - dalej z.u.e.r. 2016, która weszła w życie od 1.10.2017 r., spowodowała powrót do poprzedniego, obowiązującego przed nowelizacją z 2012 r., wieku emerytalnego. Od 1 października 2017 r. wiek umożliwiający przejście na emeryturę wynosi ponownie w przypadku kobiet 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat. Ustawa uchyliła również przepisy określające ścieżkę dojścia do wieku emerytalnego wynoszącego 67 lat, która była określona przez przepisy obowiązujące do 30 września 2017 r. - dawny art. 24 i art. 27 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.) - dalej u.e.r.)

1.1.Wpływ zmian wieku emerytalnego na zakres ochrony

W związku z obniżeniem wieku emerytalnego automatycznie obniżył się również wiek, w którym pracownicy wchodzą w okres ochrony przedemerytalnej, i wynosi on 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn.

Trzeba jednak pamiętać, że nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawiera przepisy przejściowe dotyczące okresu ochronnego przed wypowiedzeniem stosunku pracy.

Ważne!

Mimo osiągnięcia obniżonego wieku emerytalnego część pracowników będzie korzystać z ochrony przedemerytalnej do czasu osiągnięcia wieku określonego jako wiek emerytalny w przepisach ustawy obowiązującej do 30.09.2017 r. W przypadku, w którym okres ochrony rozpoczął bieg przed 1.10.2017 r., obejmie on 4 lata liczone dla podwyższonego (dotychczasowego) wieku emerytalnego. Jeśli zaś pracownik uzyska uprawnienia emerytalne po 1.10.2017 r., ale przed upływem 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy, okres ochrony będzie liczony od 1.10.2017 r. tak, aby wyniósł 4 lata.

1.2.Wejście w życie zmian

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych weszła w życie 1.10.2017 r. W tym dniu zaczęły obowiązywać również przepisy przejściowe wydłużające 4-letni okres ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę w odniesieniu do niektórych kategorii pracowników.

1.3.Istota regulacji przejściowych

Zgodnie z art. 39 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.) - dalej k.p. ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę objęty jest pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem takiego wieku.

Zgodnie z art. 28 z.u.e.r. 2016, pracownicy, którzy w dniu 1.10.2017 r. są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39 k.p., lub osoby, które byłyby objęte taką ochroną, jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy, od dnia 1.10.2017 r. korzystają z ochrony stosunku pracy do osiągnięcia wieku emerytalnego wynikającego z przepisów u.e.r. w dotychczasowym brzmieniu (dawny art. 24 i art. 27).

Zgodnie z art. 29 u.z.e.r. 2016, pracownicy, którzy w dniu 1.10.2017 r. nie są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39 k.p. i osiągną wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat przed upływem 4 lat od dnia 1.10.2017 r., podlegają ochronie stosunku pracy, o której mowa w art. 39 k.p., przez okres 4 lat, licząc od dnia 1.10.2017 r., także wówczas, gdy upływ tego okresu przypadnie po osiągnięciu wieku 60 lat przez kobiety i wieku 65 lat przez mężczyzn.

Osoby, które w dniu 1.10.2017 r. nie są pracownikami i które osiągną wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat przed upływem 4 lat od dnia 1.10.2017 r., podlegają ochronie stosunku pracy wynikającej z art. 39 k.p. przez okres 4 lat, licząc od dnia 1.10.2017 r., także wówczas, gdy upływ tego okresu przypadnie po osiągnięciu wieku 60 lat przez kobiety i wieku 65 lat przez mężczyzn.

Ważne!

W stanie prawnym obowiązującym do 30.09.2017 r. pracownik, który osiągnął wiek i staż pracy umożliwiające mu otrzymanie emerytury, z momentem osiągnięcia wieku emerytalnego nie był już objęty ochroną przed wypowiedzeniem wynikającą z art. 39 k.p. W stanie prawnym obowiązującym po 1.10.2017 r. prawodawca, aby nie narazić się na konsekwencje z powodu wypowiedzenia umowy o pracę z naruszeniem ochrony przedemerytalnej, powinien zwrócić uwagę również na przepisy przejściowe, które modyfikują tę zasadę.

Przepisy przejściowe powodują, że do 2021 r. będzie kumulowała się ochrona stosunków pracy, której podstawą prawną jest art. 39 k.p. W jednakowym lub zbliżonym czasie będą z niej korzystać trzy grupy pracowników:

1)

pracownicy, którzy przed wejściem w życie ustawy nowelizującej byli chronieni na podstawie dotychczasowych przepisów;

2)

pracownicy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej nie byli jeszcze chronieni, ale wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn) osiągną w okresie krótszym niż 4 lata od daty wejścia w życie ustawy;

3)

pracownicy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej nie byli jeszcze chronieni, ale wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn) osiągną po 1.10.2021 r.

1.3.1.Osoby, które były chronione przed 1 października 2017 r.

Pierwsza grupa pracowników to osoby, które były chronione przed wejściem w życie nowelizacji. Osoby te zachowają ciągłość ochrony do czasu osiągnięcia podwyższonego (dotychczasowego) wieku emerytalnego. W praktyce oznacza to, że pracownicy, którzy w momencie obniżenia wieku emerytalnego podlegali już ochronie przedemerytalnej, ale nie osiągnęli jeszcze podwyższonego wieku emerytalnego, będą mogli bez obaw przed zwolnieniem pracować do czasu osiągnięcia dotychczasowego wieku emerytalnego. Pracodawca zatem nie będzie mógł wypowiedzieć takim pracownikom umowy o pracę, mimo że będą oni mieli prawo do emerytury na podstawie nowych przepisów. Taki zabieg legislacyjny powoduje, że pomimo obniżenia wieku emerytalnego ustawodawca jednocześnie stworzył pracownikom ochronę umożliwiającą im jak najdłuższą aktywność zawodową. Dla części pracodawców konieczność dalszego zatrudniania pracowników, którzy co prawda osiągnęli wiek emerytalny określony w nowelizacji, jednak chcą pracować dłużej, w praktyce może okazać się problemem.

Pamiętaj!

Po wejściu w życie ustawy nowelizującej pracodawcy dodatkowo muszą zwrócić uwagę na przepisy przejściowe. W stanie prawnym po 1.10.2017 r. pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy byli objęci wynikającą z Kodeksu pracy ochroną przed zwolnieniem, pozostaną nią objęci do czasu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego obliczonego na podstawie przepisów obowiązujących od 1.01.2013 r. do 30.09.2017 r.

1.3.2.Osoby, które w dniu 1 października 2017 r., nie były jeszcze chronione, ale wiek 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni osiągną w okresie krótszym niż 4 lata

Druga grupa pracowników to osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy, tj. na dzień 1.10.2017 r., nie były jeszcze chronione, ale wiek 60 lat w odniesieniu do kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn osiągną w okresie krótszym niż 4 lata od daty wejścia w życie ustawy nowelizującej. Jest to grupa kobiet urodzonych pomiędzy 2.07.1959 r. a 1.10.1961 r. i mężczyzn urodzonych w okresie od 2.10.1954 r. do 1.10.1956 r. Gdyby ochrona tej grupy pracowników trwała wyłącznie do osiągnięcia nowo wprowadzonego wieku emerytalnego, to w rzeczywistości trwałaby krócej niż 4 lata. Tymczasem art. 39 k.p ustanawia zakaz wypowiadania umów o pracę na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Żeby pogodzić kwestię zmiany wieku emerytalnego z kwestią ochrony przedemerytalnej w okresie 4-letnim przed osiągnięciem prawa do emerytury, utworzona została regulacja, zgodnie z którą stosunek pracy takich pracowników będzie chroniony automatyczne w okresie od 1.10.2017 r. do 30.09.2021 r.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 
Aby zostać objętymi tą regułą, pracownicy muszą spełniać dwa warunki:

1) w dniu 1.10.2017 r. nie mogą być chronieni przepisami, które obowiązywały do 30.09.2017 r., tzn. nie mogą znajdować się w 4-letnim okresie ochrony liczonym dla podwyższonego wieku emerytalnego;

2) muszą nabyć uprawnienia emerytalne w okresie 4 lat od 1.10.2017 r.

Pamiętaj!

Pracownikom, którym na dzień 1.10.2017 r. brakowało mniej niż 4 lata do osiągnięcia obniżonego wieku emerytalnego, ochrona emerytalna przysługuje w okresie od 1.10.2017 r. do 30.09.2021 r.

1.3.3.Osoby, które na dzień 1 października 2017 r. miały więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego

Trzecia grupa pracowników to osoby, które na dzień 1.10.2017 r. będą miały więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Tacy pracownicy zostali objęci zasadami wynikającymi z nowelizacji i nie stosuje się do nich przepisów przejściowych, jednakże okres ochrony liczony dla tej grupy pracowników w niektórych przypadkach będzie zazębiał się z okresem ochrony liczonym dla pierwszej i drugiej grupy pracowników.

Pamiętaj!

Przepisów przejściowych nie stosuje się do pracowników, którzy osiągną wiek emerytalny po 1.10.2021 r.

W przypadku niektórych pracodawców kumulacja okresów ochrony może doprowadzić do zablokowania sporej ilości etatów, w szczególności w 4-letnim okresie od 1.10.2017 r. do 30.09.2021 r. Wśród pracodawców może zatem pojawić się tendencja do podejmowania decyzji o wypowiedzeniu pracownikom umów o pracę, zanim wejdą oni w okres ochrony. Pracodawcy muszą jednak pamiętać o tym, że sama perspektywa wejścia pracownika w okres ochrony przedemerytalnej nie jest wystarczającą podstawą wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. W przypadku odwołania się pracownika do sądu takie wypowiedzenie zostanie uznane za niezgodne z prawem. Jeśli natomiast istnieją inne uzasadnione i obiektywne przyczyny rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy (np. przyczyny merytoryczne), pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę, musi to jednak zrobić przed rozpoczęciem się 4-letniego okresu ochrony. Kluczowe jest zatem prawidłowe dokonanie obliczeń i ustalenie, kiedy zaczyna się okres ochrony danego pracownika.

2.Jak krok po kroku sprawdzić, czy pracownik podlega ochronie przedemerytalnej
Krok1.
Ustalamy kiedy pracownik osiągnie wiek emerytalny według przepisów obowiązujących do 30 września 2017 r.

Ustalamy na podstawie informacji o dacie urodzenia i płci, kiedy pracownik osiągnie wiek emerytalny według dotychczasowych przepisów (zob. tabele nr 1 i 2).

Krok2.
Odejmujemy 4 lata

Odejmujemy od tej daty 4 lata (zob. tabele nr 1 i 2).

Jeżeli data rozpoczęcia okresu ochronnego przypada przed 1.10.2017 r. – to pracownik utrzymuje swoją ochronę aż do osiągnięcia dotychczasowego wieku emerytalnego.

Jeżeli data rozpoczęcia okresu ochronnego przypada po 1.10.2017 r. – przechodzimy do kroku 3.

Krok3.
Ustalamy wiek emerytalny według przepisów obowiązujących od 1 października 2017 r.

Ustalamy na podstawie informacji o płci pracownika wiek emerytalny według nowych przepisów (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni).

Jeżeli pracownik osiągnie wiek emerytalny po 1.10.2021 r., to nie znajdują do niego zastosowania przepisy przejściowe – okres ochronny rozpoczyna się 4 lata przed osiągnięciem tego wieku (kobiety urodzone po 30.09.1961 r. i mężczyźni urodzeni po 30.09.1956 r.).

Jeżeli pracownik osiągnie wiek emerytalny przed 1.10.2021 r. – należy przejść do kroku 4.

Krok4.
Odejmujemy 4 lata

Odejmujemy 4 lata od daty osiągnięcia wieku emerytalnego według nowych przepisów.

Moment ten będzie przypadał pomiędzy 1.10.2017 r. a 1.10.2021 r. – więc pracownika obejmuje druga reguła przepisów przejściowych (pracownik jest chroniony w okresie od 1.10.2017 r. do 1.10.2021 r.).

3.Tabele ochrony przedemerytalnej

Tabela 1. Ochrona przedemerytalna kobiet

KOBIETY

 

Miesiąc i rok urodzenia

Dotychczasowy wiek emerytalny

Data osiągnięcia dotychczasowego wieku emerytalnego

Data wejścia w wiek ochrony przedemerytalnej

Uwagi

1

grudzień 1952 r.

co najmniej 60 lat

grudzień 2012 r.

grudzień 2008 r.

 

Pracownicy, do których należy zastosować przepisy dotychczasowe

2

styczeń 1953 r.

co najmniej 60 lat i miesiąc

luty 2013 r.

styczeń 2009 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i miesiąc.

3

luty

1953 r.

co najmniej 60 lat i miesiąc

marzec 2013 r.

luty 2009 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i miesiąc.

4

marzec 1953 r.

co najmniej 60 lat i miesiąc

kwiecień 2013 r.

marzec 2009 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i miesiąc.

5

kwiecień 1953 r.

co najmniej 60 lat i 2 miesiące

czerwiec 2013 r.

kwiecień 2009 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 2 miesiące.

6

maj

1953 r.

co najmniej 60 lat i 2 miesiące

lipiec 2013 r.

maj 2009 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 2 miesiące.

7

czerwiec 1953 r.

co najmniej 60 lat i 2 miesiące

sierpień 2013 r.

czerwiec 2009 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 2 miesiące.

8

lipiec

1953 r.

co najmniej 60 lat i 3 miesiące

październik 2013 r.

lipiec 2009 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 3 miesiące.

9

sierpień 1953 r.

co najmniej 60 lat i 3 miesiące

listopad 2013 r.

sierpień 2009 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 3 miesiące.

10

wrzesień 1953 r.

co najmniej 60 lat i 3 miesiące

grudzień 2013 r.

wrzesień 2009 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 3 miesiące.

11

październik 1953 r.

co najmniej 60 lat i 4 miesiące

luty 2014 r.

październik 2009 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 4 miesiące.

12

listopad 1953 r.

co najmniej 60 lat i 4 miesiące

marzec 2014 r.

listopad 2009 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 4 miesiące.

13

grudzień 1953 r.

co najmniej 60 lat i 4 miesiące

kwiecień 2014 r.

grudzień 2009 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 4 miesiące.

14

styczeń 1954 r.

co najmniej 60 lat i 5 miesięcy

czerwiec 2014 r.

styczeń 2010 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 5 miesięcy.

15

luty

1954 r.

co najmniej 60 lat i 5 miesięcy

lipiec 2014 r.

luty 2010 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 5 miesięcy.

16

marzec 1954 r.

co najmniej 60 lat i 5 miesięcy

sierpień 2014 r.

marzec 2010 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 5 miesięcy.

17

kwiecień 1954 r.

co najmniej 60 lat i 6 miesięcy

październik 2014 r.

kwiecień 2010 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 6 miesięcy.

18

maj

1954 r.

co najmniej 60 lat i 6 miesięcy

listopad 2014 r.

maj 2010 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 6 miesięcy.

19

czerwiec 1954 r.

co najmniej 60 lat i 6 miesięcy

grudzień 2014 r.

czerwiec 2010 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 6 miesięcy.

20

lipiec

1954 r.

co najmniej 60 lat i 7 miesięcy

luty 2015 r.

lipiec 2010 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 7 miesięcy.

21

sierpień 1954 r.

co najmniej 60 lat i 7 miesięcy

marzec 2015 r.

sierpień 2010 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 7 miesięcy.

22

wrzesień 1954 r.

co najmniej 60 lat i 7 miesięcy

kwiecień 2015 r.

wrzesień 2010 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 7 miesięcy.

23

październik 1954 r.

co najmniej 60 lat i 8 miesięcy

czerwiec 2015 r.

październik 2010 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 8 miesięcy.

24

listopad 1954 r.

co najmniej 60 lat i 8 miesięcy

lipiec 2015 r.

listopad 2010 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 8 miesięcy.

25

grudzień 1954 r.

co najmniej 60 lat i 8 miesięcy

sierpień 2015 r.

grudzień 2010 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 8 miesięcy.

26

styczeń 1955 r.

co najmniej 60 lat i 9 miesięcy

październik 2015 r.

styczeń 2011 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 9 miesięcy.

27

luty

1955 r.

co najmniej 60 lat i 9 miesięcy

listopad 2015 r.

luty 2011 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 9 miesięcy.

30

marzec 1955 r.

co najmniej 60 lat i 9 miesięcy

grudzień 2015 r.

marzec 2011 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 9 miesięcy.

31

kwiecień 1955 r.

co najmniej 60 lat i 10 miesięcy

luty 2016 r.

kwiecień 2011 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 10 miesięcy.

32

maj

1955 r.

co najmniej 60 lat i 10 miesięcy

marzec 2016 r.

maj 2011 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 10 miesięcy.

33

czerwiec 1955 r.

co najmniej 60 lat i 10 miesięcy

kwiecień 2016 r.

czerwiec 2011 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 10 miesięcy.

34

lipiec

1955 r.

co najmniej 60 lat i 11 miesięcy

czerwiec 2016 r.

lipiec 2011 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 11 miesięcy.

35

sierpień 1955 r.

co najmniej 60 lat i 11 miesięcy

lipiec 2016 r.

sierpień 2011 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 11 miesięcy.

36

wrzesień 1955 r.

co najmniej 60 lat i 11 miesięcy

sierpień 2016 r.

wrzesień 2011 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 4 lata i 11 miesięcy.

37

październik 1955 r.

co najmniej 61 lat

październik 2016 r.

październik 2011 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 5 lat.

38

listopad 1955 r.

co najmniej 61 lat

listopad 2016 r.

listopad 2011 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 5 lat.

39

grudzień 1955 r.

co najmniej 61 lat

grudzień 2016 r.

grudzień 2011 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 5 lat.

40

styczeń 1956 r.

co najmniej 61 lat i miesiąc

luty 2017 r.

styczeń 2012 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 5 lat i miesiąc.

41

luty

1956 r.

co najmniej 61 lat i miesiąc

marzec 2017 r.

luty 2012 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 5 lat i miesiąc.

42

marzec 1956 r.

co najmniej 61 lat i 1 miesiąc

kwiecień 2017 r.

marzec 2012 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 5 lat i miesiąc.

43

kwiecień 1956 r.

co najmniej 61 lat i 2 miesiące

czerwiec 2017 r.

kwiecień 2012 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 5 lat i 2 miesiące.

44

maj

1956 r.

co najmniej 61 lat i 2 miesiące

lipiec 2017 r.

maj 2012 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 5 lat i 2 miesiące.

45

czerwiec 1956 r.

co najmniej 61 lat i 2 miesiące

sierpień 2017 r.

czerwiec 2012 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony wynosił 5 lat i 2 miesiące.

Pracownicy, do których należy zastosować przepisy dotychczasowe lub pierwszą regułę przepisów przejściowych

46

lipiec 1956 r.

co najmniej 61 lat i 3 miesiące

październik 2017 r.

lipiec 2012 r.

Na mocy nowelizacji podwyższającej wiek emerytalny okres ochrony miał wynosić 5 lat i 3 miesiące

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Zbiorowe prawo zatrudnienia

Publikacja zawiera opracowania, będące efektem konferencji naukowej, dotyczące praktycznych...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Ryzyko niezdolności do pracy

Publikacja stanowi monograficzne opracowanie ryzyka niezdolności do pracy. Jego doniosłość...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Coaching inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób....
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Ustalenie płatnika zasiłków w roku 2018