Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony - nowe zasady

W dniu 22 lutego 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która ogranicza dopuszczalność przedłużania umów terminowych ponad 33 miesiące. Zmieniła się również długość okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony. Warto poznać nowe przepisy a w szczególności przepisy przejściowe.
W ramach topiku:
Stosunek pracy
Warto wiedzieć: Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza duże zmiany. Przepisy przejściowe będą szczególnie pomocne w początkowym okresie stosowania nowych i starych przepisów do umów terminowych trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji.
Kadry
Materiał ekspercki pochodzi programu
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Zamów bezpłatną prezentację produktu i poznaj wszystkie jego funkcjonalności!

 

1. Krótkie omówienie zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy

Główne zmiany wprowadzane przedmiotową nowelizacją Kodeksu pracy to:

1) dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny;

2) ograniczenie rodzajów umów o pracę do trzech - w miejsce obecnych czterech, dokonane poprzez rezygnację z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy;

3) zmiana zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony przez wprowadzenie bardziej skutecznego sposobu limitowania tych umów;

4) uzależnienie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, analogicznie jak w przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony;

5) umożliwienie pracodawcy jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

1.1.Dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny

W znowelizowanych przepisach wyraźnie określono cel zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

Zgodnie z brzmieniem nowego art. 25 k.p. umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Ponadto zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres próbny powinno być tylko jednorazowe. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie możliwe jedynie gdy:

1) pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Tak jak dotychczas, umowy o pracę na okres próbny są wyłączone z zakresu stosowania art. 251 k.p. Przemawia za tym jej szczególny charakter wyznaczający cel jakiemu służy, tj. m.in. sprawdzenie kwalifikacji i umiejętności pracownika, przydatności na zajmowanym stanowisku, praktyczne przygotowywanie go do objęcia określonego stanowiska pracy.

1.2. Ograniczenia umów terminowych co do czasu ich trwania i liczby

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 251 k.p. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Przepisy regulują również skutki przekroczenia wskazanego 33-miesięcznego okresu trwania umów terminowych oraz przekroczenia dopuszczalnej liczby tych umów.

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę na czas określony przekraczać będzie 33 miesiące lub liczba takich umów przekroczy trzy, to od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Przy czym uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważane będzie za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony.

Powyższe limity ograniczające zatrudnienie na podstawie umowy lub umów o pracę na czas określony nie dotyczą umowy zawartej:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego zapotrzebowania o charakterze okresowym i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

W takich przypadkach konieczne będzie określenie w umowie o pracę tego celu lub okoliczności, tj

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka

W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie kompetencjami zarówno pracowników, jak i zespołów, ich...
Cena: 99.00

Meritum Ubezpieczenia Społeczne 2017 [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami...
Cena: 203.92
Promocja: 0.00 zł

Obniżenie wieku emerytalnego

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony przedemerytalnej, ze szczególnym...
Cena: 199.00

 

Czytaj kolejny
artykuł

Jak wysłać pracownika na urlop zaległy - poradnik krok po kroku