Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Poradnik małego pracodawcy - nawiązanie stosunku pracy

Przepisy prawa pracy nie określają definicji małego pracodawcy. Nie zawierają również kompleksowej regulacji określającej prawa i obowiązki małego pracodawcy. Poszczególne ustawy i akty wykonawcze szeroko rozumianego prawa pracy wprowadzają jednak pewne istotne różnice w tych uprawnieniach czy obowiązkach.
W ramach topiku:
Stosunek pracy
Warto wiedzieć: Pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania pracy bez ważnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 k.p.).
Kadry

1. Kim jest mały pracodawca?

Na gruncie obowiązującej ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., brak jest definicji małego pracodawcy. Co do zasady wspomniana ustawa różnicuje obowiązki pracodawców przyjmując za kryterium liczbę osób zatrudnionych u takich przedsiębiorców w ramach stosunku pracy, nie posługując się określeniem mały pracodawca. Wskazane określenie jest sformułowaniem potocznym i prawniczym, na które często natrafimy w różnych opracowaniach i to nie tylko z zakresu prawa pracy.

Kodeks pracy posługuje się tylko jedną definicją pracodawcy zawartej w art. 3. Zgodnie z nim, pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Definicja pracodawcy zawarta w art. 3 k.p. jest bardzo szeroka, gdyż do tej grupy zaliczają się m.in.: spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa, spółdzielnie, osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają pracowników ale też i inne podmioty.

W konsekwencji tych rozważań nasuwa się pytanie, jak rozumieć określenie mały pracodawca?

Przez małego pracodawcę, co do zasady należy rozumieć takiego pracodawcę, który zatrudnia do 20 osób. W kontekście omawianej definicji nie ma znaczenia zysk jaki generuje pracodawca, gdyż kodeks pracy nie zawiera norm, które właśnie od osiągniętego dochodu lub przychodu uzależniałyby pozycję pracodawcy na gruncie prawa pracy.

W tym miejscu jednak należy zaznaczyć, że przepisy unijne wprowadziły definicję małego przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa. W obu definicjach zastosowano próg zatrudnienia i próg obrotu lub kwoty bilansu rocznego, od których uzależniono zakwalifikowanie przedsiębiorstwa do poszczególnej grupy bądź to małych przedsiębiorstw bądź mikroprzedsiębiorstw. Jednak polski kodeks pracy nie odwołuje się do podanych wyżej definicji.

Reasumując, w praktyce mały pracodawca to ten, który został określony w art. 3 k.p., zatrudniający nie więcej niż 20 pracowników.

Niniejszy poradnik stanowi próbę przeprowadzenia małego pracodawcy przez krętą drogę zagadnień i warunków, jakim musi sprostać każdy przedsiębiorca. Poradnik oscyluje wokół kluczowych problemów, z którymi pracodawcy stykają się na gruncie szeroko rozumianego prawa pracy, a także pokazuje na przykładach problematyczne kwestie i rozwiązania, które mogą być wykorzystane w praktyce.

2. Nawiązanie stosunku pracy przez małego pracodawcę

Pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy może być osoba fizyczna zatrudniająca pracowników. Co do zasady, osoba ta, dokonując czynności z zakresu prawa pracy odnoszące się do nawiązania stosunku, jest zobligowana do wszystkich czynności jakie składają się na tę czynność. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z zatrudnieniem pracownika przez małego pracodawcę.

Nawiązanie stosunku pracy następuje w drodze zawarcia umowy. Zanim jednak do tego dojdzie pracodawca najczęściej decyduje się na mniej lub bardziej rozbudowany proces rekrutacji, podczas którego wyłania kandydata na dane stanowisko. Następnym krokiem są negocjacje związane z ustaleniem warunków zatrudnienia. Kiedy już strony dojdą do porozumienia i ustalą datę rozpoczęcia stosunku pracy można uznać, że proces rekrutacji jest zakończony

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

MERITUM Ubezpieczenia społeczne 2017

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami...
Cena: 228.00
Promocja: 114.00 zł

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Stan prawny na 24 stycznia 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 12...
Cena: 63.00
Promocja: 31.50 zł

System prawa pracy. TOM II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna

Tom II "Systemu Prawa Pracy" obejmuje część ogólną indywidualnego prawa pracy. Jest to problematyka...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Wymiar urlopu wypoczynkowego - 20 czy 26 dni?