Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Zakaz konkurencji w pigułce

Nie sposób przecenić roli, jaką w obecnej rzeczywistości gospodarczej odgrywa konkurencja. Są sytuacje, w których jej ograniczenie wydaje się być posunięciem właściwym. Jedną z nich jest działanie konkurencyjne pracownika wobec pracodawcy. Kodeks pracy dopuszcza możliwość połączenia pracodawcy i pracownika umową o zakazie konkurencji, stanowiącą uzupełnienie treści łączącego ich stosunku pracy.
W ramach topiku:
Stosunek pracy
Warto wiedzieć: W komentarzu uwzględniono ponadto problematykę zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, omówiono formę i treść umowy, a także odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną byłemu pracodawcy.
Kadry

1. Wstęp

Konkurencja to rywalizacja, współzawodnictwo między poszczególnymi osobami lub grupami zainteresowanymi w osiągnięciu tego samego celu. W znaczeniu ekonomicznym to rywalizacja między osobami prywatnymi lub jednostkami gospodarczymi, mająca na celu zdobycie rynków zbytu, źródeł zakupu surowców i osiągnięcie jak największych korzyści przy sprzedaży towarów (zgodnie z Internetowym Słownikiem Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl). Teoretycznie pracownik i pracodawca z założenia powinni być zainteresowani współdziałaniem przy osiąganiu tego samego celu. Niestety w praktyce nie zawsze tak jest.\

SN: w umowie podobnej do zlecenia też może być zakaz konkurencji 05-12-2013 Szkolenie

W 1996 r. ustawodawca wprowadził do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., problematykę dotyczącą zakazu konkurencji. Wskazał w niej na możliwość połączenia pracodawcy i pracownika postanowieniami odrębnej od umowy o pracę umowy o zakazie konkurencji, stanowiącej uzupełnienie treści łączącego te strony stosunku pracy. Niniejszy komentarz przybliża zasady na jakich mogą oni podjąć wobec siebie tego rodzaju zobowiązanie. Jednak prowadząc rozważania o istocie tej instytucji nie sposób pominąć relacji między umownym zakazem konkurencji, na którego wprowadzenie strony stosunku pracy mogą się dobrowolnie zdecydować, a uregulowaniem art. 100 § 2 pkt 4 k.p., które co prawda nie jest wprost związane z tą problematyką, ale zgodnie z którym pracownik jest obowiązany dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

2. Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

2.1.Działalność konkurencyjna wobec pracodawcy

Zgodnie z postanowieniami art. 1011 § 1 k.p. w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

Zakaz świadczenia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec pracodawcy zdaje się nie budzić wątpliwości. Należy jednak zastanowić się nad tym, jak rozumieć pojęcie „działalność konkurencyjna wobec pracodawcy”. Czy działalnością konkurencyjną jest jedynie prowadzenie przez pracownika na własny rachunek działalności gospodarczej zbieżnej z interesami pracodawcy, czy też należy to pojęcie rozumieć szerzej?

W praktyce przyjmuje się, że pracownik objęty umownym zakazem konkurencji w czasie trwania stosunku pracy nie może prowadzić żadnej działalności, nie tylko gospodarczej, która spełnia łącznie dwie przesłanki:

1. jest działalnością, która zagraża interesom pracodawcy lub je narusza,

2. jej prowadzenie zostało uznane za zabronione w łączącej strony umowie.

Należy więc przyjąć, że w pojęciu tym mieści się zarówno prowadzenie przez pracownika działalności we własnym imieniu i na własny rachunek, jak też np. prowadzenie takiej działalności za pośrednictwem osoby trzeciej, prowadzenie cudzych spraw naruszających interesy pracodawcy, świadczenie usług doradztwa na rzecz podmiotów konkurencyjnych wobec niego, występowanie w roli ich pełnomocnika, prokurenta, zleceniobiorcy, agenta, czy pośrednika. Jak wskazuje M. Romer, za działalność konkurencyjną należy także uznać lokowanie własnego kapitału w przedsięwzięcia konkurencyjne dla pracodawcy przez bycie cichym wspólnikiem, komandytariuszem, wspólnikiem jawnym wyłączonym od prowadzenia i reprezentacji spółki, udziałowcem w spółce z o.o. lub akcjonariuszem w S.A., jeżeli jest to połączone z działalnością konkurencyjną wobec pracodawcy (M. Romer, Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2000, s. 845).

2.2. Forma umowy o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy musi zostać zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności (art. 1013 k.p.).

Wskazówki dotyczące tego w jaki sposób należy postępować aby zachować tę formę odnajdziemy w art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM

  Procedury Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach,...
Cena: 199.00
Promocja: 179.10 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy