Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Co należy zrobić, aby obywatel Ukrainy otrzymał wizę pracowniczą?

Fala ruszyła w 2014 roku. Nikt dokładnie nie wie, ilu Ukraińców pracuje w Polsce, ale statystyki wskazują, że z każdym rokiem jest ich więcej. O zjawisku tym piszą wszyscy, od dziennikarzy po socjologów.
W ramach topiku:
Dokumentacja
Warto wiedzieć: Nie cała połowa pracowników z Ukrainy (45%) to robotnicy niewykwalifikowani. 27% z nich posiada kwalifikacje, 26% to specjaliści, 11% pracuje na stanowiskach biurowych i administracyjnych, a 4% – to menedżerowie na średnim szczeblu.
Kadry

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Firma zamierza zatrudnić obywatela Ukrainy, który przebywa w Polsce na podstawie wizy państwa Schengen typu C.

Jakie czynności muszą wykonać pracodawca i cudzoziemiec, aby otrzymać wizę w celu wykonywania pracy?

 

Pracownik powinien wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Pracodawca powinien złożyć oświadczenie o zamiarze zatrudnienia lub wystąpić o zezwolenie na pracę.

 

W chwili obecnej obywatele Ukrainy mogą przekraczać granicę i przebywać w Polsce (strefie Schengen) w ruchu bezwizowym. Dlatego też zamiast wizy w celu wykonywania pracy cudzoziemiec powinien wystąpić o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jest ono udzielane, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie następujące warunki opisane w art. 114 i następne ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach – dalej u.c.

W myśl art. 108 ust. 1 u.c. jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:

1) wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

2) pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę zwalnia z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę – zob. art. 87 ust. 1 pkt 11a ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Problem jednak w tym, że zazwyczaj się na nie dość długo czeka, a samo złożenie wniosku nie daje prawa do zatrudnienia, a jedynie legalizuje pobyt. Dlatego też pracodawca powinien złożyć oświadczenie o zamiarze zatrudnienia, o ile spełnione są warunki z § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21.04.2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Jeżeli warunki nie są spełnione – warto, aby pracodawca wystąpił o zezwolenie o pracę (można je uzyskać szybciej niż zezwolenie na pobyt czasowy i pracę).

Jeżeli Ukrainiec nie ma nadanego numeru NIP lub PESEL, należy wystąpić o nadanie numeru NIP.

Poza tym trzeba dopełnić identycznych obowiązków, jak w przypadku Polaków.

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów

Produkty polecane

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM

  Procedury Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach,...
Cena: 199.00
Promocja: 179.10 zł

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Więcej na temat

Polska będzie konkurować z Zachodem o pracowników z Ukrainy?

26-05-2017
Głównym problemem na rynku pracy jest podaż, czyli dostępność pracowników, która systematycznie spada. To efekt czynników demograficznych, ale są one też wspierane przez emigrację Polaków do pracy za granicą. To powoduje, że dostępność kandydatów na rynku jest bardzo mocno ograniczona.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Jaką stawkę zastosować do kosztów dodatkowych?