Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Czy można wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi podlegającemu ochronie na mocy art. 39 k.p.?

Kadry Płace HR
Pracodawca ma zamiar wypowiedzieć warunki pracy i płacy (art. 43 k.p.) pewnej grupie pracowników (dyspozytorzy), wśród której...
W ramach topiku:
Dokumentacja Zatrudnienie Wynagrodzenia Dokumentacja płacowa Rynek pracy

Pracodawca ma zamiar wypowiedzieć warunki pracy i płacy (art. 43 k.p.) pewnej grupie pracowników (dyspozytorzy), wśród której znajdują się osoby objęte tzw. ochroną przedemerytalną (art. 39 k.p.).
Czy można obniżyć tym pracownikom wynagrodzenie poprzez wypowiedzenie zmieniające?
Co zrobić kiedy pracownik chroniony w trybie art. 39 k.p. nie przyjmie zaproponowanych warunków?
Czy wtedy definitywnie rozwiązuje się umowa o pracę?

Art. 43 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p., daje wyraźną podstawę do wypowiedzenia pracownikowi będącemu pod ochroną art. 39 k.p. warunków pracy i płacy. A zatem odpowiadając na pytanie należy stwierdzić, że na zasadzie art. 43 k.p. w związku z art. 42 k.p. wolno w drodze wypowiedzenia zmieniającego obniżyć pracownikowi chronionemu wynagrodzenie. Należy jednakże bezwzględnie mieć na względzie przesłanki, przy których takie wypowiedzenie może nastąpić. A są nimi:
1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,
2) stwierdzona orzeczeniem lekarskim utrata zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do jej wykonywania.
Tylko w tych dwóch przypadkach ochrona nie działa.


Co do definitywnego rozwiązania umowy o pracę w razie odmowy przyjęcia nowych warunków należy stwierdzić, że taki skutek nastąpi. "W myśl art. 42 do wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu definitywnym, w tym także te, które ustanawiają szczególne ograniczenia w zakresie wypowiadania umów (tzw. szczególną ochronę przed wypowiedzeniem). Komentowany przepis normuje wyjątki od tej reguły zezwalając w pewnych szczególnych okolicznościach na wypowiedzenie warunków pracy i płacy wobec pracownika objętego zakazem wypowiedzenia definitywnego. W myśl normy prawnej zamieszczonej w tym przepisie pracownikowi w wieku przedemerytalnym nie można wypowiedzieć umowy o pracę, za wyjątkiem przypadków ściśle określonych w art. 43. Wówczas możliwe jest skorzystanie przez pracodawcę z wypowiedzenia zmieniającego, które w razie odmowy przez pracownika przyjęcia zaproponowanych warunków doprowadzi do rozwiązania z nim umowy o pracę." (Małgorzata Gersdorf [w:] Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof, Skoczyński Jacek, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VIII) ss. 956).

Agnieszka Sieńko
lista dokumentów

Produkty polecane

Kodeks pracy. Przepisy

Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks pracy wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły...
Cena: 15.90
Promocja: 14.31 zł

Demokracja w zakładzie pracy. Zagadnienia prawne

Monografia dotyczy prawnych aspektów demokracji w miejscu pracy. Czytelnicy odnajdą w niej między...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy – rozwiązania...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Kiedy należy usunąć z akt osobowych pracownika odpis zawiadomienia o ukaraniu?